Wonen

D66 heeft als belangrijkste doelstelling dat nieuwe woningbouw financieel bereikbaar moet zijn voor jonge mensen. Deze leeftijdscategorie heeft Texel nodig om  in  de  toekomst  de  vergrijzende  economie  draaiende te houden en om de benodigde dienstverlening te kunnen blijven leveren.

D66  wil  inzetten  op  de bouw van meer, desnoods tijdelijke, woningen om flexibel om te gaan met de acute tekorten. Wij willen voor iedereen, jong en oud, passende woonruimte. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden dat  mensen zelf de keuze hebben hoe ze willen wonen.

Onze standpunten

 • Wij willen op Texel woonplicht bij nieuwbouw en andere maatregelen die helpen voorkomen dat huizenprijzen onnodig hoog zijn door beleggers.
 • D66 wil particuliere wooncoöperatie stimuleren, zodat voorrang verleend kan worden aan jonge Texelse starters. Veel initiatieven zoals sociale projectontwikkeling (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) komen vanuit de samenleving zelf. Dit willen wij koesteren en ondersteunen door eenvoudige vergunningstrajecten en financiële ondersteuning van de juridische gedeeltes van een dergelijk project.
 • Creatieve financieringsmogelijkheden voor betaalbare woningen dienen onderzocht te worden. Het voorbeeld BKZ van Zaanstad spreekt ons erg aan, waarbij een gedeelte van de woning wordt gekocht, een deel in tranches wordt betaald wanneer het inkomen stijgt en een deel in erfpacht (met mogelijkheid tot koop) wordt genomen. Ook heeft D66 Texel via een starterslening financiering gemakkelijker gemaakt.
 • De markt voorziet in prefab-woningen van rond de € 40.000.  Deze zogeheten Tiny Houses kunnen wat D66 betreft  op  meerdere  plaatsen  op  het  eiland  als tijdelijke woning voor jongeren en seizoenwerkers geplaatst worden.
 •  Het splitsen van grote woningen moet makkelijk gemaakt worden, zodat er meerdere kleine huishoudens in kunnen.
 •  Om de buitendorpen leefbaar te houden wil D66 de eventuele nieuwbouw van woningen naar behoefte verdelen over álle dorpen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen. De dorpscommissies kunnen hierin participerend optreden.
 • D66 wil de mogelijkheid van een nieuw dorp, volledig energie neutraal, onderzoeken. Deze innovatieve benadering kan financiering vanuit diverse fondsen opleveren. Daardoor ontstaan er betaalbare woningen voor de jeugd en mogelijkheden voor seizoenwerkers.
 • Aangezien bouwgrond schaars is wil D66 onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om woonboten te realiseren of bij nieuwbouw een verdieping in de grond te bouwen voor de slaapkamers en badkamers.
 •  D66 realiseert zich dat langer zelfstandig thuis wonen (in oudere bestaande woningen) tevens de doorstroming in de markt beperkt. Er moeten meer betaalbare senioren woningen beschikbaar komen, waardoor degenen die wél willen verhuizen daartoe de mogelijkheid hebben.
 •  D66  wil  levensloopbestendig (ofwel woon-altijd) woningen laten bouwen, die inclusieve voorzieningen hebben, ter voorkoming van scheef wonen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig in een woning blijven wonen. Door de standaardisatie van bouwvoorschriften wordt het bouwen van deze woningen goedkoper en hoeven er in de toekomst minder dure aanpassingen te worden uitgevoerd.
 • We zullen rekening moeten houden met een toenemende groep dementerende ouderen op Texel. Voor deze groep zal passende huisvesting op het eiland geregeld moeten worden. In samenspraak met Woontij en de zorgverzekeringsmaatschappijen zullen we als gemeente hiervoor bouwgrond beschikbaar moeten stellen. Ook valt te denken aan samenwonen met jongeren, waarbij de jongeren korting krijgen op de huur als ze een deel van de zorg verlenen.
 • Bij  vrijkomende  gemeentelijke  bebouwing  moet eerst worden gekeken in hoeverre deze geschikt is voor woningen.

Het BKT-systeem uitgelegd door Astrid.

Beeld: D66