Werk & Inkomen

De gemeente is op verschillende manieren betrokken bij het aan het werk helpen van mensen zonder werk. Mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een zogenaamde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, en statushouders.

Noodzaak voor
beter resultaat

Het gemeentelijk samenwerkingsverband waar Aalsmeer gebruik van maakt staat landelijk bekend als een van de meest strikte van Nederland. Ook blijven de prestaties achter wat betreft mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Sinds kort heeft het Werkplein ook een taak in het helpen van statushouders richting arbeidsmarkt.

Ongeacht welke ideologie men aanhangt zal iedereen het er over eens zijn dat mensen aan het werk moeten worden geholpen op een manier dat zij niet meer terug keren in een uitkeringssituatie. Ook moet vrijwilligerswerk een alternatief kunnen vormen op betaalde arbeid, zeker waar vrijwilligerswerk zowel maatschappelijk als economisch vaak meer relevant is dan zogenaamde ‘wegwerpbaantjes’. Er is hier nog een wereld te winnen.

D66 stelt daarom voor dat:

Duurzame uitstroom

De term ‘duurzame uitstroom’ betekent dat mensen langer dan 2 jaar aan een stuk aan het werk zijn en niet mee terug hoeven te vallen op een uitkering. Op dit moment is de norm ‘minder dan 1 jaar’.

Bijzondere behoeften

Er effectiever wordt samengewerkt met het lokale bedrijfsleven om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Passende arbeid

Er wordt gefocust op kwalitatieve uitstroom in plaats van kwantitatieve uitstroom. Dat wil zeggen dat er, ter ondersteuning van een duurzame uitstroom, wordt gefocust om daadwerkelijke bij de persoon passende arbeid in tegenstelling tot een theoretische definitie van ‘passende arbeid’ en dat daar de nodige tijd voor wordt genomen.

Vrijwilligerswerk

Afhankelijk van de persoonlijke situatie, vrijwilligerswerk een (tijdelijk) alternatief kan zijn voor betaalde arbeid en erkenning krijgt als volwaardige arbeid met een belangrijke maatschappelijke relevantie.

Ambitieniveau uitvoering

De afdeling Werk en Inkomen en, in het verlengde daarvan, het Werkplein, tot de meest vooruitstrevende uitvoeringsorganisaties in Nederland gaan behoren in plaats van de meest conventionele.

Menselijke maat

Er bij de begeleiding van nieuwkomers zoals statushouders rekening gehouden wordt met in het verleden behaalde diploma’s en werkervaring en dat er ruimte gelaten wordt voor vervolgopleidingen ongeacht de leeftijd. Ook zal er ingezet worden op psychologische begeleiding waar dat gewenst is.

Menselijke waardigheid

Er, wanneer er een verschil van inzicht bestaat tussen de afdeling schuldsanering en de afdeling werk en inkomen, de afdeling schuldsanering de doorslaggevende stem heeft.

Armoedeval en
doorgroeival

Door de interactie tussen de hoogte van uitkeringen, het minimumloon en de verbonden subsidies en toeslagen wordt de uitkeringsgerechtigde vaak financieel ‘gestraft’ door aan het werk te gaan. Gemeentelijke ondersteuning en toeslagen moeten verstrekt worden op basis van verschillende inkomenscriteria om te voorkomen dat er bijgedragen wordt aan de ‘armoedeval’ en ‘doorgroeival’.

Werk en werkervaring

Er moeten mogelijkheden worden gecreëerd om met behoud van uitkering extra inkomsten te vergaren en vrijwilligerswerk te doen. Men kan pas uit de carrousel van uitkeringen en tijdelijk werk stappen wanneer er voldoende werkervaring kan worden opgedaan en gewerkt kan worden aan een netwerk om tot passende arbeid te komen. Er zijn in Nederland diverse experimenten op dit gebied waarbij kan worden aangesloten.