Mens en samenleving – klimaat en energieDe mens kan alleen overleven in goede harmonie met zijn natuurlijke omgeving, de aarde en de atmosfeer.

Noodzaak voor
verandering

We hebben lang de luxe gehad door een relatief beperkte omvang van het gebruik en verbruik van grondstoffen en een gebrek aan kennis, om ons niet al te veel zorgen te maken over onze kleinere en grotere leefomgeving. De natuur en de aarde had genoeg veerkracht om ons vaak spilzieke en schadelijke gedrag te absorberen. Ook heeft de voortgaande globalisering, ontwikkeling en bereikbaarheid gemaakt dat steeds meer mensen op onze wereld toegang hebben gekregen tot een betere gezondheidszorg en een brede economische verbetering.

Echter, de enorme druk die hierbij op de natuur, aarde en atmosfeer wordt gelegd heeft geleid dat er een kantelpunt heeft plaatsgevonden. Het evenwicht  wordt te veel verstoord door onze huidige manier van leven; het kan niet meer zoals we gewend zijn. Ook wij moeten ons gedrag gaan aanpassen ander gaat het mis.
 
Gelukkig zijn we inmiddels met name technologisch zo ver gevorderd dat we met een vaak maar kleine aanpassing in ons gedrag en het iets anders inzetten van bestaande middelen nog steeds op een heel hoog kwaliteitsniveau kunnen blijven leven.

Hierbij de gedachten van D66 voor de nabije toekomst binnen de gemeente Aalsmeer.

Kennis

We maken optimaal gebruik van alle kennis die op dit moment aanwezig is om te komen tot een brede verduurzaming van zowel gemeente als bij de inwoners; de gemeente heeft hierbij een belangrijke coördinerende taak om de ideeën, plannen en kennis bij de inwoners op te halen en met hen te delen.

Financiering

Er bestaan inmiddels veel verschillende manieren om gebouwen en huizen te verduurzamen. In principe kan iedere beurs de nodige maatregelen bekostigen al dan niet met financiële steun. De gemeente dient te informeren en waar nodig te bemiddelen, faciliteren en financieren om het voor alle inwoners mogelijk te maken hun huis te verduurzamen. Dit betekent dat de gemeente niet alleen passief voorlicht, maar ook actief de inwoners benadert om de klimaatdoelstellingen te halen.

Energie

De energietransitie maakt dat we uiteindelijk overstappen van fossiele brandstoffen naar een duurzame energieopwekking. De Regionale Energie Strategie (RES) is een landelijk samenwerkingsverband opgedeeld in sub-regio’s. Deze opzet zorgt ervoor dat we over de gemeentegrenzen heen kijken voor het vinden van grote oplossingen. We ondersteunen deze landelijk-regionale aanpak zodat we met omliggende gemeenten gezamenlijk kunnen werken aan de opwekking en beschikbaarheid van ‘groene energie’.

Energienetwerk

De energietransitie betekent een zwaardere belasting van het stroomnetwerk. In veel gevallen betekent dit het aanleggen van een zwaarder (wissel)stroomnetwerk. Wij willen naast deze verzwaring streven naar het aanleggen van een parallel netwerk voor gelijkstroom. Dit ontlast niet alleen het bestaande stroomnetwerk, maar vergroot ook de mogelijkheden voor het opwekken van energie in wijkverband en het optimaliseren van een ‘smart grid’ met betrekking tot energievoorziening en voorkomt uitval van essentiële systemen bij overbelasting van het wisselstroomnetwerk.

Fossielvrije gemeente

Wij ondersteunen de bestaande plannen van de gemeente om te streven in 2040 zo veel mogelijk fossielonafhankelijk te zijn. De betreffende studie uit 2019 heeft aangegeven dat volledige fossiele onafhankelijk waarschijnlijk moeilijk te bereiken zal zijn, maar biedt wel een kader waarbinnen de gemeente zelf stappen kan zetten en vooral ook waar het inwoners en bedrijven kan ondersteunen richting het vermijden van fossiele brandstoffen.

Elektrische laadpalen

Er dient een plan te komen voor een verhoging van de gemeentelijke dekking van openbare laadpalen voor elektrische voertuigen.

Verduurzaming
maatschappelijke
instellingen

De gemeente heeft de taak zijn eigen gebouwen te verduurzamen. Dit gaat uiteraard geld kosten. Veel van deze gebouwen worden verhuurt aan maatschappelijke instellingen. Deze instellingen hebben vaak niet het vermogen om een hogere huur te betalen om de kosten van verduurzaming te kunnen betalen. De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed moet als eenmalig project worden gefinancierd dat geen invloed mag hebben op de bestaande afspraken over de huur- of gebruiksovereenkomsten van dit vastgoed door maatschappelijk relevante ondernemingen en instellingen.

Energieopwekking
gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen worden, zover de (architectonische) regels toelaten benut voor het opwekken van zonne-energie, of ingezet als ‘groen dak’. De gemeente zal een zelfde beleid stimuleren bij bedrijven en particulieren.

Verduurzaming
bedrijfsgebouwen

Bedrijven en bedrijfsgebouwen zijn traditioneel grootverbruikers van al die aspecten die bij klimaat, duurzaamheid of energie zijn betrokken. Of het nu gaat over olie of gas dat gebruikt wordt voor de verwarming of bij de productie, of elektriciteit voor verlichting of productie, de hoeveelheden zijn vaak een veelvoud van de particuliere gebruiker. Het is dan ook essentieel om bedrijven zo snel mogelijk duurzaam en klimaat/energieneutraal te maken. De gemeente dient een spil te vormen om al deze bedrijven van de juiste informatie te voorzien en een kennisnetwerk te vormen zodat de bedrijven ook aan de gestelde doelen zullen kunnen voldoen. Waar mogelijk zullen bedrijven gezamenlijk van oplossingen gebruik kunnen maken.

Autodelen
leenauto’s en -scooters

Iedere wijk of buurt moet op loopafstand een plaats hebben voor het aanbieden van gemeenschappelijke elektrische vervoermiddelen op basis van deel-abonnementen of andere gemeenschappelijke overeenkomsten.

Afvalscheiding

Aalsmeer scheidt zijn afval op de meeste gebieden al vrij goed. Een probleem blijft nog steeds de scheiding van het organische (keuken)afval. De gemeente zal via voorlichting en samenwerking met de inwoners tot een sterke toename van de scheiding van dit ‘groene-bak-afval’ komen zodat de landelijke normen ook op dit gebied gehaald worden.