Wij nemen verantwoordelijkheid voor een beter klimaat

Beeld: Hans Boerkamp

Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering. De gemeente heeft een belangrijke rol in het zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk maken voor jou om je leven duurzamer in te richten. Bijvoorbeeld door te investeren in veilige fietspaden, zodat je makkelijker jouw kinderen naar de voetbal laat fietsen, of om je te helpen inzicht te krijgen in wat de beste duurzame opties voor jouw huis zijn. 

Wandel- en fietsmobiliteit gaat boven automobiliteit 

 • Binnen de gemeente Rhenen gaan wandelaars en fietsers vóór automobilisten.
  • Een standaard maximum verkeerssnelheid in de bebouwde kom van 30 km per uur.
  • Veilige fietsroutes binnen de gemeente Rhenen naar belangrijke plekken zoals scholen, winkels, sportvelden en natuur zodat ook kinderen hier zelfstandig gebruik van kunnen maken. Alle kinderen moeten veilig fietsend of wandelend naar school of sporten kunnen gaan. Een voorbeeld van de plekken die wij willen verbeteren zijn de oversteekpunten rondom het station en de Rijnbrug.
  • Een betere (fiets-)aansluiting tussen Rhenen en Achterberg. D66 wil de haalbaarheid van een fietsbrug/tunnel of (gedeeltelijke) overkapping van de N233 en de spoorlijn onderzoeken. 
 • Goede en veilige doorgaande fietsroutes naar bijvoorbeeld Veenendaal, Ede, Wageningen en de Heuvelrug. Dit betekent meer ruimte voor de fiets en zo min mogelijk stoplichten en oversteekpunten voor fietsers.

OV-verbindingen naar omliggende kernen en verder

 • Betere (snelle) aansluitingen op de OV-overstappunten in de omgeving, zoals a) het treinstation Veenendaal-De Klomp vanuit alle kernen in de gemeente Rhenen en b) richting Arnhem/Nijmegen via Kesteren.
 • Verder verbeteren van het lokale OV en OV-voorzieningen. Denk aan bijvoorbeeld voldoende fietsenstallingen bij bushaltes, maar ook aantrekkelijke ontmoetingsplekken bij OV-knooppunten om bijvoorbeeld te kunnen werken.
 • Voor personen met een beperking moeten er voldoende OV-alternatieven zijn, zoals bijvoorbeeld een bustaxi voor vervoer van deur tot deur.

Duurzame keuzes aantrekkelijker en makkelijker maken

 • Inwoners stimuleren om woningen te verduurzamen bijvoorbeeld door isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente moet bewoners actief benaderen met bijvoorbeeld een gratis adviesgesprek of het verstrekken van duurzame leningen of helpen bij het oprichten van coöperaties/buurtinitiatieven.
 • Energiearmoede bestrijden; helpen om inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening die rekening te verlagen.
 • Inwoners stimuleren om minder stenen en meer groen te creëren in tuinen en op daken, zodat we de gevolgen van droogte, hitte en extreme regenval beter kunnen opvangen.
 • Meer elektrische laadpalen per wijk en op handige plekken zodat er altijd een vrije plek in de buurt is om je elektrische auto op te laden
 • Auto delen stimuleren zodat op termijn minder parkeerplaatsen nodig zijn en deze ruimte op een andere manier gebruikt kan worden 
 • Blijven inzetten op het beter scheiden en verminderen van afval; GFT in zomermaanden 1x per week ophalen
 • Een ondernemersvriendelijke gemeente waarin ondernemers de ruimte krijgen om duurzaam te ondernemen.

Versnellen energietransitie naar duurzame energie

 • Het potentieel van zonnepanelen op daken ten volle benutten. Indien dit niet voldoende is, moet er ook gezocht worden naar andere oplossingen zoals zonneweides en windmolens. Wij zijn ons ervan bewust dat er veel verschillende belangen een rol spelen en willen altijd het gesprek aangaan met de belanghebbenden zoals buurtbewoners
 • Inwoners en ondernemers ondersteunen om minder afhankelijk te zijn van gas. Per wijk wordt bekeken hoe hier mee om te gaan (wijkuitvoeringsplannen) zodat maatwerk mogelijk is. Nieuwe technieken zoals Aquathermie uit de Rijn (verwarmen en/of koelen met behulp van water) kunnen hier mogelijk ook een rol spelen. 
 • Instellen van een burgerberaad; een groep gelote burgers doet op basis van uitgebreide informatie en overleg aanbevelingen over het energiebeleid. Door de loting bestaat deze groep uit een dwarsdoorsnede van de samenleving. Deze inwoners moeten een duidelijke rol in het besluitvormingsproces hebben