Organisatie en communicatie

De gemeente Texel is de samenleving; zij moet makkelijk benaderbaar zijn, servicegericht en proactief communiceren.
D66 wil een samenleving waar iedereen in staat is om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen.

Voor het goed functioneren van de democratie moet  informatie  toegankelijk zijn voor iedereen. Openbaarheid van bestuur maakt meedenken en meedoen mogelijk.

Onze standpunten

 • Nu de omgevingswet in zicht komt, wordt participatie steeds belangrijker vanuit de wet. D66 heeft burgerinspraak sinds de oprichting hoog in het vaandel. Een experiment met een Burgerberaad (of burgerforum), bestaande uit een gelote representatieve (evenveel mannen als vrouwen met alle inkomensgroepen, leeftijdsgroepen, politieke voorkeuren en uit alle dorpen) groep Texelse burgers, zou goede invulling kunnen geven om deze participatie vorm te geven. De Burgerberaad kan (al dan niet bindend) advies geven over belangrijke maatschappelijke en ruimtelijke onderwerpen. Beleid voor een grotere rol voor inspraak vanuit de bewoners via participatie is sowieso wenselijk.
 • Dienstverlening hoort actief op kwaliteit gemonitord te worden. Wij vinden externe en interne kwaliteitsbewaking van het ambtelijk apparaat via bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken noodzakelijk.
 •  Communicatie  met  de  inwoners  is  van  groot  belang. Wij willen daarom een wethouder met communicatie in zijn of haar portefeuille die verantwoordelijk is voor goed communicatiebeleid en de uitvoer daarvan. Centraal moet staan dat de gemeente zorg draagt voor een proactieve verstrekking van informatie.
 •  Gemeentelijke projecten moeten ver vooraf makkelijk vindbaar zijn als actuele lange termijn planning op de website. Inwoners moeten in staat zijn tijdig een menig te vormen en actief een deelnemende rol te kunnen vervullen.
 •  D66 is een voorstander om thema-avonden te  organiseren tezamen met burgers  en de politiek. Dit om ruim voorafgaande aan belangrijke onderwerpen de meningen op te halen en te delen, zodat bij de uiteindelijke besluitvorming alle standpunten helder zijn.
 •  D66 wil dat bijvoorbeeld buurten zelf budget krijgen voor uitgewerkte plannen om de kwaliteit van hun buurt te verbeteren. Het Burgerinitiatief en het “Right to challenge” moet standaard worden meegenomen in beleidsstukken. Daar moeten dus ook financiële middelen voor worden vrijgemaakt. Dit kan in samenspraak met het Texelfonds dat ook budget voor dergelijke initiatieven heeft.
 • Meldingen van afval, onderhoud en schade kunnen nu alleen telefonisch of per website gemeld worden. Wij willen een eenvoudig te gebruiken app (zoals de Rotterdamse App MeldR), waar direct doorgegeven kan worden op een kaart via beschrijving en foto’s wat er loos is. Iedereen kan op die manier ook direct zien wat er gemeld is en wat de status van de melding is.
 • D66 vindt dat het bestuur van Texel, zowel raad als college, makkelijk benaderbaar moet zijn voor haar inwoners. D66 wil dit bewerkstelligen door een inloopspreekuur voor het college en D66 zou een vragenhalfuurtje aan de raad willen instellen voorafgaand aan de commissie-avond. Natuurlijk bent u ook altijd welkom bij onze steunfractie. Ledenvergaderingen zijn bij ons openbaar. Dus ook niet-leden zijn welkom.
 • Om de zelfstandige bestuurlijke positie te behouden dient de samenwerking met de andere Waddeneilanden en de Noordkop voortgezet te worden op relevante onderwerpen. Inkoop zien wij echter liever lokaal dan regionaal.
 •  Er moet een eenduidig beleid komen voor de dorpshuizen. Gelijke monniken gelijke kappen.
 • Wij willen rekening houden met mensen die minder digitaal actief zijn. Ten alle tijden moet voor hen de mogelijkheid blijven bestaan om via andere kanalen van openbare informatie op de hoogte te blijven.
 • Aangezien Texel een kleine gemeente is met bijbehorende beperkende kennis en ambtelijke capaciteit, willen wij actief samen optrekken met de 80 andere kleine gemeentes (de zogeheten K80).
 • Wij zien kansen voor het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen om ook andere doelgroepen tijdig te kunnen informeren.
 • Om zogeheten brain-drain (het verdwijnen van lokale kennis) te voorkomen willen wij investeren in scholing voor ambtenaren en lokaal advies. Hierdoor wordt de gemeente ook minder afhankelijk van de inhuur van dure adviesbureaus van buiten Texel.

Beeld: Pepijn Lijklema