Veiligheid van Groningers voorop bij afbouw gaswinning

In verband met een krappe tijdsplanning hebben de fracties in Provinciale Staten een schriftelijke inbreng kunnen geven bij het advies richting het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het komende gasjaar. Met dit besluit stelt de minister van Economische Zaken vast hoeveel gas in de periode tussen oktober 2021 en dezelfde maand een jaar later gewonnen mag worden uit het Groningenveld. De schriftelijke inbreng van de Statenfracties en enkele insprekers neemt het College van Gedeputeerde Staten mee in haar advies aan de minister. Vervolgens kan het College, al dan niet samen met ons als Provinciale Staten, een zienswijze indienen op het uiteindelijke besluit.

Beeld: Provincie Groningen

Voorkom verdere vertraging bouw stikstoffabriek

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat het gasjaar 2021-2022 het laatste jaar zal zijn waarin gas uit het Groningenveld nodig is om gezinnen en bedrijven van gas te voorzien. Vanaf april 2022 is met het gereedkomen van de stikstoffabriek in Zuidbroek alleen nog gas nodig als er een plotseling zeer hoge vraag ontstaat door bijvoorbeeld een strenge winter. Tegelijkertijd staat ook vermeld dat door de coronacrisis de rek uit de bouwplanning van de stikstoffabriek is. Dat baart D66 zorgen, omdat een eventuele vertraging zou leiden tot een verlengde gaswinning uit het Groningenveld. ‘’We gaan er dan ook van uit dat alles wordt gedaan om verdere vertraging van de bouw te voorkomen,’’ aldus woordvoerder Peter Gerrits.

Inzet van gasopslag
bij Grijpskerk

Doel is om het Groningenveld tussen 2025 en 2028 uiteindelijk volledig te sluiten. De omzetting van de gasopslag in Grijpskerk van hoog- naar laagcalorisch gas biedt daarbij potentie om de sluiting van het Groningenveld met twee jaar te vervroegen. Peter Gerrits: ‘’Wat D66 betreft is dit echter alleen mogelijk als alle optredende schades aan woningen rond de gasopslag ruimhartig worden vergoed. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor woningen rondom de gasopslag Norg in Drenthe.’’ Belangrijk voor D66 is daarbij dat, net als het Groningenveld, ook de gaswinning in kleine velden zo snel mogelijk wordt beëindigd.

Ruimhartige schade-vergoeding als uitgangspunt

Alhoewel uit onderzoek blijkt dat diepe bodemdaling- en stijging niet de oorzaak zou zijn van schade aan gebouwen, was de onderzoeksopdracht dusdanig beperkt dat hierover nog steeds veel onzekerheid bestaat. Ook de NAM geeft signalen dat er te ruim zou worden omgegaan met de toekenning van schadevergoedingen. Voor D66 mag hierover echter geen enkele twijfel bestaan. ‘’Ruimhartige, rechtvaardige en voortvarende afhandeling van schades op basis van de omgekeerde bewijslast blijft de randvoorwaarde voor onze steun aan het voorgestelde tempo van de vermindering van de gaswinning,’’ geeft Peter Gerrits aan. Daarnaast wil D66 dit jaar een duidelijke versnelling van de versterkingsoperatie zien, zoals eind 2020 is afgesproken in het nieuwe bestuursakkoord. Ook de overige maatregelen uit dit akkoord moeten snel zichtbaar worden. Het gaat dan samengevat om meer eigen regie voor inwoners, oplossingen voor boeren en mkb’ers, verbeteringen in de communicatie en de regeling waarmee inwoners van het aardbevingsgebied middelen krijgen voor verduurzaming van hun woningen.