Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 14 april 2021

betreft: Vergroenen dorpscentra

Op 13 april 2021 werd tijdens de raadsvergadering het door het college beschikbare gestelde budget om de dorpscentra te vergroenen gehalveerd door een door de meerderheid van de raad aangenomen amendement.
Het budget was bedoeld om plannen te ontwerpen voor het vergroenen van de dorpscentra en een eerste aanzet voor de uitvoering te geven. De wethouder gaf tijdens de behandeling van het raadsvoorstel aan dat voor het volledig uitvoeren van de plannen nog aanvullend budget moet worden begroot.

D66 Westland wil graag nogmaals onder de aandacht brengen dat het raadsvoorstel slechts voorziet in de uitvoering van een deel van de aangenomen motie, namelijk het opstellen van de groenplannen. Er moet ook nog een uitvoeringsplan komen waarin beschreven staat welke concrete werkzaamheden worden uitgevoerd om de dorpscentra gaan vergroenen en welke bedragen daarmee gemoeid zijn. Pas dan kan de motie als afgedaan worden beschouwd.

D66 vreest dat, nu het budget is gehalveerd, er van de plannen om de dorpscentra te vergroenen niet veel terecht zal komen. Hierdoor komt er geen oplossing voor problemen als hittestress, het verslechteren van de biodiversiteit en wateroverlast. Daarnaast duurt het veel langer om de dorpscentra voor winkelend publiek aantrekkelijk te maken. D66 pleit er dan ook voor om adequaat te reageren en om voor het opstellen én uitvoeren van de groenplannen nieuwe budgetten te reserveren.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:
1. Is het college net als D66 teleurgesteld over het halveren van het budget voor het vergroenen van de dorpscentra?
2. Wat zijn de gevolgen van het gehalveerde budget voor het opstellen en uitvoeren van de vergroeningsplannen uit het raadsvoorstel?
3. Is het college het met ons eens dat door het halveren van het budget de in de inleiding genoemde problemen niet of maar deels opgelost worden?
4. Welke mogelijkheden ziet het college om alsnog voldoende budgetten te reserveren zodat de plannen kunnen worden uitgevoerd? En is het college vervolgens ook bereid om van deze mogelijkheden gebruik te maken?
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland