Onderwijs en jeugd

Voor D66 betekent onderwijs een leven lang leren, zodat   mensen   zichzelf   blijven   ontwikkelen. Goed onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 is blij dat de Skool (OCT) en het cultuurcentrum binnenkort gerealiseerd zijn.

Goed  aansluitend  basis-  en  voortgezet onderwijs  op  ons  eiland  is  noodzakelijk voor  het  vestigingsklimaat  en  komt  de leefbaarheid ten goede. D66 zal zich hier tot het uiterste voor blijven inspannen.

Een  goede  aansluiting  tussen  onderwijs en   arbeidsmarkt   voorkomt lang openstaande vacatures. Daarom willen wij onder andere horeca-, agrarische- en techniekopleidingen op Texel ondersteunen.

Onze standpunten

 • D66 wil dat zowel primair als voortgezet onderwijs zodanig  breed  op  Texel  aanwezig  blijven  dat  zoveel mogelijk kinderen op Texel naar school kunnen.
 • D66 wil gericht vervolgonderwijs (mbo, hbo en universiteit) aanbieden in de vorm van deelopleidingen, stages en projecten, die aansluiten op de sectoren waarin Texel uitblinkt. Jongeren kunnen dan na hun opleiding werken in  recreatie,  horeca,  landbouw,  dienstverlening, zorg, wetenschap en techniek. De TexelAcedemy en Kenniswerkplaats Texel kunnen daarmee flink worden uitgebreid.
 • De situatie op Texel is ideaal voor het aanbieden van  één  doorlopende  leerlijn  van  primair  onderwijs, voortgezet  onderwijs,  vervolgopleiding  tot  arbeidsmarkt.  D66  is  voorstander  van  een  werkgroep   met vertegenwoordigers  van  alle  betrokken  partijen  om deze samenwerking te optimaliseren.
 • D66 wil dat de gemeente een actieve rol neemt in het bevorderen van de aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het stimuleren en het bijeenbrengen  van  met  name  MKB-ondernemingen, AOW’ers met vakkennis en de OSG.
 • D66 wil op alle scholen betere voorlichting. Wij denken in ieder geval aan de volgende onderwerpen:
  a.     LHBTI
  b.     (Brand)veiligheid
  c.      Alcohol, roken en drugs
  d.     Seksuele voorlichting
  e.     Psychische problemen
 • Negatieve groepsvorming in combinatie met verveling is een wezenlijk gevaar voor ontwikkeling van jongeren. Alternatieve bezigheden moeten geboden worden zoals sport, spel en muziek. Daarnaast willen wij inzetten op voorlichting over veiligheid.
 • D66 is  voorstander  van  brede  scholen  die  naast goed onderwijs, ook (gratis) kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden in samenwerking met de partners. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren.
 • D66 zou tussenuren willen inzetten voor sport, Door het beschikbaar stellen van een sportruimte op school kan gezondheid, ontspanning en beweging hand in  hand gaan.
 • Cultuureducatie dient een vast onderdeel te zijn op onze scholen. In samenwerking met de Texelse musea zou dit vorm moeten krijgen.
 • Eventueel leegstand  van  de  OSG  en  het Cultuurcentrum  in  de  zomermaanden  willen  wij  benutten  voor zomerschool activiteiten.
 • D66  vindt  dat  de  afgeschafte  leerwerktrajecten, waarbij men één dag naar school gaat en vier dagen werkt, terug moeten komen in het onderwijs.
 • D66 wil schooltuinen faciliteren voor de basisscholen.
 •  Onze voorkeur zou zijn om alle Texelse scholen onder één zelfstandig bestuur te verenigen.
 • Jongeren moeten raadscommissieleden kunnen worden vanaf 16 jaar.
 •  D66 is van mening dat de groep AOW’ers een belangrijk onderdeel vormt van onze samenleving. Een groep die steeds groter wordt en specifieke behoeftes heeft. Wij willen meer gebruik maken van de kennis en kunde van deze groep (bijvoorbeeld door deze in te zetten als “praktijk leraren” bij geschiedenislessen of metaalbewerking).

Klimaatmars door Den Burg - Beeld: Pepijn Lijklema