Begroting 2024

Vorige week stond de begrotingsbehandeling op de agenda van de gemeenteraad. Altijd weer een belangrijk moment, want het gaat ergens over. Namelijk, over ruim 100 miljoen! De raad heeft deze unaniem vastgesteld. D66 heeft geprobeerd enkele accenten te leggen middels aanvullende voorstellen. 

Bomenfonds

Een van die voorstellen is het instellen van een bomenfonds. Hierbij zouden alle ontvangen gelden uit leges voor kapvergunningen en boetes wegens het negeren van een kapvergunning worden samengebracht. Doel is om met deze middelen zoveel mogelijk bomen in de gemeente te (her)planten. Met een bomenfonds wordt het huidige aantal bomen in stand gehouden en in de toekomst uitgebreid. Belangrijk voor een groenere leefomgeving en hiermee dragen we bij aan het versterken van biodiversiteit en klimaatbestendigheid. De wethouder heeft toegezegd om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Arbeidsparticipatie 

Daarnaast heeft D66 tijdens de begrotingsbehandeling de schijnwerpers gericht op de statushouders en kansrijke asielzoekers in onze gemeente. De gemeente ontvangt geld van het rijk voor de opvang van Oekraïners. Hiervan houdt zij geld over. D66 vindt dat dit geld zijn bestemming moet vinden daar waar het voor bedoeld is: Het helpen van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Daarom stelden we voor deze gelden te gebruiken voor de beste dagbesteding en inburgering die er is: WERK. Werken draagt bij aan een snellere integratie. Het helpt sneller de taal te leren, een netwerk op te bouwen, zelfvertrouwen te ontwikkelen en ook echt bij te dragen aan onze samenleving. Andersom zien we dat diverse sectoren zitten te springen om mensen. Hier liggen dus kansen! Daarom hebben we een voorstel ingediend om het voor asielzoekers en statushouders mogelijk te maken snel(ler) aan het werk te gaan. Helaas haalde ons voorstel het niet, met 11 tegen 10 stemmen. Wij blijven vastberaden in ons streven naar inclusieve groei en participatie in onze samenleving. 

i²HP 

Binnenkort bespreekt de raad het integraal huisvestingsplan voor onze schoolgebouwen. Daar wilde D66 nu al een klein voorschot op nemen en een extra i toevoegen aan het IHP. Onderwijs verandert continue en dus moeten we ervoor zorgen dat onze schoolgebouwen ook toekomstbestendig zijn. Dan bedoelen we niet alleen innovatieve en duurzame bouwmethodes, het is niet langer voldoende om alleen de stenen van schoolgebouwen te organiseren. We moeten ook streven naar slimme combinaties. Denk hierbij aan samenwerkingen met maatschappelijke partners. Een focus op innovatie in het IHP is een investering in de toekomst van ons onderwijs. Zo kunnen we een inspirerende leeromgeving creëren die onze kinderen voorbereidt op de uitdagingen van morgen.