Algemene Beschouwingen D66 Kadernota 2024-2027

Voorzitter,

Waar de afgelopen maanden donkere wolken samenpakten boven het financiële huishoudboekje van de gemeente Teylingen, is er toch nog een waterig zonnetje doorgebroken. En dat is goed nieuws voor onze ambities voor een groen en gezond Teylingen! D66 zal scherp naar dit college kijken om deze ambities waar te maken.

Want D66 kiest voor breed investeren in de gezondheid van onze inwoners. Een gezonde leefstijl, een groene leefomgeving, schone lucht en goede maatschappelijke voorzieningen zijn hierbij vanzelfsprekend. Zeker als het verenigingsleven betreft. In Sassenheim zijn diverse verenigingen al tijden op zoek naar een nieuw onderkomen. Een oplossing hiervoor kan wat D66 betreft gevonden worden door geld beschikbaar te stellen vanuit de reserve om de bouw van een multifunctionele accommodatie in Sassenheim te realiseren. Pak die handschoen op, ga aan het werk voor onze verenigingen.

Daarbij wil D66 investeren in onze bibliotheken. Er bibliotheken van de toekomst van maken die studieplekken en stilteplekken bieden voor jong en oud. Het zijn ontmoetingsplekken waar onze inwoners samenkomen voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Een nieuwe bibliotheek in Voorhout en een toekomstbestendige bibliotheek in Sassenheim krijgen onze volledige steun! D66 zal erop toezien dat dit college er werk van maakt!

Voorzitter,

Onze gemeente vangt ook vluchtelingen en asielzoekers op. Het is goed dat het college zegt te werken aan een structurele organisatie die zorgt dat asielopvang in Teylingen goed georganiseerd kan worden. De druk op onze gemeente zal eerder toenemen dan afnemen. Maar voor D66 staat voorop dat wij klaar moeten staan. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld verdienen een veilig heenkomen. Daarom onderstrepen wij hier nogmaals het belang van goed voorbereid te zijn.

D66 is blij dat er stevig ingezet wordt op de ontwikkeling van onze groene leefomgeving met onder andere meer bomen. Want dit is hard nodig. We steunen van harte de ingezette koers voor vergroening, biodiversiteit en landschapsverbetering.

Goed is ook dat duurzaam ondernemen een push krijgt met het stimuleren van circulair ondernemen en schone energie-opwek. Er komt verruiming van het beleid voor kleine windmolens in het buitengebied. D66 ziet dat inwoners van Teylingen geholpen worden met energiebesparende maatregelen. Onder andere de vrijwillige energiecoaches hebben ontzettend veel inwoners geholpen, onze dank daarvoor.

Voldoende betaalbare huizen voor onze inwoners blijft een van de grote uitdagingen van deze tijd. Natuurlijk kijken we lokaal naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren. Het Rijk helpt ons een handje met de nieuwe huisvestingswet. Het kabinet maakt het mogelijk dat gemeenten de helft van alle huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen. En ook mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, kunnen met voorrang aanspraak maken op woningen. D66 is benieuwd hoe Teylingen dit de komende tijd zal oppakken.

Betaald parkeren. Een heikel punt. Het roept eigenlijk altijd weerzin op als gemeenten ermee aan de slag gaan. Dit terwijl inwoners er juist de vruchten van plukken. Laten we stappen nemen om bij station Sassenheim betaald parkeren te maken voor diegene die langer van 24 uur staan. Nog een punt voor parkeren: college, is het mogelijk om een tweede vrachtwagenparkeerterrein in bijvoorbeeld Sassenheim te realiseren?

Voorzitter,

Het College vraagt aan ons, de Raad, kaders om te komen tot een duurzaam sluitende begroting voor de periode 2024 – 2027. Hoe wil D66 hieraan invulling geven?

Resultaten uit onderzoeken via het Burgerpanel laten zien dat onze inwoners de kwaliteit van ons voorzieningenniveau en investeringen in de leefomgeving uitermate belangrijk vinden en heel erg waarderen. D66 wil ook op langere termijn hierin investeren en kiest ervoor om in eerste instantie te zoeken naar mogelijkheden die de inkomsten structureel verhogen. Ingrijpen in ons voorzieningenniveau willen wij pas als het echt niet anders kan.

D66 wil het college de volgende financiële kaders 2024-2027 meegeven:
– OZB-tarieven iets extra verhogen om inkomsten meer in balans te brengen met het hoge voorzieningenniveau dat wij onze inwoners bieden
– een vorm van vermakelijkhedenbelasting invoeren
– optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden
– en onderzoeken of parkeertarifering voor langparkeerders bij Station Sassenheim een mogelijkheid is om in te voeren.

Andere invalshoeken zijn ook:
– het optimaal benutten van boekhoud- en afschrijvingsregels,
– kritisch zijn op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen
– kritisch zijn op externe inhuur
– en door efficiënt, duurzaam en gezamenlijk met Hillegom en Lisse in te kopen.

Uitstellen van projecten of snijden in bepaalde programma’s vindt D66 op dit moment geen goed plan. De ervaring is namelijk dat uitstel altijd tot hogere kosten in de toekomst leiden.

Voorzitter, ik rond af.

D66 is blij dat het ons huishoudboekje er toch nog wat rooskleuriger uitziet, hiermee kunnen we investeren en uitvoering geven aan ons beleid om samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties Teylingen nog groener, gezonder, duurzamer en veiliger te maken. De fractie van D66 zal zich daar in de komende periode met veel enthousiasme en energie voor inzetten.