Algemene Beschouwingen 2023

Donderdag 3 november vonden de Algemene Beschouwingen op de begroting van 2023 plaats. Hieronder de tekst die namens D66 Aalsmeer werd uitgesproken.

2022 – 2026

Voorzitter, We staan met de begroting voor het jaar 2023 aan het echte begin van de periode 2022 – 2026. We hebben na het raadsakkoord inmiddels ook kennis kunnen maken met de plannen van het Collegeprogramma voor dezelfde periode en de invloed van die plannen op de begroting voor 2023.

Op basis van die teksten en de personen die bij de uitvoering betrokken zijn, denken we de komende jaren een goede voortgang kunnen verwachten op alle punten die op het gebied van openbaar bestuur aan de orde komen.

Wat D66 betreft bestaat er een groot vertrouwen in de komende samenwerking tussen raad en college en alle andere betrokken bij het gemeentebestuur – de ambtelijke ondersteuning en de inwoners en ondernemers in Aalsmeer.

Begroting 2023

Voorzitter, We kunnen in voldoende mate akkoord gaan met de begroting voor het jaar 2023 en zullen deze dus – met enkele aanvullingen – steunen.
De cijfers kloppen, het dreigende beeld voor de langere tijd blijft bestaan, maar wordt -opnieuw- voor de kortere termijn opgeklaard, de seinen staan op groen, en het college heeft er zin in.
En wij dus ook.

Wel hebben we naar aanleiding van de eerste teksten een drietal moties ingebracht op onderwerpen waar we de afgelopen vier jaar vergeefs op gewacht hebben en die wij niet terug zagen in de plannen. Daarbij brengen wij mede een motie in die voortkomt uit de discussie uit de commissievergadering van 15 september jongst leden op basis van een eerder ingediende motie van GroenLinks en die op dit onderwerp brede steun onder de fracties genoot.

Ingebrachte moties

De moties ‘Inclusiebeleid’ en ‘Zwerfafval’ hebben we ingetrokken nadat er voldoende toezeggingen waren binnengekomen vanuit het college dat die specifieke punten op korte termijn zullen worden aangepakt. Wat dat betreft:

We zullen op korte termijn met de gemeenteraad een aparte sessie hebben over het ‘Inclusiebeleid inzake het VN verdrag Handicap’. En het college heeft toegezegd dat op het gebied van de plaatsing van afvalbakken (en hier quote ik)“daar waar het nodig is en de behoefte bestaat een afvalbak zal worden geplaatst.”

Daarmee zijn de doelstellingen van die beide moties op dit moment bereikt en daarom hebben we deze teruggetrokken.
Dat geldt niet voor de moties ‘verkeersveiligheid’ en ‘biodiversiteit’.

Uit de beantwoording van het college tijdens de zitting van de commissie bleek niet dat de doelstellingen van deze moties op dit moment worden omarmd, terwijl wij wel de noodzaak voor deze moties voelen. Ook al omdat er op deze onderwerpen, naast een algemene noodzaak, ook een brede ondersteuning in de Aalsmeerse bevolking wordt gevoeld.

2030

Voorzitter, Terug naar het algemene beeld en het vooruitzicht naar de komende vier jaar.

Zoals al eerder aangegeven rijden we op een trein die tussenstops kent op de jaren 2030 en 2040, met als voorlopig eindstation 2050.

Nu we in de periode 2022-2026 terecht zijn gekomen, nadert het tussenstation 2030 met rasse schreden. De komende vier jaar is daarom de periode waar de laatste lijntjes getrokken moeten worden en het fundament moet worden gelegd voor dat deel van het gebouw dat er in 2030 moet komen te staan.
Dat betekent finale plannen en een begin van uitvoering.

Dit betekent dat er belangrijke stappen dienen te worden gezet op gebieden zoals klimaat, energie, duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit, woningbouw en de, veelal met dat laatste samenhangende, verkeersafwikkeling. Tezamen met het normaliseren van een effectieve inwonersparticipatie zijn dit de onderwerpen die belangrijk zijn voor D66.

Schiphol

Ook de nieuwe Luchtruimherziening en de regels, en met name de milieuregels, op en rond Schiphol en de rechtszaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zullen de komende periode aan de orde komen.

We zijn blij dat we over twee weken een presentatie van de Stichting krijgen en met het college zullen gaan overleggen hoe we de komende vier jaar met Schiphol zullen omgaan.

Gezien het belang van het onderwerp Schiphol voor de gemeente Aalsmeer en de belangrijke discussies op nationaal niveau zullen we onze vinger aan de pols houden. Wat D66 betreft zetten we onze hoogst effectieve lobby richting de Tweede Kamerfractie van D66 voort. We blijven hen van informatie voorzien en hen van de belangen van de inwoners en ondernemers van Aalsmeer en Kudelstaart op de hoogte stellen. We hopen daarin de komende periode net zo succesvol te zijn als de afgelopen vier jaar.

Openbaar Vervoer

De komende vier jaar zal ook de concessie voor het openbaar vervoer worden hernieuwd. Het moet op dit gebied duidelijk worden dat er geen exclusiviteit gegeven kan worden aan een openbaar vervoerder die onvoldoende levert.

We zijn in een neerwaartse spiraal terecht gekomen waarbij lijnen worden opgeheven bij gebrek aan passagiers – waardoor er nog minder passagiers van het openbaar vervoer gebruik gaan maken – waardoor er nog meer lijnen worden opgeheven – en ga zo maar door.

De concessiehouder zal zich moeten realiseren dat het niveau nu zo ver gedaald is, dat er in het belang van de inwoners van de diverse gemeenten concurrentie zal moeten worden toegestaan voor aanbieders die wel in staat zijn ‘openbaar vervoer’ aan te bieden.

Waar er behoefte bestaat en er niet geleverd wordt zullen anderen worden toegestaan die diensten te leveren. En dat kan – in ultimo – dus ook betekenen dat de gemeente die zelf gaat leveren. De behoefte van de gebruiker staat voorop, niet de behoefte van de aanbieder.

Dit zijn voor Aalsmeer grote en belangrijke onderwerpen die alle inwoners raken.

Samenwerking

Voorzitter, De conclusie is dus dat er een hoop te doen is de komende vier jaar. En hierbij dienen we goed samen te werken met alle betrokkenen.

We moeten niet het conflict of de concurrentie opzoeken, maar de verbinding. Een verbinding die recht doet aan het gegeven dat in alle geledingen kennis en informatie aanwezig is die kan bijdragen aan de beste kwaliteit van zowel regelgeving als uitvoering.

Dat wij ons voorstaan op een dualistische houding betekent uitdrukkelijk niet dat we uit zijn op een verwijdering tussen gemeenteraad en college. Of op een concurrentie tussen beiden.
Dat wij geloven in dualisme is gestoeld op het feit dat een formele scheiding van rollen leidt tot een kritische houding en een openbare discussie die uiteindelijk bijdraagt aan een betere kwaliteit van besluitvorming en uitvoering.

Maar zoals zojuist gesteld; daar eindigt het niet. We hebben iedereen nodig om tot het beste resultaat te komen. Wanneer mensen betrokken worden, hebben ze niet alleen medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat, maar, belangrijker; zij zullen zich meer verbonden en verantwoordelijk voelen.

En juist dat kan bijdragen aan het veelgenoemde verkleinen van de kloof tussen de burger en de politiek, tussen kiezers en gekozenen.

Samenwerking en goede communicatie is hierbij van doorslaggevende betekenis. Met die aantekening dat dit dus een onderlinge – wederzijdse samenwerking en communicatie is. En dat er dus niet van een kant ‘gezonden’ wordt en van de andere kant ‘ontvangen’. Ga met de ander om zo je zelf behandeld wil worden.

Het is niet alleen dat we uitzien naar een goede samenwerking tussen alle partijen in de komende vier jaar. Wij geloven ook hartgrondig dat dit zal lukken. Iedereen heeft uiteindelijk het beste voor met de gemeente Aalsmeer – het dorp Aalsmeer en het dorp Kudelstaart.

Laten we met z’n allen werken om tot het beste resultaat komen. Dat gaat soms van ‘au’. Maar zo werkt dat nu eenmaal.
Laat de kwaliteit van het uiteindelijk resultaat leidend zijn.
Laten scherpstellen hoe we die resultaten objectief meten en vaststellen.
En laten we, waar we niet allemaal elkaars vrienden kunnen zijn, op zijn minst goede kennissen blijven en met elkaar blijven praten.
Naar elkaar luisteren en elkaar respecteren.

Voorzitter, D66 Aalsmeer ziet –  met zonnige verwachtingen – uit naar de komende vier jaar.