Duurzaamheid

Groei  en  innovatie  zorgen  voor  welvaart.  Die groei mag niet ten koste gaan van de kansen van volgende generaties.

D66  streeft ernaar dat Texel zelfvoorzienend wordt. Texel moet hierbij het inspirerende voorbeeld worden op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Een integraal en breed gedragen energiebeleid biedt economische, maatschappelijke en milieukansen.

Klimaatverandering vereist maatregelen. D66 wil overtollig regenwater bufferen voor onder andere de landbouw.

Voor de natuur en het beeld van Texel vindt D66 het belangrijk dat het eiland schoon (plasticvrij) is.

Energietransitie

Onze standpunten:

 • Wij willen dat bewoners vroegtijdig bij het proces betrokken worden en de ideeën voor bijvoorbeeld grootschalige opwekking door de bewoners zelf bedacht worden. Niet de technische oplossing of landschappelijke invulling moet als startpunt worden genomen, maar de behoefte van de bewoners (net zoals het Deense eiland Samsø). De energietransitie moet net als de oprichting van TESO een maatschappelijk initiatief zijn, waar iedereen van kan profiteren.
 • Grote windmolens willen we als dit een breed gedragen coöperatief eiland initiatief wordt. De energietransitie is een economische kans. Door het plaatsen van bijvoorbeeld 10 grote windmolens (van alle Texelse bewoners) is het hele eiland energieneutraal en niet langer afhankelijk van multinationals en eventuele energieprijsstijgingen. De huidige jaarlijkse kosten voor brandstof, gas en elektriciteit voor heel Texel zijn samen circa 110 miljoen euro. Dit geld gaat in het geval van collectief eigendom naar de Texelse economie in plaats van naar multinationals.
 •  Kleine windmolens (tot 15 meter) en windwokkels moeten binnen het bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, zodat bedrijven makkelijker jaarrond zelfvoorzienend zijn zonder oplopende energierekening.
 •  Alle nieuwbouw en grootschalige renovatie (woningen, bedrijven en maatschappelijke gebouwen) dienen energie neutraal en aardgasvrij te zijn na aflevering.
 • D66 wil beginnen met zonnepanelen op plekken waar dat zo financieel rendabel mogelijk kan. Dat zijn bestaande grote daken, zoals bedrijfspanden, verenigingsgebouwen, schuren en huizen. D66 ondersteunt collectieve initiatieven zoals postcoderoos-projecten. Vanwege de extreem hoge kosten ligt het niet voor de hand te beginnen bij zonnepanelen boven parkeerplaatsen of fietspaden.
 • Intensievere samenwerking met TexelEnergie is wat ons betreft een vereiste voor succesvolle energietransitie. De organisatie heeft een groot aantal betrokken leden en beschikt over veel lokale kennis en netwerk.
 • Burgers met goede ideeën voor het duurzaam maken van hun woning moeten bij een lokaal energieloket, goede informatie en onafhankelijk advies kunnen krijgen over bijvoorbeeld subsidie, financiering en vergunning. Dat energieloket moet laagdrempelig zijn en in samenwerking met een lokale organisatie, bekend met de situatie.
 • Wij willen dat er een brandstof-coöperatie wordt opgericht voor Texel, waarvan de winst ten goede komt aan de verduurzaming van de visserijvloot en onrendabele duurzaamheidsprojecten.
 • D66 wil een vast percentage van de investeringen in de energietransitie gebruiken voor kleinschalige proeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn  geothermie-,  getijde-,  blue- en golfenergie.
 • Wij willen graag weten hoe de jeugd denkt over duurzaamheid. D66 wil een enquête over dit onderwerp opzetten met en onder jongeren.
 • Wij willen voorsorteren door ons eiland aantrekkelijk te maken voor duurzaam (bijvoorbeeld elektrisch) vervoer. Goede oplaadinfrastructuur is daarvoor een vereiste (bijvoorbeeld door lantaarnpalen geschikt te maken als laadpunten, ook voor scootmobiels en elektrische fietsen).
 • D66 is voorstander van innovatieve experimenten op het gebied van vervoer, zoals zelfrijdende auto’s en bussen.

Klimaatadaptie en circulariteit

Onze standpunten

 • We moeten ons bewust zijn van het veranderende klimaat. Voor Texel betekent dit waarschijnlijk hevige regenbuien, langere periodes van droogte en extreem hitte. Klimaatadaptatie is daarom een vereiste. Het bufferen van regenwater in natte periodes ten behoeve van  bijvoorbeeld landbouw,  is  voor  de  toekomst  essentieel. Herinrichtingsprojecten moeten rekening houden met verkoeling en afvoer van water. D66 wil actief meedenken over oplossingen.
 •  Het teveel aan hemelwater dient te worden opgevangen en waar mogelijk opgeslagen om in droge periodes te gebruiken. Afvoer van hemelwater uit de bebouwde omgeving is volgens D66 een gezamenlijke taak van zowel gemeente als burgers. D66 wil inzetten op minder verharding  van  de  openbare  ruimte  en  burgers  bewust maken van de mogelijkheden om hier zelf ook een rol in te spelen.
 •  De  inkomsten  uit  reinigingsrechten  dienen  daadwerkelijk te worden besteed aan het verbeteren van de riolering en aanverwante posten.
 •  Net als de gemeente Amsterdam wil D66 dat mensen standaard geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen tenzij er een Ja-Ja sticker op de voordeur zit om zo bijna 30 kilo drukwerk per gezin per jaar te besparen. Mensen die wel reclame willen kunnen dat ook (digitaal) aangegeven.
 •  D66 pleit ervoor dat er meer ondergrondse containers komen, ook voor bijvoorbeeld plastic, voor mensen die geen plek hebben voor een eigen container. D66 is tegen het Diftar-systeem, waarbij betaald moet worden per kilogram afval.
 •  D66  wil  meer inzetten op circulariteit door zelf circulair in te kopen en afval maximaal gescheiden inleveren. Ook kan de gemeente bij bedrijven meer bewustwording op dit gebied creëren.
 •  Wij willen dat het initiatief Texel Plastic Vrij goed ondersteund wordt waar mogelijk.

Beeld: Pepijn Lijklema