Economie

Populair gesteld staat economie voor de menselijk interactie uitgedrukt in financiële termen.
Het verondersteld een gelijk speelveld waar mensen economische middelen uitwisselen.
De koop en verkoop van goederen, en de huur en verhuur van arbeid en goederen zijn daarbij de meest in het oog springende.

Mens centraal

De wijze waarop de economie functioneert is afhankelijk van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De studie van de economie is dan ook een studie van menselijk gedrag. De economie is dus afhankelijk van menselijk gedrag.

Inkomsten en uitgaven

De belasting op verschillende delen van de economie vormt voor de overheid de belangrijkste inkomstenbron zodat ze de algemene welvaart op peil kan houden door het verlenen van diensten en het subsidiëren van welvaart ondersteunende ondernemingen.

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke inkomstenbron voor Aalsmeerse ondernemers. Aalsmeer is een gastvrije gemeente en dient te ook binnen dit kader te zorgen voor goede overnachtingsmogelijkheden, voldoende parkeervoorzieningen voor auto en fiets en goede openbaarvervoermogelijkheden.

De soms tegengestelde belangen tussen recreatie en natuur moeten echter ook in de gaten worden gehouden.

Volgens D66 zijn er een paar aandachtspunten.

Circulaire economie

De gemeente zal met de Aalsmeerse ondernemers gaan overleggen hoe we binnen Aalsmeer tot een meer circulaire economie kunnen komen. Dit geldt zowel voor de mogelijkheid voor de reparatie van producten, de inname van specifieke afvalstromen zoals bijvoorbeeld batterijen of verpakkingsmateriaal, als het (her)inrichten van bedrijfsprocessen. De gemeente zal in samenwerking met de Aalsmeerse ondernemers en externe adviseurs met een plan voor een circulaire economie in Aalsmeer komen.

Infrastructuur internet
glasvezel en bandbreedte

De hele gemeente Aalsmeer zal de komende vier jaar een glasvezeldekking krijgen met een minimale snelheid van 1Ghz/s voor iedere aansluiting. Gezien de ontwikkelingen zal er vervolgens gestreefd worden naar een aansluiting van ten minste 10Ghz/s richting 2030.

Infrastructuur
elektriciteit

Net als in de woonwijken streven we naar gelijkstroomnetwerken tussen bedrijven zodat deze beter bestendigd zijn tegen overbelasting van het wisselstroomnetwerk en een gezamenlijk netwerk voor energieopwekking en –verdeling kunnen vormen.

Green Park Aalsmeer

De algemene voorwaarde voor vestiging op Green Park zal uitgaan van het principe van energie-neutraliteit en duurzaamheid. Waar nodig zal de gemeente met ondersteunende maatregelen komen om dit doel te bereiken. Dit betekent onder meer de begeleiding richting aanwezige (Europese) overheidssubsidies.

MKB beleid

De gemeente Aalsmeer dient te streven naar een top 10 positie in de lijst van de jaarlijkse MKB-vriendelijkste gemeente.

Gemeentelijke
samenwerking

De gemeente heeft regelmatig en planmatig overleg met individuele bedrijven en ondernemersverenigingen om te kijken hoe de gemeente het beste platform voor ondernemers en ondernemingen kan verzorgen.

Kwalitatieve focus

De gemeente spant zich in om binnen hun veld kwalitatief hoogstaande ondernemingen te stimuleren en tot vestiging te verleiden. Een duurzame economie vereist een blik op de toekomst en een ontwikkeling vanuit het verleden, in plaats van een verankering in het verleden.

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als integraal onderdeel van het duurzaam ondernemen. Dit beslaat alle betrokken gebieden van circulariteit, corporate governance, en gelijke behandeling tot eerlijke beloning en verantwoordelijke behandeling van werknemers. De gemeente verleent, binnen de regels, voorrang aan MVO-ondernemingen bij aanbestedingen en in de uitvoering.

Leegstand

De leegstand van winkel- en bedrijfspanden leidt tot een negatieve beïnvloeding van de lokale economie en schaadt het dorpsgezicht. Wanneer er sprake is van leegstand zal er door de gemeente, in nauwe samenwerking met de eigenaar en de lokale winkeliersvereniging gezocht worden naar een alternatieve, al dan niet tijdelijke, invulling zodat er aan de leegstand een einde komt. De geldende regels zullen worden neergelegd in een leegstandsverordening die in samenwerking met alle betrokken partijen zal worden opgesteld.

Toelevering winkels
en bedrijven

De toelevering van met name de grootwinkelbedrijven zal moeten gebeuren door middel van elektrische voer- of vaartuigen.

ZZP-ers

Er moet binnen de verschillende wijken van Aalsmeer ruimtes beschikbaar zijn waar ZZP-ers kunnen samenkomen en (samen)werken.

Drechtdoorsteek

We ondersteunen een voortvarende planning om uiteindelijk te komen tot de Drechtdoorsteek als verbinding tussen de Westeinderplassen en de Drecht. Deze verbinding komt zowel ten goede van een goede vaarverbinding tussen de wateren in Noord en Zuid Holland en Utrecht, als aan een betere water- en natuurkwaliteit. Het project wordt daarom ondersteund door de betrokken provincies en waterschappen.