Verkennende verhoudingen

In de raadsvergadering van 29 september leek er niet veel te gebeuren. Een redelijk korte agenda en een snelle vergadering. Maar op de achtergrond speelde er meer. Eindelijk meer dualisme?

Agenda

De agenda was beperkt; enkele benoemingen, een tijdelijke vervanging binnen de CDA fractie, wat hamerstukken en enkele bespreekstukken.

De bespreekstukken waren een aanvulling op de structuurvisie Green Park Aalsmeer, het bestemmingsplan Green Park deelgebied 2 West, de nieuwe verordening ‘ondergrondse infrastructuren’, en de nieuwe afvalstoffenverordening.

Redelijke doorsneevergadering dus. En niet veel onderwerpen die de gemiddelde inwoner van Aalsmeer zullen boeien.

Tussen de regels

Maar eigenlijk ging het minder over de onderwerpen zelf, dan over de verhouding tussen de gemeenteraad aan de ene kant, en het college van B&W aan de andere kant. Al was de wegdommelende kijker zich daar misschien niet meteen bewust van. De bijdragen van de fracties waren immers nog niet eens zo heel scherp. Maar toch…

1. Green Park
deelgebied 2 West

Bij het vaststellen van de agenda werd, op initiatief van D66 en met algemene instemming, het punt GPA deelgebied 2 West van de agenda afgevoerd.

Deze plannen bestrijken het gebied tussen de Aalsmeerderweg en Oosteinderweg, tussen de N201 en de Machineweg. Dit voormalig kassengebied wordt omgezet naar een industrieterrein en de discussie gaat met name over de inrichting van dit toekomstige bedrijventerrein.

Het college had op het laatste moment nog een paar opmerkingen richting de gemeenteraad gestuurd. Die opmerkingen waren niet alleen laat (2 dagen voor de raadsvergadering), maar zouden ook de standpunten van de fracties kunnen beïnvloeden.

De afspraak is echter dat we discussies in de commissievergadering voeren en dat we in de gemeenteraad in principe alleen nog maar stemverklaringen af geven.

Sterker nog: het college had eerder aangegeven dat de plannen niet gewijzigd zouden worden en dat was de reden geweest voor partijen om het stuk door te verwijzen naar de raad. Maar het was dan wel duidelijk dat het voorstel zou worden afgewezen door een meerderheid in de raad. Als er nog wel discussie mogelijk zou zijn had de commissie het nog een keer extra willen behandelen.

De actie van het college was enerzijds dus begrijpelijk – ze probeerde het voorstel van de ondergang te redden. Maar de actie van de gemeenteraad was daarmee ook begrijpelijk; nu er kennelijk toch nog discussie mogelijk was, moest het voorstel dus weer terug naar de raad. Dit zag het college inmiddels ook in. Dus besloot de raad het stuk terug naar de commissie te sturen.

2. Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2022

De afvalstoffenverordening is het resultaat van de discussies zoals die de laatste paar hebben plaatsgevonden over het onderwerp ‘afval en afvalcollectie’.

Dit is een hele lange discussie geweest die er uiteindelijk toe geleid heeft dat we niet langer het PMD-afval (PMD = plastic, metaal en drankverpakkingen) gescheiden inzamelen. Alles gaat voortaan in de grijze bak, waarbij het glas en papier nog wel gescheiden worden verzameld. De achtergrond voor die keuze is eerder beschreven, maar is weloverwogen geweest.

Er werd toen echter nog een discussie gevoerd. De meerderheid wilde geen vorm van individuele afrekening op afval. Dus geen afrekening per gewicht per huishouden, maar gewoon iedereen een gelijk bedrag. Voor deze redenen opnieuw: kijk terug naar de discussie van toen. Voor D66 was het risico op zwerfafval een belangrijk onderdeel van die discussie.

Als gevolg van dat laatste punt werd er destijds door D66 een amendement opgesteld, mede ingediend door VVD en CDA, dat voorkwam dat de afvalbakken voorzien werden van een chip of een barcode. Volgens ons werden de privacyregels van de AVG geschonden door het gebruik van een chip of barcode.

Het voorgestelde ‘Uitvoeringsbesluit’ bevatte echter toch een mogelijk tot het aanbrengen van een barcode op de afvalbakken. De motie van D66, dit keer alleen ingediend samen met het CDA, verbood nog een keer het gebruik van een barcode.

De motie werd aangenomen met steun van D66, CDA en AA. VVD, GroenLinks en de PvdA stemden tegen.

Tussen de regels: 1 + 2

Waarom is dit alles het vermelden waard?
Omdat het in essentie gaat om de verhouding tussen de gemeenteraad en het college van B&W.

Bij 1. probeerde het college op het randje het onafwendbare verlies van hun voorstel tegen te gaan. Bij 2. volgde het college een opdracht van de raad niet op.

Laten we het op dit moment wel luchtig proberen te houden. In het geval van 1. besefte het college waarschijnlijk net iets te laat wat het gevolg zou zijn van hun starre houding tijdens de commissievergadering. Bij 2. is er misschien slechts sprake geweest van een foutje bij het gebruik van een standaard tekst.

Maar het is een goed teken dat de gemeenteraad alert is geweest en niet heeft geaccepteerd dat er in de marge gesjoemeld werd. De boodschap is: 1. we gaan zuiver en met respect met elkaar om, en 2. de gemeenteraad beslist en bepaalt de marges van het college, en niet andersom.

Na de verkiezingen van maart 2022 zijn er sinds lange tijd andere verhoudingen in de gemeenteraad ontstaan. Dit gaat waarschijnlijk beteken dat de gemeenteraad, anders dan in het verleden, niet zo maar akkoord gaat met alles dat het college voorstelt. Dit wordt waarschijnlijk wennen voor vele personen, zowel in het college als in de gemeenteraad.

Het zij zo. Wat D66 betreft is dit een gezonde ontwikkeling. We hopen dat dit dualisme leidt tot beter beleid en betere regels. En daarmee tot een betere band tussen politiek en inwoners.

Wordt -ongetwijfeld- vervolgd…

(en wat dit laatste betreft; beluister de uitzending van Radio Aalsmeer Politiek waar dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde komt)