Economie, werkgelegenheid en recreatie

Natuur en erfgoed op Texel is de basis van onze economie en zorgt voor veel werkgelegenheid.

D66 ondersteunt vernieuwende ideeën om de economie te verbeteren. D66 wil dit doen door het bedrijfsleven goed te faciliteren. Door Texel onderscheidend te maken  dankzij kwaliteit,  innovatie  en  duurzaamheid  op  recreatief gebied maken we het eiland toekomstbestendig. Bedrijven  vestigen  zich  graag  op het eiland en daaruit volgt werk.

Door  arbeidsmarkt  en  onderwijs  beter  op elkaar  af  te  stemmen  kunnen  we  personeelstekorten oplossen. Goede huisvesting voor medewerkers is heel belangrijk.

Onze standpunten

 • D66 wil werkgelegenheid en kennis behouden en onze positie als gemeente versterken. We willen minder uitbesteden en de Texelse expertise benutten.
 • Het  is  nu niet  precies  duidelijk  hoeveel  toeristische bedden worden gebruikt op Texel. D66 wil dat het aangenomen voorstel (van de toeristisch toekomstvisie) voor verplichte recreatieve beddenregistratie wordt uitgevoerd. Hierdoor kan iedere bewoner en ondernemer altijd zien hoeveel toeristische bedden geregistreerd staan op een adres. Het fysiek tellen van het aantal bedden is door zo’n online database niet meer nodig.
 • Een verleggingsregeling voor de toeristenbelasting heeft de voorkeur voor D66. Bij deze door TOP bedachte vereenvoudiging van het innen is minder ambtelijke administratie nodig.
 • Rond en op het haventerrein van Oudeschild moet de  gemeente  de  ondernemers  volop  kansen  bieden voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen (passend bij een haven). Wij willen geen toeristische bedden hiervoor inzetten. De exploitatie van de haven dient kostendekkend te zijn. Ook willen wij opnieuw kijken welke beheersvorm passend is.
 • Midden- en kleinbedrijf is de motor van banen en innovatie op Texel. D66 wil meer innovatiegeld vrijmaken voor bijvoorbeeld start-ups. Ondernemerschap  gedijt  bij  een  toegankelijke  overheid. D66 wil één aanspreekpunt voor ondernemers.
 • D66 vindt het belangrijk dat mensen die hier kunnen werken (economisch gebonden zijn) hier ook kunnen wonen.
 • Wij koesteren de leidende rol die Nederland heeft in de landbouw. Door zich te specialiseren in duurzame, lokale en diervriendelijke producten, met lagere belasting voor milieu en volksgezondheid en behoud van biodiversiteit, gericht op een circulaire economie en korte ketens (kringloop landbouw) kunnen boeren zich richten op kwaliteit en innovatie.
 • Als er een experiment komt met onvoorwaardelijk basisinkomen, dan zien wij Texel ideale plek hiervoor. Een pilot kan in kaart brengen wat de gevolgen zijn  voor  zelfontwikkeling,  gezondheid,  onderwijs  en economie. We willen de voorwaarden hiervoor onderzoeken.
 • Bedrijventerreinen moeten landschappelijk goed ingepast worden. Tevens willen we een betere inrichting van bestaande bedrijventerreinen. Revitalisering heeft voor D66 de voorkeur boven uitbreiding.
 • Het  NIOZ  in  combinatie  met  de  haven  is  de  belangrijkste plek op Texel om internationale kennis en innovatie om te zetten in nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Wij willen dit blijvend ondersteunen.
 • D66  wil  een  duurzame  visserijsector waarbij de vis wordt gevangen met duurzame vismethoden. Wij willen ondernemers die innoveren  en zich hierin profileren ondersteunen.
 • Bepalend voor het uitbreiden van de bedrijventerreinen bij de buitendorpen is de vraag uit het betreffende dorp. D66 vindt het wenselijk dat bedrijventerreinen door bijvoorbeeld een boomsingel landschappelijk worden ingepast.
 • D66 wil de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs verbeteren. Zie  ook  ons  programma  onderwijs.
 • Om  werkgelegenheid  voor  het  eiland  te  creëren en te behouden is D66 er voorstander van dat taken, waarvoor de gemeente expertise heeft ontwikkeld voor andere gemeenten gaat uitvoeren.
 • Vanuit de overtuiging dat een beschaafde samenleving  fatsoenlijk  en  veilig  omgaat  met  dieren  en  in evenwicht met de omgeving wil produceren, wil D66 stallen verbeteren en dat dieren meer ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag. D66 wil dat de stallen goed in het landschap zijn ingepast.
 • Omdat Texel een groot tekort heeft aan arbeidskrachten, willen wij met TESO onderzoeken in hoeverre een aparte voetgangersnachtboot voor personeel rendabel is.
 • De Regionale samenwerking met de Kop van Noord Holland op economisch gebied  is thema afhankelijk.

Beeld: Pepijn Lijklema