Economische ontwikkeling

Noordoostpolder is een gemeente met veel economisch potentieel. D66 ziet dat er een dynamisch bedrijfsleven is waar nog veel rek in zit. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden die nu nog onbenut worden gelaten. De komst van de Lelyijn zorgt voor een nieuwe impuls en maakt Emmeloord en de dorpen aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven. Wij zetten de komende jaren in op het bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat dat de economie aanjaagt en onze ondernemers zo veel mogelijk ontzorgt. We mikken op een gezond ondernemingsklimaat waarin de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in Noordoostpolder versterkt wordt.

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Wat D66 betreft maken we in Noordoostpolder werk van het beantwoorden van de grote vraag naar woningen. Maar al die extra woningbouw kan niet los worden gezien van het stimuleren van bedrijvigheid. Noordoostpolder met hoofdplaats Emmeloord dat uitgroeit tot een echte stad is mooi, maar is het zonder het creëren van meer banen ook écht aantrekkelijk? D66 wil daarom behalve groeien in aantal inwoners ook groeien in economische bedrijvigheid. Ruim baan dus voor de vestiging van nieuwe bedrijven, maar zéker ook voor uitbreidingsplannen van al die prachtige bedrijven die onze gemeente rijk is.

Koopzondagen

D66 vindt dat ondernemers heel goed zelf kunnen laten bepalen of én op welke zondagen zij hun winkels openen. Wanneer ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer en hoe vaak zij open willen, wordt hen de mogelijkheid geboden om inwoners en bezoekers van Noordoostpolder beter in hun behoeften te kunnen voorzien – ook op zondagen. Dit beperkt dan niet alleen het aantal overbodige autoritten naar buurgemeenten voor boodschappen, maar stimuleert eveneens de ondernemers in de gemeente Noordoostpolder.

D66 zet de komende jaren in op het bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat dat de economie aanjaagt en onze ondernemers zo veel mogelijk ontzorgt. We mikken op een gezond ondernemingsklimaat waarin de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in Noordoostpolder versterkt wordt. Wij zetten in op een beleid dat leidt tot toekomstbestendige en duurzame (circulaire) economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, waarin klimaat- en milieuvriendelijk ondernemen de leidraad is. De mogelijke komst van datacenters is een ontwikkeling waar D66 kritisch op is. De impact ervan – denk aan het energieverbruik en de landschappelijke inpassing – maakt het noodzakelijk hier vooraf als gemeenteraad een standpunt over in te nemen.

De Noordoostpolder is ooit aangelegd met als doel de uitbreiding van het agrarisch areaal met vruchtbare landbouwgrond – en daarmee vergroting van de nationale voedselproductie. We hebben hier de hoogst productieve landbouwgrond van de hele wereld. De hele wereld kijkt met bewondering naar wat de landbouw in Nederland en met name in Flevoland presteert.

D66 ziet Noordoostpolder nog altijd als koploper op landbouwgebied, maar ziet tegelijkertijd ook dat de uitdagingen van deze tijd om een andere benadering vragen. Pionieren zit ons in het bloed, laten we van deze kwaliteit gebruik maken om tot een duurzame landbouw te komen. Wat D66 betreft wordt er in 2030 – in lijn met de door de EU opgestelde landbouwambities – op minimaal een kwart van het areaal landbouwgrond in de Noordoostpolder biologisch geboerd. Wij zien graag dat er wordt ingezet op innovatie in teeltsystemen en technieken om een duurzamere landbouw te realiseren. Hierin willen we koploper worden en blijven. De gemeente moet hier een actieve rol in pakken. Van alle gemeenten in de provincie Flevoland heeft de gemeente Noordoostpolder de meeste agrarische bedrijven. Het aandeel biologische bedrijven in de gemeente groeit, maar bedroeg in 2017 nog slechts 6% – er is dus werk aan de winkel.

D66 biedt dus graag de ruimte voor innovaties op landbouwgebied maar wil ook andere innovaties stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van meer natuurontwikkeling en toeristische activiteiten.

Arbeidsmigranten vormen een belangrijke en onmisbare schakel binnen de economie van Noordoostpolder, dit geldt voor diverse bedrijfstakken. Voor D66 is het van belang dat arbeidsmigranten op fatsoenlijke wijze gehuisvest zijn, op een manier waarop het ook voor hen prettig wonen is in Noordoostpolder. Tekortkomingen in de huisvesting van arbeidsmigranten zijn onacceptabel, indien nodig wordt van de gemeente verwacht dat er actie wordt ondernomen. Dit alles om ernstige gebreken in de huisvesting van arbeidsmigranten te voorkomen. Naast wonen en werken moeten arbeidsmigranten ook in hun vrije tijd zich in onze gemeente thuis voelen.

D66 is een groot voorstander van interregionale samenwerking in het algemeen. Een belangrijk samenwerkingsverband waar we op willen inzetten is de regio Zwolle, om zo meer uit het katalyserend effect te kunnen halen van de sterke economische groei die deze regio de laatste jaren heeft doorgemaakt. Een goede verbinding met de regio Zwolle is dan ook van essentieel belang. D66 wil dat er prioriteit wordt gegeven aan een verbreding van de N50 over het gehele traject Ramspol-Knooppunt Hattemerbroek. Wij willen daarin samen optrekken met de gemeente Kampen en de provincies Flevoland en Overijssel.

Samegevat

  • D66 wil behalve groeien in aantal inwoners ook groeien in economische bedrijvigheid.
  • D66 zet zich in voor de komst van nieuwe bedrijven naar Noordoostpolder, maar zéker ook voor uitbreidingsplannen van al die prachtige bedrijven die onze gemeente rijk is.
  • D66 vindt dat ondernemers heel goed zelf kunnen laten bepalen of én op welke zondagen zij hun winkels openen.
  • D66 gaat voor duurzame economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, waarin klimaat- en milieuvriendelijk ondernemen de leidraad is.
  • Landbouw en aanverwante bedrijvigheid blijft het uithangbord van Noordoostpolder. D66 wil dat dit zo blijft, maar zet daarbij in op verduurzaming van de landbouwsector. De gemeente moet hier een actieve rol in pakken.
  • Arbeidsmigranten vormen een belangrijk onderdeel binnen de economie van Noordoostpolder. Zij moeten kunnen rekenen op goede arbeids- en leefomstandigheden en moeten zich thuis voelen in onze gemeente.
  • D66 is een groot voorstander van interregionale samenwerking die zich vooral richt op de regio Zwolle.