Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent dat iets op lange termijn houdbaar is zonder dat er merkbaar verlies optreed. Dat geldt zowel voor tastbare zaken zoals gebruiksartikelen, als voor niet-tastbare zaken zoals bijvoorbeeld de economie of de samenleving.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Wij geloven daarom dat duurzaamheid een uitgangspunt moet zijn bij alles wat we doen. Verspilling is een luxe die we ons eigenlijk niet meer kunnen veroorloven. Omdat het einde in zicht komt aan de beschikbaarheid van schaarse grondstoffen moeten we producten circulair maken. We bedoelen hiermee dat we niet langer dingen zomaar weggooien of verbranden, maar dat we ze repareren of uit elkaar halen en hergebruiken.
 
In het verlengde daarvan moet de gehele economie uiteindelijk circulair worden. Dat wil zeggen dat alle deelnemers, zowel producenten als consumenten, moeten samenwerken om alle producten en diensten zo veel mogelijk duurzaam en circulair te maken.
 
In dit verkiezingsprogramma verdelen we het thema duurzaamheid in ‘mens en samenleving’ en ‘mens in samenleving’. De eerste staat voor de manier waarop de mensen duurzaam met hun omgeving omgaan en de tweede staat voor de manier waarop mensen duurzaam met elkaar samenwerken.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 zijn door de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld. Deze zijn de opvolger van de voorafgaande Milenniumdoelstellingen die zich met name richtten op het uitbannen van wereldwijde armoede.
 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn breder opgesteld en bevatten maar liefst 17 onderwerpen en 169 doelstellingen die voor alle landen als leidraad kunnen worden genomen om te werken aan een duurzaam welzijn en een duurzame welvaart voor iedereen. Deze ontwikkelingsdoelstellingen zijn zo geformuleerd dat ze niet alleen de aangesloten landen als leidraad kunnen dienen, maar ook individuele personen en bedrijven.
 
D66 onderschrijft deze doelstellingen en gebruikt ze, als invulling van een sociaal-liberale politieke filosofie, als leidraad bij het zoeken  naar – en het bieden van oplossingen in de dagelijkse politiek.