M O T I E

Leerlingenvervoer hoogbegaafdheid

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 12 november 2019,

Constaterende dat
1. leerlingen die vanwege hoogbegaafdheid aangewezen zijn op onderwijs buiten Westland geen aanspraak kunnen maken op leerlingenvervoer
2. Westland een verordening leerlingenvervoer heeft opgesteld in 2018
3. hoogbegaafdheid een onderwerp is dat binnen Westland steeds meer aandacht krijgt
4. D66 Westland eerder vragen heeft gesteld over beleid voor hoogbegaafdheid

Overwegende dat
1. elke leerling een passende onderwijsplek zou moeten hebben
2. het onderwerp hoogbegaafdheid in ontwikkeling is binnen het Westlandse onderwijs
3. een passende onderwijsplek eventuele afstroom of zelfs voortijdig schoolverlaten kan voorkomen
4. het college in bijzondere gevallen kan afwijken van de bepalingen in de verordening leerlingenvervoer

Verzoekt het college
voor leerlingen die vanwege hoogbegaafdheid aangewezen zijn op onderwijs buiten Westland, gebruik te maken van het afwijkingsartikel in de verordening leerlingenvervoer en deze leerlingen gebruik te laten maken van het leerlingenvervoer

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Remmert Keizer
GemeenteBelang Westland

Nico de Gier
PvdA Westland

Peter Duijsens
Westland Verstandig

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland