Elk kind een goede start

Beeld: Mirjam Rijnsburger

D66 wil de kansenongelijkheid aanpakken door bij de basis te beginnen. Alle kinderen moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Naast goed onderwijs is toegang tot sport en cultuur essentieel.

Divers aanbod sport-, spel- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jeugd

 • Ieder kind moet deel kunnen nemen aan (buitenschoolse) sport- en muzieklessen, inclusief zwemles, ongeacht de financiële situatie thuis.
 • De openbare ruimte moet uitnodigen om te bewegen. Dit betekent veilige fietsroutes, sport- en spelelementen in de openbare ruimte en voldoende groen.
 • Uitbreiden van de Talenthouse activiteiten en faciliteren van verdere jongerenontmoetingsplekken. De ervaring vanuit pilots van afgelopen jaren is positief. Uitbreiding van deze sociaal culturele activiteiten en mogelijkheden moet uiteraard in overleg met de jongeren zelf. Dit leidt naar betere activiteiten en meer betrokken jongeren.

 Gelijke kansen voor kinderen en jeugd

 • Opzetten van integrale kindcentra (IKCs). De kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd: word je voorgelezen, krijg je hulp bij huiswerk en ga je naar muziekles of niet. Binnen een IKC worden kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang enz. onder één dak of paraplu aangeboden. 
 • Kinderen samen laten opgroeien; zoveel mogelijk verschillende activiteiten en groepen combineren bijvoorbeeld doordat peuteropvang voldoet aan voorschoolse educatie eisen
 • Ouderbijdrages voor een schoolreis of andere activiteiten mogen nooit een belemmering voor een kind vormen om ergens aan deel te nemen. Als dat nodig is worden deze bijdrages uit de minimaregeling betaald.
 • Investeren in gezonde schoolgebouwen: Ieder kind heeft recht op een gezonde schoolomgeving.
 • 0 thuiszitters in de gemeente Rhenen. Wij willen ieder kind onderwijs bieden en maatwerk leveren bij schooluitval. Hierbij moeten uitdagingen creatief worden opgelost zoals bijvoorbeeld in het ‘back to the future’ project.
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld in het creëren van voldoende (MBO) stageplekken. 

Jeugdhulpverlening dicht bij het kind

 • In de jeugdhulpverlening moet het kind centraal staan. De gemeente moet actief sturen dat jeugdhulporganisaties kwalitatieve jeugdzorg leveren. Strenge criteria bij contracteren zijn nodig om eisen te stellen aan kwaliteit van jeugdhulpverlenings(-professionals). Indien organisaties eenmaal voldoen aan deze criteria moet er meer gewerkt worden op basis van vertrouwen. Op deze manier komt het kind echt centraal te staan en krijgt het de hulp die nodig is. Wij streven naar één gezin één plan.
 • Een zorgteam op iedere school. Dit team is gericht op preventieve hulpverlening en moet voorkomen dat er onnodige diagnostische middelen ingezet worden en er tijdig gehandeld kan worden. De succesvolle pilot op de Willem Teellinckschool laat zien wat voor verschil dit kan maken.