Provinciale Staten 28 september 2022: ‘Groningen gaat ervoor!’

De agenda bij de Statenvergadering van deze woensdag barstte zowat uit zijn voegen. Met meerdere belangrijke bespreekpunten volgde een lange, maar productieve dag vol debatten en stemmingen. We spraken onder meer over de koers richting een nieuwe Omgevingsvisie en over de stikstofopgave in het landelijk gebied. Lees in dit artikel meer over onze visie op deze en de andere besproken onderwerpen.

Beeld: David Vos

Richting aan de inrichting van Groningen

Vorige week kwam het koersdocument voor de nieuwe provinciale Omgevingsvisie al aan bod in de Statencommissie. Onze fractie ziet dat hierin richting wordt gegeven aan de belangrijke keuzes die we moeten maken. “We willen nieuwe banen waar alle Groningers, oud en nieuw, perspectief kunnen vinden. De Groningers moeten goed, betaalbaar en veilig kunnen wonen. We kunnen ons gemakkelijk verplaatsen, voor werk, school en vrije tijd. Natuur en landschap zijn voor zichzelf en voor ons als inwoners van groot belang,” geeft woordvoerder Peter Gerrits onze visie aan.

Tegelijkertijd biedt het koersdocument ruimte voor discussie. Als het aan D66 ligt blijft de mogelijkheid bestaan voor gemeenten om samen met inwoners windmolens op land te ontwikkelen. Juist nu de vraag naar lokaal opgewekte energie toeneemt. “Daarnaast vinden wij de begrenzing van vijftien meter voor dorps- en boerenmolens niet meer zo logisch. Door stijgende prijzen is het rendement onvoldoende. Wij pleiten daarom voor een ontwikkelmodel waarin we zoeken naar een ‘middenmolen’ die aantrekkelijk is vormgegeven en onopvallend zijn werk doet in het landschap,” aldus Peter. Onze fractie heeft ingestemd met het koersdocument en vindt het belangrijk aan de slag te gaan met de uitwerking, waarbij ruimte moet worden gelaten voor de onzekerheden die er zijn richting de toekomst.

Steun voor de koplopers
in de landbouw

Net als andere provincies gaat Groningen samen met alle betrokkenen aan de slag om de doelen op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit te bereiken. Onze fractie wil dat hier vaart mee wordt gemaakt, zodat de vergunningverlening van het slot kan en de natuur de kans krijgt zich te herstellen. De aandachtspunten die het College terecht meegeeft aan het Rijk mogen geen reden zijn voor uitstel of afstel. “Geen getreuzel meer, Groningen gaat ervoor! Intensief natuurherstel in samenhang met duidelijke perspectieven voor de boer zijn gewenst. Langer wachten of uitstellen helpt dan niet,” aldus woordvoerder Jurgen Elshof.

D66 is ervan overtuigd dat een belangrijk deel van de oplossing ligt in meer kringlooplandbouw, waaronder natuurinclusieve en biologische boeren. Jurgen: “Met geen of weinig gebruik van derogatie of kunstmest werken zij ruim binnen de kaders. Deze koplopers verdienen steun van de provincie.” Daarom hebben wij een motie ingediend die oproept koplopers in de (kringloop)landbouw te ondersteunen bij het voortzetten van hun bedrijf. Dat biologische boeren in vergelijking met de gangbare landbouw vaak kleiner van schaal zijn en uit een lagere omzet winst behalen, mag geen prikkel voor de overheid zijn om deze relatief eenvoudig op te kopen. In de biologische en natuurinclusieve (kringloop)landbouw zit juist perspectief voor agrariërs.

“De koplopers in de natuurinclusieve en biologische landbouw verdienen steun.”

Statenlid Jurgen Elshof over de stikstofopgave en het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Met de Regionale Veenweidestrategie wordt gekeken hoe de inklinking en oxidatie van het veen in de veenweidegebieden voorkomen kan worden. Daardoor ontsnappen CO2 en broeikasgassen uit het veen met alle gevolgen voor het klimaat van dien. “Wij vinden het goed dat deze strategie wordt ondergebracht in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dan verlangen we echter wel naar een versnelling van de uitvoering met voldoende budget,” benoemt woordvoerder Jurgen Elshof de urgentie die dit voor ons heeft.

Onze fractie is voorstander van het principe ‘functie volgt peil’ in de veenweidegebieden. Jurgen: “Het veen is een vruchtbare spons die niet moet uitdrogen. Maatregelen waarbij kostbaar zoet water wordt vastgehouden moeten zo snel en zo breed mogelijk worden ingezet, maar ook zorgvuldig.” Het College heeft aangegeven oriënterende gesprekken te voeren over de verhoging van het waterpeil in de veenweidegebieden, waarna hier via het Nationaal Programma Landelijk Gebied uitvoering aan zal worden gegeven.

Vorig jaar hebben we met de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vastgesteld dat Groningen in 2030 tenminste 5,7 Terawattuur aan duurzame energie op land opwekt. Nu wordt gestart met het proces richting de RES 2.0 waarin wordt gekeken naar de huidige stand van zaken voor wat betreft de energietransitie en de stappen die de komende jaren nog nodig zijn. Een belangrijk onderwerp, want onze fractie is van mening dat we het gezien de urgentie niet vaak genoeg over de energietransitie kunnen hebben.

Het is goed dat de aanbevelingen van het Noordelijke Rekenkamer-rapport ‘Regionale democratie vergt energie’ worden gebruikt om inwoners actief te laten participeren. “Minder goed is dat we niets lezen over onze oproep van twee jaar geleden om burgerpanels in te zetten rond de Regionale Energie Strategie. We vragen ons af of dit nu in de praktijk gebeurt,” aldus woordvoerder Jurgen Elshof. “Energiecoöperaties en anderen verdienen daarnaast onze steun. Wij willen daarom dat de bepaling over lokaal eigendom minder vrijblijvend wordt ingevuld.”

De warmtetransitie zou een belangrijk onderdeel worden van de RES 2.0, maar de informatie die we hier nu over teruglezen is beperkt en onduidelijk. “Dat terwijl de vraag hoe ieder huis in de toekomst op een comfortabele en klimaatbestendige manier wordt verwarmd steeds urgenter is geworden,” benoemt Jurgen onze zorgen hierover. Wij hebben daarom gevraagd hoe het proces rond de warmtetransitie verloopt en wanneer we meer informatie ontvangen.

Meer over deze Statenvergadering

De bespreking van het provinciaal inpassingsplan voor de eerste fase van windpark Eemshaven-West is vanwege juridische onzekerheden doorgeschoven naar een later moment. De gehele Statenvergadering is hier terug te zien. De uitslagen van de stemmingen zijn hier te vinden.