Rondvraag voor de commissie MO van 7 februari 2022

Zaterdag 29 januari 2022 bracht AD Haagsche Courant een uitgebreid artikel over de vereniging Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW) die zich besodemieterd voelt door het college van B&W van de gemeente Westland, aangezien de vereniging het voormalige verenigingsgebouw de Eendenburcht niet mag kopen. ICCW is al sinds de jaren tachtig gehuisvest in het gebouw van het voormalige Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf (GEB) aan de Julianastraat, een pand dat in eigendom is van de gemeente Westland.

In een lang artikel valt te lezen hoe het ICCW al jaren in gesprek is met de gemeente in de zoektocht naar een fatsoenlijke locatie. Het GEB-gebouw is verouderd, zit vol asbest en kampt met achterstallig onderhoud. Reeds in 2015 waren er gesprekken met de toenmalige wethouder en werd er gesproken over de koop van de Eendenburcht.

De gemeente heeft bij het ICCW aangegeven dat het niet tot verkoop over kon gaan aangezien er op een gegeven moment een nieuwe nota was aangenomen waarin de verplichting was opgenomen dat gemeentelijk vastgoed openbaar verkocht dient te worden. Het ICCW is hier tijdens het hele onderhandelingsproces niet van op de hoogte gesteld.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Herkent het college de hierboven beschreven gebeurtenissen over de contacten met het ICCW en het proces van onderhandelingen dat uiteindelijk heeft geleid tot de weigering van het college om de Eendenburcht aan de vereniging te verkopen?

2. Is het juist dat de vereniging ICCW al ruim 35 jaar een keurige huurder van de gemeente is en dat de activiteiten van de vereniging een belangrijke plaats innemen bij de Wateringse leden van hun doelgroep?

3. Is het correct dat het voormalige GEB-pand gelet op o.a. de bouwkundige staat en de brandveiligheid niet langer geschikt is om het ICCW te huisvesten? Hoe heeft het college als verhuurder het zover laten komen dat het gebouw in deze staat verkeert?

4. Is het college het met D66 Westland eens dat het ICCW recht heeft op goede huisvesting zoals elke Westlandse vereniging?

5. Wanneer is de in het artikel genoemde nota vastgesteld waarin het voorschrift is opgenomen dat gemeentelijk vastgoed openbaar verkocht moet worden?

6. Is deze nota ter kennis gebracht van de gemeenteraad? Zo nee, is het college bereid de hierboven genoemde nota per ommegaande aan de gemeenteraad te verstrekken?

7. Hoe wil het college er zorg voor dragen dat het ICCW zo spoedig mogelijk fatsoenlijke huisvesting krijgt in Wateringen?

8. Mocht het ICCW de Eendenburcht niet mogen kopen van het college, wat zijn dan de plannen van het college met de Eendenburcht?