Statencommissie 21 september 2022: Een duurzame inrichting van Groningen

De omgeving stond centraal bij de Statencommissie van deze woensdag. We spraken namelijk over de koers richting een nieuwe provinciale Omgevingsvisie. Kortom, een commissievergadering met volop aandacht voor de inrichting van het Groninger landschap. Lees in dit artikel meer over onze inbreng daarbij.

Beeld: Stella Dekker Fotografie

Een stevig fundament voor lastige ruimtelijke keuzes

Met het koersdocument ‘Dit is Groningen’ wordt richting gegeven aan de nieuw op te stellen Omgevingsvisie voor de provincie. Doel hiervan is de brede welvaart van Groningers te vergroten door ruimte te bieden voor (1) werk, kennis en innovatie; (2) landschap en natuur; (3) leven (wonen en recreëren); en (4) welzijn en welbevinden. Aan de hand van de grote ruimtelijke opgaven waar Groningen voor staat, gaat de provincie hier de komende jaren mee aan de slag.

Naar de mening van onze fractie biedt het koersdocument een stevig fundament voor het maken van lastige ruimtelijke keuzes. Woordvoerder Peter Gerrits: “Wij zien een belangrijke samenhang van de toenemende vraag naar woningen met de opgaven voor publiek vervoer en de inrichting van ons landschap. Ontwikkelingen hierin moeten in onderling verband worden bestuurd, mét de participatie van de Groningers zelf.” Door middel van het koersdocument wordt hiervoor naar de mening van onze fractie een goede en duidelijke aanzet gegeven.

Op bepaalde punten wil D66 wel andere accenten leggen dan nu door het College wordt voorgesteld. Zo vinden we het belangrijk om, naast het toevoegen van groen in steden en dorpen, ook nieuwe woonwijken ‘beweeginclusief’ in te richten. “Daarmee nemen we ‘bewegen’ al vanaf het begin mee in het denken over de leefomgeving, wonen en vervoer,” aldus Peter. “D66 ziet graag dat we dit met onze partners, de gemeenten, als principe laten terugkomen in het ontwerp van nieuwe woongebieden.” Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de toevoeging van ‘groen-blauwe structuren’ om water en natuur met elkaar te verbinden. Het College heeft aangegeven hier sterk op in te zetten, onder meer rond het Reitdiep.

Uitgebreid zijn we ingegaan op de ruimte voor de energietransitie. Wij willen bijvoorbeeld dat (nieuwe) woongebieden voor de verwarming van huizen moeten kunnen profiteren van bedrijven in de buurt die restwarmte produceren. Daarnaast pleiten wij ervoor dat gemeenten de mogelijkheid blijven houden om nieuwe locaties voor windmolens op land aan te wijzen. “Dat is nodig om te voorzien in onze toenemende elektriciteitsbehoefte en problemen met de netcapaciteit te voorkomen. Bovendien zien we dat mede door de oorlog in Oekraïne de acceptatie van lokaal opgewekte stroom toeneemt. Onder jongeren is die steun nog hoger,” beargumenteert Peter ons standpunt.

Kansen zien wij onder andere in de kleine windmolens die veel te zien zijn op boerenerven en horen bij het Groningse landschap. Omdat de huidige begrenzing van vijftien meter in combinatie met stijgende aanschafprijzen ervoor zorgt dat deze molens voor energiecoöperaties en boeren niet altijd meer rendabel zijn, vragen wij ruimte voor hogere ‘middenmolens’ die goed ogen en helpen van het gas af te komen. Deze vangen meer wind en leveren daardoor meer op. Wij willen dat de gemeenten de bevoegdheid blijven houden om hier met lokaal draagvlak ruimte voor te bieden.

‘Geef coöperaties en agrariërs ruimte voor een ‘middenmolen’.’

Statenlid Peter Gerrits over het koersdocument voor de nieuwe provinciale Omgevingsvisie

Meer over deze Statencommissie

De bespreking van het startdocument voor de Regionale Energie Strategie 2.0 en het inpassingsplan voor de eerste fase van windpark Eemshaven-West zijn rechtstreeks doorgeschoven naar de Statenvergadering van volgende week woensdag. Het koersdocument voor de nieuwe Omgevingsvisie ligt dan ter besluitvorming voor. De gehele Statencommissie is hier terug te zien.