Sociaal domein

D66 vindt het van groot belang dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. De meeste mensen draaien ogenschijnlijk moeiteloos mee in onze maatschappij, toch is dit minder vanzelfsprekend dan het soms lijkt. Niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig te deelnemen aan de samenleving. Voor deze mensen moet de gemeente er zijn.

Regie bij zorgverlener en zorgbehoevende

Voor wie de nood het hoogst is moet onze gemeente als eerste klaar staan. Een eenzame oudere zonder financiële reserves staat dus bovenaan de lijst voor hulp. Voor mensen met een hoger inkomen kan WMO-zorg ook een oplossing zijn, het is dan vanzelfsprekend dat zij een redelijke bijdrage betalen. Hoewel de cijfers van belang zijn gaat het uiteindelijk om de verhalen achter deze cijfers en wat we daarmee doen. Dat aanbestedingen van gemeentelijke zorg tot administratieve lasten en bestuurlijke drukte leiden heeft voor een hulpbehoevende geen enkele toegevoegde waarde.

Sneller uit de schulden

Eén op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Dit geldgebrek zorgt voor onzekerheid en stress. Schulden leiden er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen. D66 wil dat de gemeente de onvrijheid die armoede en schulden onder onze inwoners veroorzaken samen met hen aanpakken. Ons beleid ten aanzien van schulden moet niet gebaseerd zijn op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Bestaande armoederegelingen moeten toegankelijker en begrijpelijker worden gemaakt en zo min mogelijk papierwerk vragen (aanbieden van schuldhulpverlening). We hebben speciaal aandacht voor kinderarmoede en de kansengelijkheid van kinderen uit arme gezinnen. Ook het tegengaan van laaggeletterdheid is een belangrijk instrument om schulden tegen te gaan (investeren in preventie). Een manier om schuldenproblematiek al in een vroeg stadium tegen te gaan is aandacht voor het omgaan met geld op de bassischool – denk aan het speciaal hiervoor ontwikkelde onderwijsaanbod van het Nibud.

Mensen gebruiken drugs. Daar kunnen we onze ogen voor sluiten, maar het gebeurt – ook binnen de gemeente Noordoostpolder. Daarom pleit D66 landelijk voor een realistisch (soft)drugsbeleid. D66 Noordoostpolder vindt het belangrijk dat de gemeente een locatie beschikbaar stelt voor een coffeeshop, waarmee we overlast door illegale handel en openbaar gebruik kunnen verminderen. Als gemeente krijgen we zo meer zicht op het drugsgebruik en hebben we meer controle. Daarom zullen we onze burgemeester vragen meer gebruik te maken van zijn bevoegdheden conform het rijksbeleid, dat wil zeggen het ruimte bieden aan één of meerdere coffeeshops met uiteraard de voorwaarde dat de verkoop van drugs daar plaatsvindt volgens de door de overheid vastgestelde criteria.

Inwoners van Noordoostpolder moeten vrij zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Voor ouderen is er een aantal voorwaarden voor deze vrijheid: verzekerd zijn van een goed verzorgde oude dag, met betaalbare zorg van goede kwaliteit, in een veilig huis of appartement en dichtbij familie en vrienden. Het gebruik van moderne geautomatiseerde apparatuur (domotica) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Voor het plaatsen van ‘mobiele’ mantelzorgunits in de tuin of nabijheid van een woning van waaruit mantelzorg verleend wordt is al geen omgevingsvergunning meer nodig. De gemeente zou dit veel meer kunnen stimuleren door ook in toekomstige bouwplannen hier rekening mee te houden. Dit vinden wij goed in het plaatje passen van welstandsvrij bouwen, waarbij de vorm van de mantelzorgunit ertoe bijdraagt dat er in de zorgbehoefte voorzien kan worden wanneer het nodig is, en dat de unit verwijderd kan worden wanneer de behoefte er niet meer is. De gemeente moet daarom openstaan voor flexibele, duurzame bouwvormen.

Onnodige drempels die mantelzorg ingewikkeld maken halen we weg. D66 vindt dat onze gemeente bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels moet opwerpen voor bijvoorbeeld mantelzorgwoningen waar kinderen dichtbij hun hulpbehoevende ouders wonen.

De zorg digitaliseert snel. Dat is een goede zaak voor patiënten. Steeds meer ouderen kunnen gelukkig overweg met een tablet of een computer. Zorginstellingen moeten worden aangemoedigd om in hun begrotingen te investeren in technologische hulpmiddelen. Wel vindt D66 dat digitale zorg gebaseerd moet zijn op heldere en duidelijke richtlijnen. Waar nodig helpen we ouderen met digitale zorg thuis, in verpleeghuizen of gewoon bij een fysiek loket op het gemeentehuis.

Samengevat

  • D66 wil dat bij toekenning van zorg de vraag van de zorgbehoevende centraal wordt gesteld. Gebrek aan budget mag hulpverlening nooit in de weg staan.
  • Wat D66 betreft moet de inzet van mensen en geld erop gericht zijn om de maatregelen te nemen met de grootste positieve impact op de situatie. We willen dat er nadrukkelijker gekeken wordt naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er veel minder andere problematiek is in een gezin.
  • Wij zetten in op een ‘brede schuldenaanpak,’ die zich richt op preventie van schulden en het ondersteunen en ontzorgen van mensen met schulden. Daarnaast zetten we in op het tegengaan van laaggeletterdheid, als een belangrijk instrument om schulden tegen te gaan.
  • D66 wil een aanpassing van het (soft)drugsbeleid in Noordoostpolder. Het ruimte bieden aan één of meerdere coffeeshops vermindert de overlast en zorgt voor controle en meer veiligheid.
  • Het is een wettelijke taak van gemeenten om te werken aan de gezondheid van haar inwoners. Het moet voor onze inwoners eenvoudiger worden gemaakt om zorg waar ze recht op hebben eenvoudig aan te vragen. Dus geen ingewikkelde formulieren meer, geen onoverzichtelijke portals waar je de weg dreigt kwijt te raken, maar in plaats daarvan wel gemeentelijke loketten die laagdrempelig zijn.
  • D66 wil dat de gemeente ouderen waar nodig helpt met digitale zorg. Steeds meer informatie is alleen digitaal beschikbaar en daardoor soms niet meer bereikbaar voor de oudere die wat minder handig is met een smartphone, tablet of computer.