Verlenging overeenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en het COA

De raadsvergadering op maandag 7 februari was in meerdere opzichten memorabel.
Behalve dat deze digitaal was, duurde hij ook opvallend lang, tot diep in de nacht. En dat is begrijpelijk gezien het belang van het onderwerp dat op de agenda stond: verlenging van de overeenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en het COA. Een onderwerp dat het verdient om uitgebreid en zorgvuldig binnen de raad besproken te worden.

D66 vindt dat wij een morele plicht hebben om mensen een veilige plaats te bieden, mensen die hebben moeten vluchten voor geweld en vervolging. Die veilige plaats kunnen we bieden hier in Oisterwijk. Daar zijn we trots op.

Wij willen daarbij geen doelgroepen of categorieën uitsluiten. Ook uit zogenaamd veilige herkomstlanden komen soms mensen die écht gevaar lopen. Bijvoorbeeld kritische journalisten, politiek opposanten of mensen uit de LHBTI-community. Daarom is de term ‘veilig land’ in onze ogen ook niet helemaal terecht. En dat je automatisch als kansarm wordt bestempeld als je uit een land afkomstig bent dat op deze lijst staat, is een aanname die wij niet delen. Wij vinden dat een land niet op die lijst thuishoort als het daar niet voor iedereen veilig is.

Maar we zijn niet naïef. Er zijn ook mensen die onterecht proberen te profiteren van een noodsituatie. Hier hebben we geen begrip voor.
Screening blijft dus belangrijk, maar laten we die dan wel neerleggen waar deze hoort: bij de IND. De aanwijzing van AZC Oisterwijk als zogenaamd Regionale opvang Locatie (ROL) voor met name kansrijke asielzoekers die uiteindelijk in de regio geplaatst gaan worden, lijkt een positief effect te hebben. Het verplicht alle gemeenten in deze regio om huisvesting voor de statushouders te realiseren. D66 is blij dat de pilot wordt verlengd en dat ook COA zich hieraan heeft geconformeerd.

Overlast en de gevoelens van onveiligheid die omwonenden ervaren, willen wij niet bagatelliseren. We zien dat het COA en het AZC, in samenwerking met de gemeente en politie, dit de afgelopen periode ook serieus hebben opgepakt en uit de verschillende evaluaties en input tijdens o.a. het raadsplein in januari blijkt ook dat de overlast daadwerkelijk is afgenomen.

Dat betekent niet dat we vanaf nu achterover kunnen leunen. Wij denken dat de nieuwe overeenkomst voldoende aanknopingspunten biedt om dit te borgen. Als raad zullen we dit blijven monitoren en het COA hierop blijven aanspreken.

De nieuwe overeenkomst kent een langere looptijd. Daaruit spreekt vertrouwen tussen de partijen. Er kan daarmee gewerkt worden aan een toekomstbestendige relatie.

De duur van 25 jaar biedt het COA de gelegenheid om duurzame investeringen te doen in dit AZC. Die zijn ook nodig. Wij vinden het belangrijk dat, ter bescherming van de natuurwaarden,
de toekomstige bouw natuur-inclusief en zo duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd. Zodat de locatie aan het einde van de termijn, schoon kan worden teruggegeven. Een meerderheid van de raad was het hier met ons eens.

Sharon Kroon
Raadslid