Statenvergadering 25 mei 2022: Voor verhoging waterpeil, tegen verhoging gaswinning

In deze Statenvergadering spraken we over de Regionale Klimaatadaptatiestrategie en de vertraging van de oplevering van de stikstoffabriek bij Zuidbroek. Wij hebben gepleit voor een verhoging van het waterpeil in landbouw- en natuurgebieden en tegen een mogelijke verhoging van de gaswinning als gevolg van de vertraging van de stikstoffabriek. Lees in dit artikel meer over onze inbreng.

Beeld: Pixabay

Verhoging waterpeil belangrijk voor klimaatadaptatie

In de commissievergadering van 11 mei spraken we al over de Regionale Klimaatadaptatiestrategie die de provincie samen met onder meer gemeenten en waterschappen heeft ontwikkeld voor Groningen en Noord-Drenthe. Hierin wordt een aanpak uiteengezet om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte, wateroverlast, verzilting en veenoxidatie. Deze aanpak is mede geïnspireerd door de vernieuwende concepten van ‘Sponsland’, waarin innovatieve ideeën worden gepresenteerd om water langer vast te houden voor tijden van droogte.

D66 ziet de noodzaak om ons snel aan het veranderende klimaat aan te passen. “Minder hittestress, meer waterberging en bescherming van kwetsbare infrastructuur, daar moeten we als provincie aan blijven werken. Met een derde jaar met droogte op rij, zien wij de noodzaak voor daden en roepen wij op tot actie,” aldus woordvoerder Jurgen Elshof. De verhoging van het waterpeil in landbouw- en natuurgebieden kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Jurgen: “Vernatting van het veen bijvoorbeeld rond het Schildmeer, ’t Roegwold en de Onlanden helpt natuur, mens en landbouw. Het stimuleert de biodiversiteit, gaat verdroging van het Drentse Plateau tegen, biedt druk tegen verzilting en geeft een fraaie natuurlijke leefomgeving.” We zijn blij met de toezegging van het College dat daar waar mogelijk wordt gewerkt aan verhoging van het waterpeil.

Géén extra gaswinning door vertraging stikstoffabriek

Slechts twee weken geleden spraken we over de hoogte van de gaswinning in het huidige en komende jaar. Nu stond het onderwerp wederom op de agenda, vanwege de vertraging bij de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Deze fabriek moet geïmporteerd ‘hoogcalorisch’ gas omzetten in ‘laagcalorisch’ gas dat geschikt is voor huishoudens in Nederland. Als gevolg van de vertraging van tenminste twee maanden moet volgens de Gasunie mogelijk extra gas worden gewonnen uit het Groningenveld.

D66 heeft aangegeven dat de vertraging niet zou mogen leiden tot extra gaswinning in Groningen. Woordvoerder Peter Gerrits: “De staatssecretaris moet de situatie oplossen en daar steunen wij hem graag bij. Dat moet omdat gaswinning in Groningen niet veilig is, de versterkingsoperatie is immers nog lang niet op stoom. Het gaat om de veiligheid van onze inwoners.” Via een motie hebben we het College opgeroepen aan de regering en overige partijen rond de gaswinning over te brengen dat de sluitingsdatum van het Groningenveld in 2023 moet worden gehandhaafd en samen met de staatssecretaris alles in het werk te stellen om de winning te beperken tot de eerder vastgestelde hoeveelheden. Een andere vergelijkbare motie hebben we niet gesteund, omdat hierin werd gesteld dat Provinciale Staten bij een eventuele verhoging van de gaswinning automatisch in beroep gaan. Onze fractie is van mening dat dit pas kan worden beoordeeld op het moment dat een nieuw winningsbesluit voorligt.

Meer over deze Statenvergadering

De uitslagen van de stemmingen over de ingediende moties zijn hier te vinden. De gehele Statenvergadering is terug te kijken via deze link.