Statencommissie 26 oktober 2022: Werken aan verbinding

‘Verbinding’ was het centrale thema bij de Statencommissie van woensdag 26 oktober. Snel internet is cruciaal voor onderlinge verbondenheid en bedrijven in de Oostpolder moeten een verbonden geheel gaan vormen. Lees in dit artikel meer over onze visie op deze en de andere besproken onderwerpen.

Beeld: Pixabay

Trek lessen uit vertraging bij aanleg laadpalen

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen gesteld in de gemeenteraad van Groningen door onder meer D66 blijkt dat er problemen zijn bij de aanleg van publieke laadpalen voor elektrische auto’s. Die problemen beperken zich niet tot de stad Groningen, ook daarbuiten worden boetes opgelegd aan de verantwoordelijke partij Allego voor het niet snel genoeg plaatsen van de laadpalen. Statenlid Jurgen Elshof: “Wij willen daarom weten hoe de samenwerking met Allego verloopt en hoe de aanleg op korte termijn alsnog versneld kan worden. Daarnaast zijn we benieuwd welke lessen uit deze situatie worden getrokken voor de nieuwe aanbesteding van publieke laadpalen die in 2023 plaatsvindt.” Het College heeft aangegeven dat de gesprekken met Allego momenteel constructiever verlopen. Uit het nieuwe plan van aanpak blijkt dat tot eind mei volgend jaar naar verwachting nog een kleine 450 palen worden geplaatst. De nieuwe aanbesteding zal robuuster worden met minder innovaties, zodat de kans op problemen wordt verkleind.

Snel internet is essentieel voor leefbaarheid en economie

Onlangs werd duidelijk dat Rodin de aanleg van snel internet in de buitengebieden tijdelijk heeft stilgelegd. Dit omdat de huidige financiering niet meer toereikend zou zijn. Onze fractie maakt zich hierover zorgen, gezien het belang van snel internet voor thuiswerken, zorg op afstand en de bedrijfsvoering ondernemers. Eerder stelden we al meermaals schriftelijke vragen naar aanleiding van berichten over vertraging en onduidelijke communicatie. Woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden: “Snel internet is essentieel voor de leefbaarheid en economische vitaliteit van Groningen. Daarom willen we weten welke acties de provincie sinds 2020 heeft ondernomen toen Rodin al sprak over problemen en of er vooraf een einddatum voor het project is afgesproken.” Het College heeft aangegeven dat de Staten bij problemen actief zijn geïnformeerd en dat de problemen intern zijn aangekaart, waarbij meermaals uitstel is verleend. Onze fractie wil dat de provincie nu vooral werkt aan een oplossing voor de huidige situatie, zodat op korte termijn alle inwoners voorzien zijn van een snelle internetverbinding.

Op weg naar sluiting Groningenveld

Met het vaststellingsbesluit voor het komende gasjaar wordt duidelijk dat nog 2,8 miljard kuub gas zal worden gewonnen uit het Groningenveld in de zogenaamde ‘waakvlamstand’. De gasputten worden daarmee operationeel gehouden voor het geval er een onveilige situatie ontstaat, zoals een ziekenhuis dat niet meer verwarmd kan worden. Slechts dan kan er nog meer gas worden gewonnen uit het Groningenveld. “Deze redenering ‘staat’ al een tijdje en we constateren dat de staatssecretaris alle moeite doet om het afbouwproces in de tijd overeind te houden, ondanks druk uit de buitenwereld,” aldus woordvoerder Peter Gerrits. “We gaan er daarbij vanuit dat de stikstofinstallatie in Zuidbroek in november gefaseerd in gebruik kan worden genomen.” Het College gaat pro forma beroep aantekenen om er zeker van te zijn dat alle huizen die versterkt moeten worden onder de waakvlamsituatie, ook echt versterkt worden.

Bij het vaststellingsbesluit komen ook de schadeafhandeling en versterking aan bod. Er wordt ingezet op vaste schadevergoedingen, een maatwerkaanpak en de vergoeding van immateriële schade. Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterde samenwerking tussen IMG en NCG en aan de dorpenaanpak, waarbij de versterking van dorpen in één keer wordt uitgevoerd. Ook komt er extra geld beschikbaar voor sociaal-emotionele en geestelijke verzorging, gezien de grote impact die de aardbevingen hebben op het leven van inwoners. D66 vindt het belangrijk dat hieraan nadrukkelijk aandacht wordt besteed.

Met de uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder wordt ruimte geboden voor nieuwe, innovatieve bedrijven. In het ruimtelijk kwaliteitskader dat nu voorligt zijn de uitgangspunten en ambities voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein geschetst. Daarbij kan worden gedacht aan een zorgvuldige inpassing, klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Woordvoerder Peter Gerrits: “De ambities zijn hoog, en dat is terecht. Een dergelijke grootschalige ingreep in het landschap, zo dicht bij woonkern Oudeschip en andere kernen, kan niet anders dan met de grootste zorgvuldigheid tot stand komen.” De bedrijven die zich in de Oostpolder zullen vestigen, op het gebied van onder meer waterstof, automotive en batterijen, gaan in de ogen van D66 een essentiële schakel vormen in de toekomstige werkgelegenheid in Groningen.

Onze fractie ziet dat goed wordt nagedacht over de inrichting van het gebied met veel groen en behoud van landschappelijke kenmerken. Het is belangrijk dat iedereen bij de verdere uitwerking actief mee kan denken, met de pen in de hand. Daarom hebben wij aandacht gevraagd voor de participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. In het ‘open planproces’ moet dit goed worden vormgegeven.

Bij deze Statencommissie stonden ook de politieke rondvraag en verschillende ingekomen brieven op de agenda. De gehele commissievergadering is hier terug te zien.