Betrek gemeenteraad bij ontwikkeling Rijnenburg!

D66 heeft het college van B en W gevraagd geen onomkeerbare stappen te zetten in de ontwikkeling van Rijnenburg. Wethouder Bosch deed de toezegging dit niet te doen, totdat het bestemmingsplan voorligt. Fractievoorzitter Gerda Oskam: “Het is maar zeer de vraag of de tijd rijp is voor een rendabele en duurzame ontwikkeling van Rijnenburg.”

Het bestemmingsplan Rijnenburg zal volgend jaar worden voorgelegd aan de Raad. D66 gaat ervan uit dat de wethouder in zijn contacten met provincie, ontwikkelaars en woningcorporaties geen definitieve afspraken maakt. Eerst komt de gemeenteraad aan bod.
In het collegeprogramma staat dat medio 2011 de gemeenteraad betrokken moet worden in de afweging of de uitvoering kan starten in de oorspronkelijke planning of getemporiseerd moet worden. Bij de besluitvorming staan de volgende zaken centraal, naast de economische situatie op dat moment:
– de invulling van de groen-blauwe drager;
– de bereikbaarheid van Rijnenburg in het algemeen en de invulling
  van het openbaar vervoer;
– de investeringen en exploitatie van niet commerciële voorzieningen;
– een actuele analyse van de financiële risico’s voor de gemeente
  (investering en exploitatie);
– de mogelijkheden voor subsidies en bijdragen van derden.