M O T I E

Vergroenen dorpscentra

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 12 november 2019,

Constaterende dat
1. MKB Westland in de afgelopen periode diverse malen heeft aangedrongen op de vergroening van de Westlandse dorpscentra
2. de gevraagde vergroening van de dorpscentra de afgelopen jaren is uitgebleven
3. de wethouder samen met het MKB Westland en de BIZ’en gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om een groenplan te realiseren
4. de wethouder heeft uitgesproken in toekomstige plannen voor opknappen of reconstructie meer groen wil terugbrengen dan er voorheen was
5. de OZB voor bedrijven met 25% verhoogd wordt

Overwegende dat
1. vergroening de Westlandse dorpscentra aantrekkelijker maakt voor winkelend publiek
2. groen in de kern bijdraagt aan een beter leefklimaat
3. vergroening van de dorpen hittestress kan tegengaan
4. ook zonder werk met werk op korte termijn ‘groene doelen’ zijn te behalen

Verzoekt het college
1. in samenspraak met MKB Westland en de verschillende BIZ’en van de dorpscentra te komen tot een groenplan voor de dorpskernen
2. dit groenplan uit te werken in een uitvoeringsprogramma
3. voor het opstellen van het groenplan en het uitvoeringsprogramma dekking te zoeken in de reserve Centrumplannen en het overschot van het Leefomgevingsfonds

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Peter Duijsens
Westland Verstandig

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland

Remmert Keizer
GemeenteBelang Westland

Nico de Gier
PvdA Westland

Jan van Rossum
CDA Westland

Sander Zuyderwijk
VVD Westland

Ad van Harmelen
ChristenUnie-SGP Westland