Vrij van zorgen over zorg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Daarom wil D66 dat de zorg, welzijn en sport in Noordoostpolder zo goed mogelijk is georganiseerd.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

Voor wie de nood het hoogst is moet onze gemeente als eerste klaar staan. Een eenzame oudere zonder financiële reserves staat dus bovenaan de lijst voor hulp. Voor mensen met een hoger inkomen kan WMO-zorg ook een oplossing zijn, het is dan vanzelfsprekend dat zij een redelijke bijdrage betalen. Hoewel de cijfers van belang zijn gaat het uiteindelijk om de verhalen achter deze cijfers en wat we daarmee doen. Dat aanbestedingen van gemeentelijke zorg tot administratieve lasten en bestuurlijke drukte leiden heeft voor een hulpbehoevende geen enkele toegevoegde waarde.

Inwoners van Noordoostpolder moeten vrij zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Voor ouderen is er een aantal voorwaarden voor deze vrijheid: verzekerd zijn van een goed verzorgde oude dag, met betaalbare zorg van goede kwaliteit, in een veilig huis of appartement en dichtbij familie en vrienden. Het gebruik van moderne geautomatiseerde apparatuur (domotica) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Voor het plaatsen van ‘mobiele’ mantelzorgunits in de tuin of nabijheid van een woning van waaruit mantelzorg verleend wordt is al geen omgevingsvergunning meer nodig. De gemeente zou dit veel meer kunnen stimuleren door ook in toekomstige bouwplannen hier rekening mee te houden. Dit vinden wij goed in het plaatje passen van welstandsvrij bouwen, waarbij de vorm van de mantelzorgunit ertoe bijdraagt dat er in de zorgbehoefte voorzien kan worden wanneer het nodig is, en dat de unit verwijderd kan worden wanneer de behoefte er niet meer is. De gemeente moet daarom openstaan voor flexibele, duurzame bouwvormen.

Onnodige drempels die mantelzorg ingewikkeld maken halen we weg. D66 vindt dat onze gemeente bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels moet opwerpen voor bijvoorbeeld mantelzorgwoningen waar kinderen dichtbij hun hulpbehoevende ouders wonen.

Eén op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Dit geldgebrek zorgt voor onzekerheid en stress. Schulden leiden er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen. D66 wil dat de gemeente de onvrijheid die armoede en schulden onder onze inwoners veroorzaken samen met hen aanpakken. Ons beleid ten aanzien van schulden moet niet gebaseerd zijn op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Bestaande armoederegelingen moeten toegankelijker en begrijpelijker worden gemaakt en zo min mogelijk papierwerk vragen (aanbieden van schuldhulpverlening). We hebben speciaal aandacht voor kinderarmoede en de kansengelijkheid van kinderen uit arme gezinnen. Ook het tegengaan van laaggeletterdheid is een belangrijk instrument om schulden tegen te gaan (investeren in preventie). Een manier om schuldenproblematiek al in een vroeg stadium tegen te gaan is aandacht voor het omgaan met geld op de bassischool – denk aan het speciaal hiervoor ontwikkelde onderwijsaanbod van het Nibud.

D66 vindt dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. Iedereen in Noordoostpolder moet op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kunnen nemen. Daarom willen we een inclusief sportklimaat realiseren. Wij zien sport als een belangrijk onderdeel van het gezondheidsbeleid. D66 is voorstander van het wegnemen van financiële drempels voor huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten. Er mogen geen hindernissen zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking om te kunnen sporten en bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hier een belangrijke rol in spelen. We willen werken aan een betere toegang van mensen met een beperking tot sportverenigingen en helpen daarbij de verenigingsvrijwilligers.

We dagen sportverenigingen uit om onderlinge samenwerkingen te verkennen en te vergroten en ook de samenwerking op te zoeken met andere sectoren zoals onderwijs, zorg, welzijn en het bedrijfsleven. Dit zal de vitaliteit van de sportverenigingen vergroten en een duurzame sportinfrastructuur in de Noordoostpolder bewerkstellingen. Onderlinge samenwerkingen worden door D66 gestimuleerd en moeten worden beloond als onderdeel van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

Om zoveel mogelijk mensen uit te dagen om aan sport mee te doen wil D66 alle inwoners van Noordoostpolder de gelegenheid bieden om eenmalig gratis mee te doen aan een lokaal sportevenement. Te denken valt aan de Fish Potato Run, de triatlon of de Pioneer Run. Wij willen dat de gemeente in samenspraak met organisatoren werk maakt van evenementen waaraan ook de mindervalide inwoners makkelijk kunnen deelnemen.

Kinderen met een beperking kunnen nog lang niet altijd meespelen met andere kinderen in de wijk. In Noordoostpolder heeft 3% van de kinderen een handicap (bron: waarstaatjegemeente.nl). D66 wil graag dat speelplaatsen toegankelijk en uitdagend voor alle kinderen zijn, ook de mindervalide. Wij willen dat in ieder dorp minimaal één locatie aanwezig is die aan bovenstaande voldoet. Geen aparte speeltuinen- en plaatsen, maar inclusieve speelvoorzieningen waar ook mindervaliden kunnen komen en mee kunnen spelen met de andere kinderen uit de eigen omgeving.

In Nederland – Noordoostpolder is daar geen uitzondering in – hebben teveel kinderen last van overgewicht. Om daar wat aan te veranderen is het belangrijk dat er voldoende sport- en speelgelegenheden zijn in de openbare ruimte, waar de verschillende leeftijdscategorieën zich uitgedaagd voelen om in beweging te komen. Uiteraard is een rijk aanbod van sportverenigingen belangrijk, maar daarnaast moeten er ook voorzieningen in de leefomgeving zijn die laagdrempelig zijn, dicht bij huis en beschikbaar voor al onze jeugd.

