MRS advies Schiphol

Op 30 augustus meldde ‘Schipholwatch’ dat de Maatschappelijke Raad Schiphol een ‘bizarre draai’ maakte door akkoord te gaan met een nieuwe regeling vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wat steekt hierachter?

Achtergrond

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is de opvolger van de voorganger de Omgevingsraad Schiphol. Alle zaken die bij deze transformatie een rol spelen laten we graag aan de onderzoekskriebels die dit bij mensen kan opwekken.

Hier en nu is de MRS een medezeggenschapsraad en adviescommissie die adviezen uitbrengt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

De MRS bestaat zowel uit afgevaardigden van de bewoners rond Schiphol, als enkele belangengroeperingen (zoals milieufederaties en ondernemersverenigingen). De MRS dient als klankbord en adviesraad voor de minister wat betreft de belangen van de belanghebbenden in de omgeving van Schiphol.

De afgevaardigden namens de bewoners rond Schiphol worden gekozen door de bewoners van de diverse bewoningsgebieden onder de betreffende aanvliegroute/landingsbaan.

Advies MRS

Het advies van de MRS van 28 augustus 2023 lijkt op het eerst gezicht opmerkelijk – hetgeen de felle reactie op Schipholwatch niet onlogisch lijkt te maken. Er is echter sprake van een redelijk ’technische’ en ‘ingewikkelde’ discussie.

Het advies van de MRS keurt het voorstel van de minister om de zogenoemde ‘experimenteerregeling’ toe te passen goed. Dit terwijl er met name voor Aalsmeer een zekere ‘verslechtering’ ten opzichte van de geluidsoverlast te lezen is in deze regeling. Hoe hebben de Aalsmeerse vertegenwoordigers dan toch kunnen instemmen met een positief advies?

Einde anticiperend
handhaven

De zaak draait echter om de huidige praktijk tegen te gaan van het zogenaamde ‘anticiperend handhaven’. Hierbij is het voor bewoners praktisch niet mogelijk tegen geluidsoverlast te protesteren wanneer dit binnen de ‘gedoognormen’ van de ‘anticiperende handhaving’/’preferentieel baangebruik’ valt.

Door akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe regeling vallen de ‘gedoogcijfers’ voor met name Aalsmeer weliswaar enigszins negatiever uit ten opzichte van de overige meetpunten rond Schiphol. Maar omdat deze normen nu wel gesteld worden, kan er wel op worden gehandhaafd. Protest kan dan in ieder geval worden ingezet.

Ook is er in de voorgestelde regeling sprake van een reductie van 500.000 naar 452.500 vluchten per jaar.

Ook hebben de bewoners als toelichting bij dit advies uitdrukkelijk gesteld niet akkoord te zijn met de ‘verslechtering’ van de geluidsnormen op enkele van de meetpunten (die met name binnen de gemeente Aalsmeer vallen). Ze voelen zich echter verplicht toch een positief advies te geven om de huidige ‘wetteloosheid’ aan banden te leggen.

Ondertussen in Aalsmeer

Is de fractie van D66 Aalsmeer nu blij met dit resultaat?

Nee.

Is dit het einde aan de discussie over het totaal aantal vluchten, nachtvluchten en het toekomstige bedrijfsmodel van Schiphol?

Ook: nee.

Maar we hebben ons wel door onze vertegenwoordiger(s) in de MRS laten overtuigen dat deze regeling op korte termijn een eerste (gematigd) goede stap op weg is naar verdere stappen richting beheersbaarheid van de ontwikkelingen rond Schiphol.

We weten dat we de laatste paar jaar de 500.000 bij lange na niet hebben aangetikt en dat de reductie naar 452.500 dus slechts een papieren beleving is. En dat de daadwerkelijke overlast dus blijft en mogelijk nog wat groter wordt als combinatie van een aantrekkende markt voor vliegverkeer en de nu aangenomen normen.

Maar het zijn kleine stapjes de goede richting op en noodzakelijk in het proces van politieke besluitvorming. En we zien dit dus ook als politiek proces van de lange termijn. En parallel aan dit proces zijn er ook andere zaken die voor belang zijn in deze discussie.

Buiten kijf staat natuurlijk wel dat zolang we niet richting 350.000 of minder gaan, er voor Aalsmeer nog niet zo heel veel zal veranderen. Er wordt namelijk door het jaar heen zo veel geschoven om aan de gemiddelden te voldoen dat er vooral in het laagseizoen minder gevlogen wordt, terwijl er in het hoogseizoen structureel te veel overlast in Aalsmeer plaats vindt. De hele dag door vanaf 5:00 tot 1:00.

En in die zin zijn er op dit moment twee zaken met name erg belangrijk.

Rechtszaak RBV

De eerste is duidelijk: de rechtszaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) tegen de Nederlandse Staat / ministerie I&W over de handhaving van geluidsnormen onder de aanvliegroutes/landingsbanen.

Dit najaar zou de rechtszaak een aanvang nemen, maar de Staat heeft de juridische trukendoos geopend en formeel de ontvankelijkheid ter discussie gesteld. RBV zou formeel gesproken geen vertegenwoordiger van de getroffen inwoners zijn.

Dit argument lijkt puur een vertragingstactiek omdat aan alle voorwaarden die aan een vertegenwoordigende organisatie worden gesteld voldaan wordt. Maar het stellen van de vraag alleen levert zo maar weer een half jaar tijdwinst op. Als het goed is gaat de rechtszaak begin 2024 daadwerkelijk van start.

Deze rechtszaak is met name belangrijk omdat bij een gunstige uitspraak voor de bewoners de hele discussie die voor dit stukje de aanleiding vormt in een klap weggevaagd wordt. Dan wordt de ‘menselijke norm’ de nieuwe leidraad.

Tweede Kamerverkiezingen

De tweede zaak is de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

De verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen worden nu stukje bij beetje bekend gemaakt en het is zaak in de gaten te houden wat deze zeggen over Schiphol.

Een ding is zeker: de uitslag van de komende Tweede Kamerverkiezingen gaan er toe doen wat betreft de ontwikkeling/en van – en rond Schiphol.

Wat D66 betreft is het duidelijk dat Schiphol moet blijven voortbestaan. Maar de enige ‘hub-functie’ die Schiphol moet resten is die tussen de verschillende vervoersmogelijkheden, en dan met name die tussen vliegtuig en openbaar vervoer.

Wanneer er bij het onderwerp Schiphol nu eindelijk eens als creatief ondernemer gedacht gaat worden is het mogelijk met flink minder dan 350.000 vluchten nog steeds een bloeiend en winstgevende luchthaven te exploiteren. Met minder overlast voor de omgeving, de bewoners en het milieu, en met meer opbrengst voor de economie als geheel.

D66 verkiezingsprogramma

Half september wordt het eerste concept-verkiezingsprogramma van D66 bekend gemaakt. Vervolgens zal er op het D66 congres van 21 oktober gelegenheid zijn om eventueel het verkiezingsprogramma te amenderen, dus ook wat betreft Schiphol (mochten we het niet met de tekst van het concept eens zijn). Dit verkiezingsprogramma zal de leidraad zijn voor de komende Tweede Kamerfractie van D66 voor de komende vier jaar. De tekst doet er dus toe.

We hebben als D66 Aalsmeer, in goede samenwerking met de D66 afdelingen uit de regio, de afgelopen verkiezingsprogramma’s goed in onze richting weten te duwen. Ook dit keer houden we het goed in de gaten.