Vrij bewegen door heel Noordoostpolder

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

D66 wil dat iedereen zich in Noordoostpolder vrij kan bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Wil je met de fiets? Dan is er een veilige fietsroute naar je werk of naar je school en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Wil je met de trein? We hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor de realisatie van de Lelylijn met uiteraard een station in Emmeloord. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we willen Noordoostpolder inrichten voor de elektrische auto – dus met voldoende laadpalen.

In Noordoostpolder hebben we sinds de drooglegging ervan de afgelopen tachtig jaar veel bereikt. Er heeft zich een gemeenschap van iets minder dan 50.000 inwoners ontwikkeld. We kunnen trots zijn op alle bedrijven, verenigingen en andere (maatschappelijke) organisaties die hun steentje bijdragen aan het leven in onze gemeente. Veel mogelijkheden die onze polder ons biedt zijn benut, toch ziet D66 dat er meer mogelijk is. Een belangrijk middel om dat voor elkaar te krijgen is de realisatie van de Lelylijn. Wij hebben ons vanaf het eerste moment actief ingezet om deze nieuwe spoorlijn (die de Randstad via Lelystad met het Noorden verbindt) mét station in Emmeloord op de landelijke politieke agenda te krijgen. Voor Noordoostpolder vormt de komst van de Lelylijn een belangrijk middel om door te groeien. Zowel op maatschappelijk, cultureel als economisch vlak verwachten wij een groot stimulerend effect van de Lelylijn.

Indien de Lelylijn gerealiseerd wordt zet D66 in op de bouw van 5.000 tot 10.000 extra woningen binnen onze gemeente. De focus ligt hierbij op Emmeloord (dat in onze visie moet uitgroeien tot een échte stad), maar de dorpen worden beslist niet vergeten! Het is belangrijk dat het beleid om zulke grote aantallen nieuwe woningen te bouwen op draagvlak onder onze inwoners kan rekenen: D66 hecht er dan ook grote waarde aan dat zij bij de totstandkoming van deze plannen worden betrokken.

In onze ambitie om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten is het voorzieningenniveau een belangrijke factor. In een tijd waarin het voorzieningenniveau in veel gemeenten ‘in de regio’ onder druk staat wil D66 niet alleen het huidige niveau behouden, maar zelfs inzetten op groei. De combinatie Lelylijn en de bouw van duizenden nieuwe woningen kan hierin een belangrijke sleutel zijn.

D66 wil zich inzetten voor een verbetering van de ov-verbindingen tussen de dorpen en Emmeloord. Naast het vervoer per (buurt)bus moet hierbij ook worden gekeken naar alternatieve en nieuwe vormen van vervoer. Daarnaast pleit D66 voor een goede bereikbaarheid per ov van de culturele en recreatieve trekpleisters in onze gemeente.

Zelfs na de gemeentelijke herindelingen die de afgelopen jaren in ons land hebben plaatsgevonden is Noordoostpolder nog altijd één van de grootste gemeenten wat betreft oppervlakte. De dorpen zijn in een ring om Emmeloord heen gebouwd. De (elektrische) fiets is een belangrijk vervoermiddel, denk aan al die scholieren die dagelijks vanuit de dorpen en het buitengebied naar de scholen in Emmeloord fietsen. Door het ontwerp van Noordoostpolder telt onze gemeente een groot aantal buitenwegen. De ringwegen zijn uitgerust met fietspaden, maar voor een flink aantal andere wegen met veel fietsverkeer geldt dat niet. D66 wil de komende jaren stevig investeren in het verbeteren van de veiligheid voor onze fietsers. Soms is een simpele maatregel al doeltreffend: de veiligheid van veel kruisingen kan aanzienlijk worden verbeterd door de verkeersdeelnemer goed zicht op de weg te bieden. Slim maaibeleid kan hierbij helpen. Er zijn echter ook buitenwegen waar (veel) grotere ingrepen nodig zijn om de veiligheid voor fietsers te verbeteren.

Het inschatten van de benodigde middelen en de te verwachten uitgaven is een afgeleide van het gewenste beleid. Financieel beleid is dus afhankelijk van wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor nodig hebben – en dus geen doel op zich. Gemeente Noordoostpolder staat er financieel uitstekend voor. Onze reservepositie klinkt als een klok en wat ons betreft mag dat best wel wat minder. Het is immers geld van ons allemaal en als wij dat niet kunnen of willen uitgeven moet dat maar direct of indire

D66 vindt dat onze inwoners beter betrokken kunnen worden bij onze democratie. Wij willen de inwoners centraal stellen in het politieke debat en komen daarom met een aantal concrete voorstellen om dit vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners van Noordoostpolder meer mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen en eigenhandig bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente.

