Mens in samenleving; bestuur en financiën

Een gezonde financiële positie en een duurzame begroting vormen de basis voor een hoogwaardige gemeentelijke dienstverlening.

Gezonde financiën

D66 heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan het gezond houden van de gemeentebegroting, maar ook meegewerkt aan een teruggave aan de inwoners bij een incidenteel overschot in de lokale belastingheffing. Dit beleid willen we voortzetten.
 
De gemeente heeft een gelukkige meevaller gekend bij het verkopen van de aandelen in het energiebedrijf ENECO. Niettemin hebben we er altijd op aangedrongen dat deze gelden niet te gemakkelijk worden aangewend voor het doen van allerhande uitgaven. Onze wens was dat deze opbrengst op een of andere wijze zou worden aangewend om opnieuw voor een constante inkomstenstroom te zorgen. Net als de dividendinkomsten dat voor de verkoop deden. Dit is nog niet tot stand gebracht, maar we blijven op zoek naar zulke alternatieven.

Buiten een gezond en duurzaam financieel beleid zetten we ook in op de volgende punten:

ENECO gelden

We pleiten ervoor dat een deel van de ENECO gelden gebruikt zullen gaan worden voor:

  • het investeren in de lokale hoogwaardige (kennis) economie dit is een investering die zich uiteindelijk terugverdient en voldoet daarom aan de eis dat de gelden rendement dienen te blijven opleveren;
  • de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed dit levert op de langere termijn besparingen op door een verminderd energiegebruik en draagt tegelijk bij aan het halen van de klimaatdoelen.

Prestatie indicatoren

De indicatoren, die dienen om de efficiëntie en effectiviteit van de financiële inzet te meten, zullen kritisch gevolgd worden. Dit niet alleen om de beloofde prestaties te controleren, maar ook om te voorkomen dat er aan ‘window dressing’ wordt gedaan. Dat laatste wil zeggen dat men mooie cijfers laat zien waar er eigenlijk onvoldoende prestatie wordt geleverd.

Budgetrecht –
gemeente versus rijksoverheid

Het budgetrecht is een van de pilaren waarop het concept van democratie is gebouwd. Geen taxatie zonder representatie. Dat geldt ook voor die terreinen waar de rijksoverheid taken van zichzelf naar de gemeenten verplaatst heeft. De gemeente Aalsmeer gebruikt die beleidsvrijheid die nodig is om toebedeelde taken uit te voeren ongeacht de instructie van de rijksoverheid waar dit strijdig is met het fundamentele grondrechten zoals het budgetrecht.