Het inschatten van de benodigde middelen en de te verwachten uitgaven is een afgeleide van het gewenste beleid. Financieel beleid is dus afhankelijk van wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor nodig hebben – en dus geen doel op zich. Gemeente Noordoostpolder staat er financieel uitstekend voor. Onze reservepositie klinkt als een klok en wat ons betreft mag dat best wel wat minder. Het is immers geld van ons allemaal en als wij dat niet kunnen of willen uitgeven moet dat maar direct of indire

D66 vindt dat onze inwoners beter betrokken kunnen worden bij onze democratie. Wij willen de inwoners centraal stellen in het politieke debat en komen daarom met een aantal concrete voorstellen om dit vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners van Noordoostpolder meer mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen en eigenhandig bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente.

D66 vindt het van groot belang dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig te deelnemen aan de samenleving. Voor deze mensen moet de gemeente er zijn.

Grondbeleid betekent wat D66 betreft het regie hebben en houden op de ruimtelijke ontwikkeling in Noordoostpolder. Een gezonde financiële bedrijfsvoering binnen grondzaken is hierbij het uitgangspunt, maar wat vooral van belang is: grondbeleid is een middel en geen doel. D66 ziet het gemeentelijke grondbeleid als sleutel om Noordoostpolder aantrekkelijker te maken als woon- en werkgemeente.

Noordoostpolder is een gemeente met veel economisch potentieel. D66 ziet dat er een dynamisch bedrijfsleven is waar nog veel rek in zit. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden die nu nog onbenut worden gelaten. De komst van de Lelyijn zal zorgen voor een nieuwe impuls.

D66 wil werken aan een Noordoostpolder waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier die bij hem of haar past. Het versterken van de leefbaarheid is wat ons betreft van doorslaggevend belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving in Noordoostpolder.

Het inschatten van de benodigde middelen en de te verwachten uitgaven is een afgeleide van het gewenste beleid. Financieel beleid is dus afhankelijk van wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor nodig hebben – en dus geen doel op zich. Gemeente Noordoostpolder staat er financieel uitstekend voor. Onze reservepositie klinkt als een klok en wat ons betreft mag dat best wel wat minder. Het is immers geld van ons allemaal en als wij dat niet kunnen of willen uitgeven moet dat maar direct of indire

D66 vindt dat onze inwoners beter betrokken kunnen worden bij onze democratie. Wij willen de inwoners centraal stellen in het politieke debat en komen daarom met een aantal concrete voorstellen om dit vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners van Noordoostpolder meer mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen en eigenhandig bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente.

D66 vindt het van groot belang dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig te deelnemen aan de samenleving. Voor deze mensen moet de gemeente er zijn.

Grondbeleid betekent wat D66 betreft het regie hebben en houden op de ruimtelijke ontwikkeling in Noordoostpolder. Een gezonde financiële bedrijfsvoering binnen grondzaken is hierbij het uitgangspunt, maar wat vooral van belang is: grondbeleid is een middel en geen doel. D66 ziet het gemeentelijke grondbeleid als sleutel om Noordoostpolder aantrekkelijker te maken als woon- en werkgemeente.

Noordoostpolder is een gemeente met veel economisch potentieel. D66 ziet dat er een dynamisch bedrijfsleven is waar nog veel rek in zit. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden die nu nog onbenut worden gelaten. De komst van de Lelyijn zal zorgen voor een nieuwe impuls.

D66 wil werken aan een Noordoostpolder waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier die bij hem of haar past. Het versterken van de leefbaarheid is wat ons betreft van doorslaggevend belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving in Noordoostpolder.

De fysieke leefomgeving omvat alle onderwerpen in Noordoostpolder op ruimtelijk gebied. In andere woorden: de omgeving waarin we ons dag in, dag uit begeven. Vraagstukken op het gebied van wonen, bereikbaarheid, de energietransitie, biodiversiteit, vastgoed en allerlei andere onderdelen die vallen onder de centrale vraag ‘hoe willen we onze gemeente inrichten’ komen in dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma aan de orde.

Dit is de inhoudsopgave van het verkiezingsprogramma van D66 Noordoostpolder voor de raadsperiode 2022-2026.

“Iedereen is van de polder en de polder is van iedereen.” Dat is ook de rode draad waarvan wij hopen dat u die ontwaart als u door ons verkiezingsprogramma bladert. D66 zrt in op een gemeente Noordoostpolder die aantrekkelijker is, die meer kansen biedt, meer als woon- en werkplek in huis heeft en die uitdaagt en (zichzelf) vernieuwt.

De fysieke leefomgeving omvat alle onderwerpen in Noordoostpolder op ruimtelijk gebied. In andere woorden: de omgeving waarin we ons dag in, dag uit begeven. Vraagstukken op het gebied van wonen, bereikbaarheid, de energietransitie, biodiversiteit, vastgoed en allerlei andere onderdelen die vallen onder de centrale vraag ‘hoe willen we onze gemeente inrichten’ komen in dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma aan de orde.

Dit is de inhoudsopgave van het verkiezingsprogramma van D66 Noordoostpolder voor de raadsperiode 2022-2026.

“Iedereen is van de polder en de polder is van iedereen.” Dat is ook de rode draad waarvan wij hopen dat u die ontwaart als u door ons verkiezingsprogramma bladert. D66 zrt in op een gemeente Noordoostpolder die aantrekkelijker is, die meer kansen biedt, meer als woon- en werkplek in huis heeft en die uitdaagt en (zichzelf) vernieuwt.

Toont 9 van 9


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.