Inclusie en de lokale politiek

RAPPORT SCP
Deze maand verscheen het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau met de naam: “Gevestigd maar niet thuis” In dit rapport worden de bevindingen van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Caribische migranten beschreven, evenals die van voormalige Iraanse en Somalische vluchtelingen. De laatste groep is meer tevreden dan de eerste. Het integratieproces wordt nog vaak eenzijdig bekeken. Van migranten worden aanpassingen gevraagd terwijl er minder oog is voor de belemmeringen die zij ervaren. Bijna de helft van bovengenoemde groepen gaf aan dat Nederland niet gastvrij is voor mensen met een migratie-achtergrond. Vooral de tweede generatie ervaart veel discriminatie. Zij zijn en voelen zich Nederlander maar worden niet altijd zo benaderd.


OPVANG NIEUWKOMERS LOKAAL
Rhenen voldoet aan de taakstelling statushouders en begeleidt hen met taalmaatjes. Bovendien is een taalklas ingericht voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs zodat kinderen sneller Nederlands kunnen leren. Voor de Oekraïners was er eind maart onderwijs geregeld in Elst en half april in Rhenen, Op 1 juni stonden er 10 flexwoningen klaar voor de huisvesting van Oekraïners. Het blijft de vraag gezien – het onderzoek van het SCP – of dit voldoende is om alle nieuwkomers een thuisgevoel te geven.


INCLUSIE IS BREED
Inclusie, ofwel meedoen of er bij horen, is natuurlijk veel breder dan het tegengaan van uitsluiting van voormalige vluchtelingen en migranten. In het coalitieakkoord staat in de eerste alinea: “ En vooral door de inwoners die samen zorgen voor een warme samenleving. Een samenleving waar iedereen welkom is en waar we ruimhartig omkijken naar mensen in nood”. In het verkiezingscampagne van D66 is veel aandacht besteed aan de participatie van de LHBTIQ+ gemeenschap, dit wordt daarom ook in het gemeentebeleid opgenomen. Maar ook mensen met een beperking ervaren nog veel belemmeringen. En natuurlijk leidt armoede ook tot uitsluiting. Deze groep groeit hard door de inflatie en de energiecrisis en vraagt om creatieve oplossingen. De gemeente heeft met eigen geld de energietoeslag voor 150% van het sociaal minimum verhoogd met 500 Euro. De Commissaris van de Koning heeft onlangs de hulpmaatjes in Rhenen bezocht die mensen helpen met problemen met werk, armoede en energie. Het ingewikkelde is dat mensen die buitengesloten worden vaak meerdere vormen van uitsluiting tegelijk ervaren. Werken aan inclusie dreigt ondergesneeuwd te raken bij alle actuele problemen en vraagt veel inzet. Het is een van de kerntaken van de gemeente. Laten we onze vertegenwoordigers in het lokale bestuur hier scherp op houden en ondersteunen en voeden. Alle goede ideeën zijn welkom.


Elisabeth van Oostrum, voorzitter D66 Utrechtse Heuvelrug en Rhenen.