Statenvergadering 29 september 2021: Een vreemde gewaarwording

Het was vreemd en even wennen: nu de anderhalvemetermaatregel door de landelijke overheid is geschrapt, konden Provinciale Staten voor het eerst in anderhalf jaar weer volledig fysiek bij elkaar komen. Op de agenda stond onder meer de actualisatie van de Omgevingsvisie, maar ook enkele zogenaamde moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ over de onteigening van boeren als gevolg van de stikstofcrisis en het stopzetten van de gaswinning.

Beeld: Provincie Groningen

‘Kijk breed naar de schaarse ruimte’

In een voordracht van het College van Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld een start te maken met de actualisatie van de huidige Omgevingsvisie, nu dit door het uitstel van de Omgevingswet noodzakelijk is. Kleine onderwerpen waarover niet veel discussie bestaat, kunnen in deze actualisatie worden meegenomen. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Ook in het Noorden is de ruimte schaars, en daarom moeten we breed kijken naar al onze ambities op het gebied van wonen, werken, natuur, landbouw, energieopwekking, transport en logistiek. En deze ‘ruimtevragers’ zullen met elkaar botsen als we niet zorgvuldig, breed kijken naar de inpassing van al deze ambities.’’ Bij de volledige herziening van de Omgevingsvisie volgend jaar moet deze brede afweging wat D66 betreft worden gemaakt.

In de Statencommissie van vorige week hebben we al aangegeven bij de actualisatie van de huidige Omgevingsvisie graag meer ruimte te zien voor wonen in het buitengebied. We staan daarom positief tegenover het voorstel van onder andere de PVV en de ChristenUnie om meer gelegenheid te bieden voor het herbestemmen van leegstaande boerderijen in meerdere wooneenheden. Peter Gerrits: ‘’We zijn daarnaast benieuwd naar méér mogelijkheden voor wonen in het buitengebied, met inachtneming van het behoud van de kwaliteiten van deze gebieden’’. Uiteraard vindt D66 dat ontwikkelingen als deze in samenspraak met inwoners gebeuren, bijvoorbeeld door te experimenteren met nieuwe participatievormen om alle Groningers te bereiken.

Tot slot ziet D66 kansen om het gebruik van daken voor zonnepanelen aan te moedigen. Peter Gerrits: ‘’Dat kan bijvoorbeeld door de kosten voor de versterking van daken van landbouwschuren en bedrijfshallen te subsidiëren, zodat een minder groot verschil in rentabiliteit bestaat tussen zonnedak en zonneweide.’’ Daarom hebben we ook voor een motie van de Partij voor het Noorden gestemd waarin wordt opgeroepen via de zogenaamde ‘zonneladder’ zon-op-dak extra te stimuleren.

‘Onteigening is een bruikbaar, maar
ultiem instrument’

Op verzoek van de fractie van de PVV spraken we over één van de scenario’s die het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgewerkt voor het oplossen van de stikstofproblematiek, namelijk de onteigening van boeren. Waar in de motie van de PVV wordt opgeroepen met kracht afstand te nemen van dit mogelijke plan, ziet D66 dat er snel oplossingen nodig zijn om de stikstofuitstoot terug te brengen. ‘’Voor ons is onteigening een bruikbaar, maar wel ultiem instrument dat mogelijk helemaal niet noodzakelijk is in onze provincie. D66 streeft ernaar dat het Rijk en de provincie in overleg met de sectoren snel tot een duurzame oplossing voor het stikstofprobleem komen,’’ benoemt Jurgen Elshof de haast die geboden is. We hopen daarom dat hier op korte termijn meer duidelijkheid over komt, ook voor de boeren in onze provincie.

Draai de gaskraan
helemaal dicht

In 2019 kondigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan dat vanaf 2022 een eind zou worden gemaakt aan de gaswinning in Groningen. Een belangrijk moment voor onze inwoners en een ijkpunt voor alle gedupeerden in het aardbevingsgebied. Onlangs werd duidelijk dat ná volgend jaar toch nog een aantal gasputten op de ‘waakvlam’ wordt gehouden voor het geval zich uitzonderlijk strenge winters voordoen.

Net als veel andere fracties in Provinciale Staten vindt D66 dat hiermee wordt gesleuteld aan de belofte die de minister heeft gedaan. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’De veiligheid van de Groningers is voor ons allemaal altijd de eerste prioriteit. Vandaar dat wij vinden dat de belofte van de Rijksoverheid moet worden ingelost om in 2022 de gaskraan definitief dicht te draaien.’’ Daarom heeft D66 de motie van het CDA mede-ingediend met daarin de oproep aan het College er bij het demissionaire kabinet op aan te dringen de beloftes en afspraken met betrekking tot het stopzetten van de gaswinning vanaf 2022 na te komen.

Naast bovenstaande onderwerpen kwamen in deze Statenvergadering ook de Strategische Milieu Agenda, de financiering van het project ‘Dubbele Dijk’ en de financiering van het OZG aan bod. Onze standpunten over deze onderwerpen zijn terug te vinden in de websiteberichten over de Statencommissies van 15 september en 22 september. De gehele Statenvergadering is hier terug te kijken. De uitslagen van de stemmingen zijn hier te vinden.