Fort Kudelstaart

Toelichting standpunt van de fractie van D66 Aalsmeer ten opzichte van de ontwikkeling van het Fort Kudelstaart

Tekst bijdrage D66 aan raadsdebat

“De geschiedenis over dit raadsvoorstel duiden is belangrijk voor het geheugen. Die geschiedenis begint feitelijk op 9 januari 2014. Daarmee is dit de 3e raad die zich over het onderwerp Fort Kudelstaart buigt.

Op 9 januari 2014 heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Fort Kudelstaart en de voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Een scenario dat een grootschalige ontwikkeling naar zeilfort in zich heeft.

Dit wordt ook letterlijk zo benoemd, er wordt – ik citeer nu uit dit besluit – een verregaande transformatie naar zeilfort voorgestaan waarbij gedachte functies zijn: een jachthaven, watersportwinkel, logies, horeca, waterwoningen en ondersteunende kantoorfuncties.
Nergens beperkingen qua omvang of oppervlakte. Niet eens uitputtend qua aangegeven functies. Met andere woorden; in de verdere uitwerking van dit scenario heeft de gemeenteraad een enorm ruime opdracht verstrekt aan het college.

Is die te ruim? Dat kan, maar die vraag is nu niet opportuun. Een opdracht die door een opvolgend college getrokken is door de beide wethouders van de lokale partij met het aanzoeken en vastleggen van een ondernemer die de bereidheid had en heeft tot uitvoering van de kaders te komen.  En daarmee staan we nu voor het moment van vaststelling van dat bestemmingsplan.

De enige vraag die wat D66 betreft dan ook nu voorligt is de vraag of dit bestemmingsplan past bij de kaders uit 2014. D66 beantwoordt die vraag met een ja. Sterker nog, er had veel meer mogelijk geweest binnen die kaders. Ik chargeer misschien maar een hamburgerdrive of een supermarkt zouden binnen de gestelde kaders ook mogelijk zijn geweest. Natuurlijk met voldoende onderbouwing door onderzoek, maar toch.

Hebben wij dan geen zorgen? Natuurlijk, maar een wijsheid is dat met het hebben van zorgen de verkeerde kant uit wordt gedroomd. Er is veel onderzoek verricht om te komen tot dit bestemmingsplan. Onderzoeken die een positieve uitkomst hebben voor de ontwikkeling van het fort, waarmee die ontwikkeling dus mogelijk wordt gemaakt.
D66 heeft eerder een zorg voor instandhouding van het fort als er geen ontwikkelmogelijkheden, zoals geschetst in scenario 3, worden geboden. En prijs je dan gelukkig met een ondernemer die bereid is zijn nek uit te steken. Niks doen werkt verloedering in de hand is onze ervaring.

Voor wat betreft de amendementen. Wij steunen niet de amendementen van de fracties AA en fractie JK. Reden is dat zij of wel de kaders van 2014 vernauwen ofwel vanuit een zorg zijn opgesteld waarvan onderzoeken ofwel antwoorden vanuit het college als strekking hebben dat hier geen aanleiding toe is.

D66 stemt daarmee in met het bestemmingsplan Fort-Kudelstaart.

Wij willen bijdragen aan een betrouwbaar bestuur waarop inwoners kunnen rekenen. Een democratisch genomen besluit uit 2014 wordt nu uitgevoerd. Een andere keuze maakt zou een inbreuk maken op die betrouwbaarheid. Wij wensen de ondernemer veel succes toe bij de verdere uitwerking van zijn plannen en hopen dat de publieke functie van het fort voor veel inwoners een toegevoegde waarde biedt.”

Verdere verduidelijking

Hierbij nog enkele korte toevoegingen ter verduidelijking van ons standpunt.

‘Scenario 3’

Ter verduidelijking op het genoemde ‘scenario 3’. In de discussie die enkele jaren geleden is gevoerd werden er drie scenario’s aan de raad gepresenteerd. Deze liepen van ‘scenario 1 – minimale ontwikkeling’ via ‘scenario 2 – beperkte ontwikkeling’, naar ‘scenario 3 – ruime ontwikkeling’.

De raad heeft destijds gekozen voor het scenario 3, inclusief voor de toekomstige ondernemer zeer ruime mogelijkheden. Dit om een commercieel realistische exploitatie voor de ondernemer mogelijk te maken, en deze tegelijkertijd te verplichten tot mogelijk verliesmakende zaken om de watersport en met name de zeilsport te stimuleren.

Het bestemmingsplan dat nu is goedgekeurd is uitdrukkelijk bedoeld om het ‘scenario 3’ door de gemeente mogelijk te maken. Oftewel: 1. de gemeente heeft zowel een verzoek gedaan, als een opdracht gegeven aan een ondernemer om een jachthavencomplex te ontwikkelen. 2. de ondernemer heeft de gemeente een plan voorgelegd dat aan de gestelde voorwaarden voldoet. 3. de gemeente zorgt er nu voor dat die plannen uitgevoerd kunnen worden – voor dit laatste diende het bestemmingsplan te worden aangepast.

Uitgangspunten D66

We wijzen hierbij ook op de tekst uit het verkiezingsprogramma van D66 Aalsmeer: “D66 vertrouwt op de kracht van de Aalsmeerse ondernemers en durft de regie uit handen te geven. Dat leidt tot een sterk vestigingsklimaat.” Ook stellen we daar “De Westeinderplassen zijn voor veel waterrecreanten van buiten Aalsmeer nog een grote onbekende.(…) D66 vindt dat Aalsmeer moet inzetten op hoogwaardige toeristische activiteiten, bijvoorbeeld gericht op waterbeleving en ons culturele erfgoed.”

Er zijn insprekers geweest uit de (internationale) zeilsport en watersportorganisaties die erg enthousiast zijn over de plannen die de huidige ondernemer van plan is te verwezenlijken. Zij geloven dat wanneer het ‘Zeilfort’ volgens de voorliggende plannen tot stand komt, Aalsmeer een belangrijk centrum voor de internationale zeilsport kan worden.

Of in een ander woord, zoals die ook in de opdracht van de raad vervat was; een ‘watersporticoon’.

Standpunt D66

Nogmaals; de goedkeuring van het bestemmingsplan is een strikt formele handeling om een eerder besluit van de gemeenteraad mogelijk te maken. Bij dit bestemmingsplan ook alle belanghebbenden instanties betrokken zoals bijvoorbeeld de waterschappen, maar ook UNESCO als zorgdrager voor het ‘werelderfgoed’.

Alle rapporten die  door de experts bijgeleverd zijn wijzen erop dat alles volgens de juiste procedures is verlopen en dat er geen bijkomende schade of risico’s zijn, anders dan die zich normaal bij dit soort projecten voordoen. Hierbij inbegrepen zijn onderzoeken gericht op de mogelijke overlast die het toekomstige ‘Zeilfort’ voor de direct omwonenden zal hebben; deze zijn volgens deze rapporten niet neutraal, maar ook niet onredelijk.

Dit zijn de redenen waarom de fractie van D66 Aalsmeer met het bestemmingsplan heeft ingestemd.