Gezondheid

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor het leven in optimale vrijheid en geluk.

Brede definitie
van ‘gezondheid’

Een goede gezondheid begint in de eerste plaats bij een goede geestelijke gezondheid.

Soms zijn lichamelijke gebreken een gegeven, maar een goede geestelijke gezondheid kan betekenen dat er met die lichamelijke gebreken volop van het leven kan worden genoten.

Het tegenovergestelde is niet waar; zelfs in opperbeste lichamelijke gezondheid is het leven gemankeerd wanneer men lijdt aan een mindere geestelijke gezondheid.

Wij zetten daarom in op aandacht voor de breedst mogelijke definitie van gezondheid. De gemeente heeft in de meeste gevallen een meer beperkte rol ten opzichte van de rijksoverheid. Desondanks zijn er wel enige aspecten te bedenken.

Toegankelijkheid

Stoepen, wandelgebieden, overheidsgebouwen en sport en recreatieterreinen dienen goed begaanbaar en toegankelijk te zijn voor hen die moeilijk ter been zijn of een visuele handicap hebben.

Naleving verdragen
en afspraken

Internationale verdragen en afspraken, bijvoorbeeld het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, vormen een basis voor gemeentelijk beleid ten opzichte van mensen met een handicap. Deze afspraken vormen een basis die mede door rijksoverheid, gemeenten, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen nader moet worden ingevuld. De gemeente Aalsmeer neemt het initiatief om in 2022 te voldoen aan het opzetten van een lokale inclusie-agenda conform de Handreiking Lokale Inclusie Agenda zoals opgesteld door de VNG en deze vanaf 2023 daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Mantelzorg

De gemeente gaat in samenwerking met de inwoners onderzoeken hoe mantelzorgers beter door de gemeente ondersteund kunnen worden. Er komt een steeds grotere last te rusten op mantelzorgers die veelal met dezelfde problemen te maken hebben. Door een betere ondersteuning en coördinatie vanuit de gemeente kunnen mantelzorgers ontlast worden. De keuze voor ondersteuning, of voor welk soort ondersteuning zal te allen tijden bij de mantelzorger zelf liggen.

Activering en
socialisering

Aalsmeerse sport- en cultuurinstellingen worden aangemoedigd ouderen en mensen met een beperking of aandoening bij hun activiteiten te betrekken. De gemeente ontwikkeld samen met de partners een vervoersplan om deze groepen van vervoer te voorzien richting deze activiteiten.

Dienstverlening

Iedere dienst die de gemeente digitaal levert moet ook persoonlijk kunnen worden geleverd. De gemeente biedt aan iedere inwoner persoonlijke hulp bij het invullen van (digitale) formulieren en bij het doorlopen van procedures.

Wijksamenwerkingsverbanden

De eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, fysio etc.) is goed georganiseerd met gezondheidscentra in Kudelstaart, Dorp en Oost. Vanuit deze wijksamenwerkingsverbanden kan de gezondheidszorg verbeterd worden zodanig dat beter ingespeeld kan worden op individuele behoeften en mogelijkheden in de wijk. Samenwerking met het sociaal domein (armoedebeleid, migratiebeleid) moet hierbij geïntensiveerd worden.

Preventieve jeugdzorg

Kinderen opvoeden en zeker de omgang met pubers is in onze complexe samenleving met veel verleidingen zoals drugs- alcohol, gokken en gaming is niet eenvoudig. Ouders en jongeren verdienen ondersteuning daarbij omdat deze een grote impact hebben op de relatie en de stabiliteit van het gezin. Wij willen dan ook preventief emotionele gerichte trainingen zoals “Houd me vast, laat me los” beschikbaar stellen voor gezinnen.