Natuur & Milieu

Aalsmeer is redelijk dicht bebouwd, maar bestaat ook voor een groot deel uit natuuroppervlak.

Natuur in Aalsmeer
en Kudelstaart

Het Westeinderplassengebied vormt het grootste natuurgebied, maar ook het Oosteinderpoelgebied is ecologisch gezien een belangrijk natuurgebied. Verder zijn er door de gemeente heen diverse kleinere natuurpunten.

De provincie Noord-Holland is betrokken bij het verder ontwikkelen van de zogenaamde Westeinderscheg dat een natuur- en recreatielint vormt van het IJ via de Westeinderplassen tot aan de provinciegrens met Zuid-Holland.

Daarbij is Stichting de Bovenlanden een unieke organisatie die zich tot doel stelt om zowel natuur als de historische tuinbouwcultuur binnen Aalsmeer te beschermen en te ontwikkelen.

D66 wil inzetten op:

Natuurbescherming

De combinatie van natuur en recreatie is goed mogelijk, maar er moet sprake zijn van een gezond evenwicht. Op dit ogenblik is er amper sprake van afgesloten natuurgebieden, maar dit is alleen voort te zetten wanneer de natuur de mogelijkheid krijgt om tijdens rustmomenten te herstellen van de verstoring door recreatie. Door de intensivering van de recreatie heeft er de laatste paar jaar een zwaardere belasting van de natuur plaats gevonden. Een gezond evenwicht dient streng bewaakt te worden; waar en wanneer nodig door het creëren van afgesloten rustgebieden.

Handhaving

De handhaving in de natuurgebieden en op het water is sterk verbeterd. Echter, er wordt ook meer gebruik gemaakt van deze gebieden. Hierdoor is er nog steeds sprake van een onaanvaardbare vervuiling en overlast. Er dient een jaarlijkse evaluatie van handhaving en maatregelen plaats te vinden welke leidt tot een effectieve handhaving op gebied van vervuiling, vandalisme, en snelheidsovertredingen.

Natuurbeschermings-organisaties

De gemeente blijft nauw samenwerken met de Stichting de Bovenlanden als unieke vorm van een particuliere vertegenwoordiger van het algemeen belang op het gebied van Aalsmeerse natuur en cultuur. Waar nodig zal de gemeente de Stichting assisteren bij het verwerven van (Europese) fondsen en subsidieregelingen. Er zal met de natuurbeschermingsorganisaties een gezamenlijke visie worden ontwikkeld hoe de Aalsmeerse natuurgebieden duurzaam kunnen worden ontwikkeld en beheerd met voldoende middelen voor onderhoud.

Natuurlijk groen

Parken, groen- en bermgebieden en toevallige natuurrijke gebieden moeten zo ingericht en beheert worden dat er sprake kan zijn van een plaatselijke evenwichtige biotoop. Dat wil zeggen, een omgeving waarin de natuur en natuurlijke processen een zelfstandig evenwicht vormen en bij dragen aan de lokale soortenrijkdom. Er zal bij het beheer alleen gebruik gemaakt worden van natuurlijke – of milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.

Zwerfafval

Er komen meer vuilnisbakken in de openbare ruimte om zwerafval tegen te gaan. Bestaande vuilnisbakken zullen vaker geleegd worden met name op bekende probleemlocaties. Ook op het water zal er strenger gehandhaafd worden op vervuiling door (zwerf)afval. Op de gemeentelijke recreatieplekken en eilanden zal meer toezicht komen dat leidt tot een vermindering van zwerfafval.