Landschap, flora en fauna

De kernwaarden zijn essentieel voor de identiteit van Texel. Zij dragen bij aan prettig wonen en verblijven op dit eiland.

D66  wil  dat  de vastgestelde visie op landschap leidend  is  voor  nieuwe  ontwikkelingen  of herinrichtingen op heel Texel.

Onze standpunten

 • Het vastgestelde Texelse beeldkwaliteitsplan zou wat D66 betreft leidend moeten zijn voor alle ontwikkelingen of herinrichtingen op heel Texel.
 • Ook Texel heeft een stikstofuitdaging. D66 Texel heeft zich landelijk hard gemaakt voor een integrale aanpak die recht doet aan verschillende aspecten van de stikstofproblematiek, zoals bestaanszekerheid van de boeren, gezonde natuur, voldoende voedsel voor iedereen en een gevarieerd landschap. D66 zal het proefproject op Texel hiervoor steunen.
 • Essentieel voor het draagvlak is dat bewoners vroegtijdig betrokken worden bij plannen die grote landschappelijke of financiële gevolgen hebben. Burgerparticipatie is daarom noodzakelijk.
 • Texel heeft een aantal unieke natuurgebieden die ook van groot belang zijn voor een duurzame ontwikkeling als hoogwaardige toeristische trekpleister. D66 wil zich inzetten om de biodiversiteit en belevingskwaliteit van die gebieden te bewaren en waar nodig te versterken, rekening houdend met andere gebruikers op het eiland zoals de agrarische sector en visserij.
 • Door iedereen zich bewust te laten worden van de economische waarde van het Texelse landschap streeft D66 ernaar de welvaart op Texel te bevorderen zonder natuur en biodiversiteit af te laten brokkelen.
 • Specifiek willen wij dat schuren in het open landschap  in  de  Texelse  stijl  en  kleuren  moeten  worden gebouwd.  Subsidiemogelijkheden  moeten  voor de meerkosten beschikbaar komen.
 • Het strand is ons visitekaartje en dient schoon gehouden te worden. Wij willen dat de gemeente hierin een actievere rol aanneemt in samenwerking met de ondernemers.
 • D66 is voor subsidiëren van organisaties die werkzaam  zijn  met  agrarisch  natuurbeheer:  Bijvoorbeeld slootkantbeheer, tuunwallen, bermen en kolken.
 • D66 is voor een duidelijke indeling van natuurgebieden. Gebieden die er zijn voor excellente natuurkwaliteit en biodiversiteit naast gebieden die geschikt zijn voor diverse vormen van recreatie.
 • D66  wil  blijvend  gelden  beschikbaar  stellen  voor restauratie van schapenboeten, stolpschuren, bijzondere  landschapselementen  en  cultureel  erfgoed.  Wij vinden  het  van  groot  belang  dat  dit  meer  onder  de aandacht wordt gebracht en meer bekendheid krijgt. Erfgoed  is  een  bewezen  magneet  voor  recreatie  en toerisme en laat de bijzonder identiteit van ons eiland zien.
 • Wij vinden het belangrijk dat er één wethouder is met flora en fauna in de portefeuille.
 • Voor D66 is jagen geen sport, maar een middel dat voor faunabeheer op professionele wijze kan worden ingezet.  Dierenleed  in  welke  vorm  dan  ook  dient  te worden voorkomen.