Actuele politieke moties

Voor de Algemene Afdelingsvergadering van 5 april 2023, was het mogelijk actuele politieke moties in te dienen. Er is 1 actuele politieke motie ingediend.

De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht, bijeen te Utrecht op 5 april 2023,

constaterende dat:
– In het coalitieakkoord is afgesproken om op termijn parkeerbelasting in te voeren in de hele stad Utrecht;
– Er een raadsvoorstel ligt om parkeerbelasting in te voeren in de volledige gemeente Utrecht, zonder voorafgaande parkeerdrukmeting en draagvlakmeting;
– In dit raadsvoorstel een blokkenplanning is opgenomen waarbij in blok 1 deze raadsperiode parkeerbelasting wordt ingevoerd, en in blokken 2 en 3 na de volgende verkiezingen parkeerbelasting wordt ingevoerd;
– In gesprekken met kiezers blijkt dat de invoering van parkeerbelasting zonder draagvlakmeting een belangrijke reden is om D66 niet in overweging te nemen voor hun stem;  

overwegende dat:
– Invoeren van parkeerbelasting zonder draagvlakmeting niet democratisch is;
– Parkeerbelasting met name belastend is voor de middenklasse en onderklasse: de rijkere mensen hebben een eigen parkeerplek en daarmee werkt dit denivellerend;
– Er wordt niet eerst geïnvesteerd in alternatieven, waardoor het milieu effect nihil is;


roept de D66 fractie op om:
– Niet in te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel voor zover dat verder gaat dan afgesproken in het coalitieakkoord;
– Indien uit parkeerdruk en draagvlakmeting in delen van blokken 2 en 3 blijkt dat het invoeren van parkeerbelasting wenselijk is, daarmee akkoord te gaan;
– In delen van blokken 2 en 3 waar dit niet het geval is, in de volgende raadsperiode te beslissen in welke periode en onder welke voorwaarden we akkoord gaan met invoering van parkeerbelasting;
– In hun publieke uitingen aan te geven wat de visie van D66 is op het gebied van parkeerbelasting en mobiliteit;
en gaat over tot de orde van de dag.

Dave de Jong (woordvoerder, indiener), lidnummer: 133054
Silvan Thus, (indiener), lidnummer:124948
Lars Roodenburg (ondersteuning), lidnummer: 55976
Eduard Berentzen (ondersteuning). lidnummer: 042715