Green Park Aalsmeer; lessen over lasten en lusten

Op donderdag 6 juli werd het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebied 2 West vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer.

Dit was een langdurig proces met respectievelijk weinig plannen, weinig discussie, verschuivende kaders, uitstel, discussie, veel discussie, heibel, uitstel, aanpassing, weinig discussie en uiteindelijk; vaststelling.

We hopen enige structuur in deze wanorde te kunnen scheppen en tevens enige lessen te trekken uit dit rommelige proces.

Inleiding

Zoals hierboven gesteld; dit hele proces ging, bijna letterlijk, niet van een leien dakje. Green Park Aalsmeer (GPA) is een langjarig project waarbij alleen al door de looptijd de omstandigheden veranderen gedurende het proces.

Daarbij is deelgebied 2 een vreemde eend in de bijt ten opzichte van het overige GPA plangebied. Gelegen in het ‘woongebied’ tussen Aalsmeerderweg en Hoge Dijk/Oosteinderweg kent het veel meer restricties dan in het ‘kerngebied’ van GPA rond de N201 en de Middenweg.

Tegelijkertijd was het deelgebied 2, net als het kerngebied, voormalig kassen c.q. bedrijventerrein en was het vanaf het begin af duidelijk dat er in dit gebied opnieuw bedrijven zouden komen.

Bij de ontwikkeling van Green Park Aalsmeer is een van de belangrijkste kostenposten het schoonmaken van de grond; de grondsanering.

In het (verre) verleden was men niet zo heel kieskeurig als het gaat over de afvoer van schadelijke middelen die in het bedrijf werden gebruikt. Dat betekent dat wij nu met hoge kosten worden geconfronteerd die we op enige manier moeten terugverdienen willen we als gemeente niet failliet gaan.

Het ontwikkelen van bedrijventerreinen is een manier om dat voor elkaar te krijgen. Zeker waar woningbouw in die meeste gevallen op die plekken niet mogelijk is.

D66 – documenten

De fractie van D66 Aalsmeer heeft veel tijd besteed om goed ingelezen te raken om een zo goed mogelijke beslissing te nemen over het deelgebied 2 West.

Als bijvangst raakten we op deze manier tegelijkertijd redelijk goed op de hoogte van de geschiedenis van het project Green Park Aalsmeer en alle uitgangspunten, discussies en ontwikkelingen die zicht gedurende de afgelopen 20 jaar hebben voor gedaan.

Als resultaat hiervan hebben we moeten concluderen dat we wat deelgebied 2 West akkoord konden en moesten gaan met het voorstel. Maar wel onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de verkeersafwikkeling goed geregeld gaat worden in lijn met onze eerdere motie ‘logistieke bedrijven’.

Ook hebben we in onze bijdrage tijdens de behandeling in de commissie en de raad een groot aantal aantekeningen gemaakt. Enerzijds in de hoop een discussie met de overige fracties op gang te krijgen (niet gelukt); anderzijds om op zijn minst een aantal kanttekeningen te plaatsen en lessen te trekken uit het proces (wel gelukt).

De tijd die ons gegund was tijdens de raadsvergadering was te kort om ons volledige verhaal te doen. Dit wisten we op voorhand, maar we stonden voor de keuze om of een zeer – te korte versie voor te dragen, of een enigszins provocatief lokkertje te presenteren dat hopelijk zou leiden tot een zoektocht richting volledige tekst.

Die volledige tekst bieden we hier aan.

Bij wijze van waarschuwing vooraf, en in weerwil van de ruime hoeveelheid tekst; zowel het memo logistieke bedrijven van de fractie van D66 als de tekst voor de raad van 6 juli zijn niet volledig en uitputtend.

Het onderwerp is klaar om een keer door een student bestuurskunde te worden uitgespit. De grenzen van de tijd die een raadslid en een raadsfractie hier aan kunnen besteden is op een gegeven moment uitgeput. Er valt dus veel meer over dit onderwerp te melden. Maar onze teksten geven een aardig overzicht en inleiding tot het onderwerp ‘Green Park Aalsmeer’ en de plannen voor ‘GPA deelgebied 2 West’ in het bijzonder.

Lessen

Zoals uit bovenstaande documenten blijkt is het moeilijk heel in het kort een samenvatting te bieden wat er allemaal bij de onderwerpen ‘Green Park Aalsmeer’ en ‘GPA deelgebied 2 West’ betrokken is.

Voor een onderbouwing van hoe wij als fractie tot instemming met het voorgestelde bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 2 West’ zijn gekomen moeten we (helaas) toch verwijzen naar de documenten zelf.

We hebben echter ook een aantal algemene lessen meegegeven die wij hebben getrokken als het gaat over het ontwikkelen van zo een gebied over zo een lange termijn. Misschien kunnen deze toch nog een korte indruk geven van de omstandigheden onder welke dit project tot stand komt – en is gekomen tot nu toe.

1. Wantrouw de Gulden Schijn – verwijder de gulden schijn van de glazen bol voor je deze consulteert. De mist in glazen bollen voorkomt per definitie dat je meer dan 5 a 10 jaar vooruit kan kijken. Neem dit mee in de beslissing bij het aangaan van dit soort projecten.

2. Consequente Kaderstelling – hou de kaderstelling in de gaten gedurende de looptijd van een project. Iedere keer dat kaders worden, of moeten worden aangepast dient dit duidelijk te worden gecommuniceerd met de stellers van de kaders; de gemeenteraad.

3. Zorgvuldige administratie – zorg voor een centrale en duidelijk georganiseerde administratie met name wat betreft de centrale kaders waarbinnen plannen worden ontwikkeld. Maak niet alleen duidelijk aan beslissers waarover zij beslissen, maar ook in hoeverre deze beslissingen zich verhouden tot eerdere beslissingen. Heldere en eenvoudige communicatie helpt hierbij. Communiceer zo veel mogelijk op dezelfde manier en in dezelfde stijl zodat de verschillende beslissingen goed met elkaar te vergelijken zijn.

4. Transparantie – wees eerlijk. Als iets uit de hand loopt of iets niet past binnen de oorspronkelijke afspraken gooi dit dan in de groep. De gemeenteraad is uiteindelijk verantwoordelijk en moet de verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. Zonder transparantie is dat niet mogelijk. En dat kan leiden tot moeilijke discussies; dat hoort erbij.

5. Probleemanalyse – maak op voorhand een analyse van de verschillende problemen die in een project een rol kunnen gaan spelen en hou deze ‘knelpunten’ permanent op de agenda tot deze zijn opgelost. Besteed voortdurende aandacht aan deze knelpunten en los ze op zodat knopen ontward kunnen worden voordat de verplichting ontstaat deze door te hakken.

6. Actieve participatie – ga op voorhand in gesprek met de omgeving en laat dit niet op het randje van de besluitvorming plaatsvinden.

7. Open blik – woorden doen ertoe – feiten doen ertoe. Ga niet naar eigen goedkeuren winkelen in het eigen gelijk, maar maak het jezelf gemakkelijk en blijf bij de feiten. Respecteer de kennis en kunde van alle betrokkenen en betrek ze bij het oplossen van problemen.

8. Democratie – respecteer de rolverdeling binnen het democratische proces. Dat betekent dus niet altijd de makkelijkste weg.