D66 vindt het van groot belang dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig te deelnemen aan de samenleving. Voor deze mensen moet de gemeente er zijn.

Grondbeleid betekent wat D66 betreft het regie hebben en houden op de ruimtelijke ontwikkeling in Noordoostpolder. Een gezonde financiële bedrijfsvoering binnen grondzaken is hierbij het uitgangspunt, maar wat vooral van belang is: grondbeleid is een middel en geen doel. D66 ziet het gemeentelijke grondbeleid als sleutel om Noordoostpolder aantrekkelijker te maken als woon- en werkgemeente.

Noordoostpolder is een gemeente met veel economisch potentieel. D66 ziet dat er een dynamisch bedrijfsleven is waar nog veel rek in zit. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden die nu nog onbenut worden gelaten. De komst van de Lelyijn zal zorgen voor een nieuwe impuls.

D66 wil werken aan een Noordoostpolder waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier die bij hem of haar past. Het versterken van de leefbaarheid is wat ons betreft van doorslaggevend belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving in Noordoostpolder.

Het inschatten van de benodigde middelen en de te verwachten uitgaven is een afgeleide van het gewenste beleid. Financieel beleid is dus afhankelijk van wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor nodig hebben – en dus geen doel op zich. Gemeente Noordoostpolder staat er financieel uitstekend voor. Onze reservepositie klinkt als een klok en wat ons betreft mag dat best wel wat minder. Het is immers geld van ons allemaal en als wij dat niet kunnen of willen uitgeven moet dat maar direct of indire

D66 vindt dat onze inwoners beter betrokken kunnen worden bij onze democratie. Wij willen de inwoners centraal stellen in het politieke debat en komen daarom met een aantal concrete voorstellen om dit vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners van Noordoostpolder meer mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen en eigenhandig bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente.

D66 vindt het van groot belang dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig te deelnemen aan de samenleving. Voor deze mensen moet de gemeente er zijn.

Grondbeleid betekent wat D66 betreft het regie hebben en houden op de ruimtelijke ontwikkeling in Noordoostpolder. Een gezonde financiële bedrijfsvoering binnen grondzaken is hierbij het uitgangspunt, maar wat vooral van belang is: grondbeleid is een middel en geen doel. D66 ziet het gemeentelijke grondbeleid als sleutel om Noordoostpolder aantrekkelijker te maken als woon- en werkgemeente.

Noordoostpolder is een gemeente met veel economisch potentieel. D66 ziet dat er een dynamisch bedrijfsleven is waar nog veel rek in zit. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden die nu nog onbenut worden gelaten. De komst van de Lelyijn zal zorgen voor een nieuwe impuls.

D66 wil werken aan een Noordoostpolder waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier die bij hem of haar past. Het versterken van de leefbaarheid is wat ons betreft van doorslaggevend belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving in Noordoostpolder.

De fysieke leefomgeving omvat alle onderwerpen in Noordoostpolder op ruimtelijk gebied. In andere woorden: de omgeving waarin we ons dag in, dag uit begeven. Vraagstukken op het gebied van wonen, bereikbaarheid, de energietransitie, biodiversiteit, vastgoed en allerlei andere onderdelen die vallen onder de centrale vraag ‘hoe willen we onze gemeente inrichten’ komen in dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma aan de orde.

Dit is de inhoudsopgave van het verkiezingsprogramma van D66 Noordoostpolder voor de raadsperiode 2022-2026.

“Iedereen is van de polder en de polder is van iedereen.” Dat is ook de rode draad waarvan wij hopen dat u die ontwaart als u door ons verkiezingsprogramma bladert. D66 zrt in op een gemeente Noordoostpolder die aantrekkelijker is, die meer kansen biedt, meer als woon- en werkplek in huis heeft en die uitdaagt en (zichzelf) vernieuwt.

De fysieke leefomgeving omvat alle onderwerpen in Noordoostpolder op ruimtelijk gebied. In andere woorden: de omgeving waarin we ons dag in, dag uit begeven. Vraagstukken op het gebied van wonen, bereikbaarheid, de energietransitie, biodiversiteit, vastgoed en allerlei andere onderdelen die vallen onder de centrale vraag ‘hoe willen we onze gemeente inrichten’ komen in dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma aan de orde.

Dit is de inhoudsopgave van het verkiezingsprogramma van D66 Noordoostpolder voor de raadsperiode 2022-2026.

“Iedereen is van de polder en de polder is van iedereen.” Dat is ook de rode draad waarvan wij hopen dat u die ontwaart als u door ons verkiezingsprogramma bladert. D66 zrt in op een gemeente Noordoostpolder die aantrekkelijker is, die meer kansen biedt, meer als woon- en werkplek in huis heeft en die uitdaagt en (zichzelf) vernieuwt.

Toont 9 van 9


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.