Een nieuwe visie op onze leefomgeving

De provincie heeft de taak om samen met gemeenten de schaarse ruimte in Groningen goed te verdelen. Dat betekent dat onder meer moet worden bepaald waar woningen en bedrijven kunnen worden gebouwd, waar plek wordt gemaakt voor de opwekking van duurzame energie en waar we ruimte bieden voor natuur en recreatie. Een taak die als gevolg van de klimaat- en woningbouwopgave misschien wel urgenter is dan ooit. Momenteel zijn we bezig met een nieuwe Omgevingsvisie waarin afspraken over precies deze vraagstukken worden gemaakt, en in dat proces nemen wij jullie graag mee.

Beeld: Provincie Groningen

Koers voor het
Groningen van 2050

Op basis van de onlangs gepresenteerde ‘Gids voor Gesprek’ (pdf) voeren we de discussie over de toekomst van de Groninger leefomgeving. En dat is geen overbodige luxe als je kijkt naar de vele ontwikkelingen die spelen in onze provincie. Denk aan de gevolgen van de gaswinning, de productie van waterstof, de uitbreiding van industriegebieden en de transitie in de landbouw. De gids vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie waarin de koers voor Groningen op weg naar 2050 wordt bepaald. Wij willen dat in deze visie duidelijkheid en richting wordt gegeven aan de initiatieven van inwoners en bedrijven in Groningen. De brede welvaart van alle Groningers staat daarbij centraal. Dat houdt in dat iedereen niet alleen welvarend, maar ook gezond, veilig en gelukkig moeten kunnen leven in onze provincie.

Waar geven we ruimte aan wonen, werken en bereikbaarheid?

Schaarste op de woningmarkt en economische groei zorgen voor veel nieuwe vraag naar ruimte voor woningen en bedrijven. D66 wil dat we snel met de bouw van woningen aan de slag gaan en uitvoering geven aan het Deltaplan voor het Noorden, zowel binnen als buiten de steden en dorpen. Onze provincie moet beter bereikbaar worden door realisatie van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, en nieuwe woongebieden moeten op een zo duurzaam mogelijke manier worden ontsloten via het openbaar vervoer en de fiets. Voorwaarde is wel dat (nieuwe) inwoners ook in de regio kunnen werken. Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid levert daar een belangrijke bijdrage aan, bijvoorbeeld bij de zeehavens. De vraag is of dat ook geldt voor grote energie- en ruimtevragers als hyperscale datacenters. Dat willen we graag beoordelen op basis van een bredere kijk op scholing en werk in onze provincie en de ruimtelijke inpassing, zonder vooraf al bepaalde ontwikkelingen tot taboe te verklaren.

Hoe komen we tot een toekomstbestendig landelijk gebied?

De landbouw speelt een grote rol in het beheer van ons landschap. Tegelijkertijd zien we dat dit landschap onder druk komt te staan door de klimaatverandering, een afnemende biodiversiteit en de stikstofcrisis. D66 wil perspectief bieden aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw, onder meer door kringlopen te sluiten en natuurinclusief boeren te stimuleren. Daarnaast willen we dat er meer ruimte komt voor natuur, water en toerisme. Ontwikkelingen moeten plaatsvinden in samenhang met de natuur: groen wonen en groene industrie, met schoon water en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Dát is natuurinclusief: wonen, werken en recreëren met behoud van alle natuurwaarden.

De energietransitie is door de gevolgen van de gaswinning in onze provincie, de geopolitieke dreiging uit Rusland en de klimaatrapporten van het IPCC urgenter dan ooit. We moeten de klimaatverandering aanpakken door woningen te verduurzamen, maar ook door een combinatie van ontwikkelingen rond wind, zon en waterstof mogelijk te (blijven) maken. Participatie van en profijt voor inwoners zijn als het aan ons ligt daarbij randvoorwaarden. Niet met de illusie dat daarmee iedereen tevreden zal zijn, wel met het doel om iedereen op een goede en serieuze manier te betrekken en te laten meedelen in de opbrengsten. Ook kleinere initiatieven van energiecoöperaties voor bijvoorbeeld een ‘dorpsmolen’ moeten om die reden de ruimte krijgen. De aanpak van klimaatverandering komt als het aan D66 ligt terug in al het ruimtelijk beleid dat we vormgeven.

Na de zomer praten we verder over de nieuwe Omgevingsvisie en de koers voor de inrichting van de Groninger leefomgeving. We zijn benieuwd naar jouw ideeën hierover! Hoe kijk jij aan tegen nieuwe (grootschalige) industrie, windmolens of ontwikkelingen in de landbouw? Laat het ons weten en neem contact op.