Kunst & Cultuur

De kunst en cultuursector heeft sterk geleden tijdens de coronacrisis. Niet alleen zijn in veel gevallen de bezoekersaantallen gedwongen teruggebracht naar nul, maar ook is de loop eruit gegaan met name wat betreft de lokale voorzieningen.

Stimulans kunst en cultuur

Dit geldt niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de ondersteuning door vrijwilligers. Dit betekent dat de komende periode een stimulans nodig zal zijn om de lokale kunst en cultuursector weer volledig op poten te krijgen.

Hier liggen natuurlijk ook kansen; wat zijn de behoeften van de inwoners van de gemeente, kan er meer samengewerkt worden, is er een herziening nodig van de bestaande structuren?

Net zo goed als dat de gemeente Aalsmeer relatief veel ondernemers kent, kent ze ook veel kunstenaars. Dit biedt dus voldoende potentieel om op te bouwen.

Wat is er nodig op dit gebied?

Breed cultuurbeleid

Er dient een brede cultuurvisie te worden ontwikkelde waarin een integraal beleid voor de Aalsmeerse cultuursector wordt neergelegd. Deze visie wordt ontwikkeld in samenspraak met alle Aalsmeerse cultuurorganisaties, particulier, publiek en vrijwillig. Hierbij zullen extra middelen worden ingezet om de gevolgen van de Corona crisis op het culturele veld te compenseren.

Kunst in de
openbare ruimte

Een groter aanbod van kunst in de openbare ruimte. Bij het (her)ontwikkelen van woningbouwgebieden dient er ook aandacht te zijn voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Dit geldt ook bij de organisatie van evenementen al dan niet door de gemeente georganiseerd. Bij beschadigingen van deze kunstwerken worden deze terstond hersteld.

Coördinatie
kunst en cultuur

Het Cultuurpunt dient zich te richten op dat waar ze voor opgericht zijn; een actieve bemiddeling in de samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties en een verzorgen van centrale communicatie voor – en ondersteuning van de plaatselijke cultuurorganisaties. Hierbij is het cultuurpunt in de eerste instantie dus een technisch georiënteerde organisatie en is deze niet gericht op het zelfstandig verzorgen van culturele initiatieven, maar ondersteunt ze die van anderen.

Kunst, cultuur
en jongeren

Muziek, kunst en cultuur geven een mogelijkheid aan jongeren hun gevoelens te uiten, ambities waar te maken, los te komen van frustraties, en even uit de hectiek van het dagelijks leven te ontsnappen. Er moet niet alleen op scholen voldoende gelegenheid zijn voor deze onderwerpen, maar (juist) ook buiten schooltijd moet er voldoende gelegenheid zijn om lessen te volgen en zelfstandig creatief aan de slag te kunnen. Aalsmeerse instellingen worden aangemoedigd en ondersteund om meer jongeren in deze behoeften te ondersteunen, ongeacht de financiële mogelijkheden van het gezin.