Sociale leefbaarheid

D66 wil werken aan een Noordoostpolder waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier die bij hem of haar past. In een omgeving waarin we te maken hebben groeiende achterstanden en ongelijkheden tussen groepen mensen is het niet vanzelfsprekend dat onze inwoners de kansen krijgen die ze verdienen. In dit hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma presenteren we onze ideeën over de versterking van de leefbaarheid in wijken en dorpen. Het versterken van de leefbaarheid is wat ons betreft van doorslaggevend belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving.

Investeren in onze jongeren

D66 ondersteunt de ambitie van de gemeente om breed te investeren in de ontwikkeling van onze jongeren. We willen dat Noordoostpolder een gemeente is waar het voor jongeren aantrekkelijk is om op te groeien, om te leren en te studeren en om te wonen en te werken. Het vergroten van het onderwijsaanbod vergroot de aantrekkelijkheid van onze gemeente, hetzelfde geldt voor het vergroten van de werkgelegenheid. Zo houden we zoveel mogelijk jongeren in (of laten we ze terugkeren naar) onze gemeente.

Onderwijscampus

D66 staat bekend als een onderwijspartij en ziet onderwijs als de basis voor ontwikkeling en zelfontplooiing. De bouw van een nieuwe VO-campus biedt het onderwijs in onze gemeente de unieke kans om hierin maximaal te investeren. D66 wil dat Emmeloord een moderne VO-campus krijgt die recht doet aan het onderwijs van de toekomst waarin inclusiviteit en diversiteit vanzelfsprekend zijn en het onderwijs, naast het opdoen van kennis en vaardigheden, ook in sterke mate bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van scholieren.

D66 gaat voor een VO-campus die volledig energieneutraal gebouwd wordt en als voorbeeld kan gelden voor andere nieuw te bouwen scholen in de regio. Ook het nieuwe onderwijsexpertisecentrum draagt bij aan de innovaties op het gebied van onderwijs voor de toekomst in onze gemeente. Om dit allemaal goed van de grond te krijgen willen we een actief en betrokken gemeentebestuur op onderwijsgebied.

D66 vindt dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden in hoeverre naast de VO-campus er ruimte is voor een dependance van een hbo-opleidingsinstituut of de komst van een leerstoel. Hierbij kan regionale samenwerking gezocht worden, bijvoorbeeld met de Hogeschool Windesheim. Naast de beoogde groei in woningbouw, infrastructuur en voorzieningen past een dependance van een hbo-onderwijsinstelling bij een stedelijke uitstraling om meer jongeren te kunnen boeien en te binden aan onze polder.

Onze maatschappij is gebouwd op mbo’ers. D66 is dan ook trots op het hoogwaardige mbo-aanbod binnen onze gemeente. Wij zien dat het mbo in Noordoostpolder een belangrijke functie heeft als sterke opleider in de regio. Wij willen mbo-scholen binnen onze gemeente dan ook alle ruimte geven die ze nodig hebben om met innovatief onderwijs te kunnen inspelen op de behoeften van het bedrijfsleven.

D66 vindt dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. Iedereen in Noordoostpolder moet op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kunnen nemen. Daarom willen we een inclusief sportklimaat realiseren. Wij zien sport als een belangrijk onderdeel van het gezondheidsbeleid. D66 is voorstander van het wegnemen van financiële drempels voor huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten. Er mogen geen hindernissen zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking om te kunnen sporten en bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hier een belangrijke rol in spelen. We willen werken aan een betere toegang van mensen met een beperking tot sportverenigingen en helpen daarbij de verenigingsvrijwilligers.

We dagen sportverenigingen uit om onderlinge samenwerkingen te verkennen en te vergroten en ook de samenwerking op te zoeken met andere sectoren zoals onderwijs, zorg, welzijn en het bedrijfsleven. Dit zal de vitaliteit van de sportverenigingen vergroten en een duurzame sportinfrastructuur in de Noordoostpolder bewerkstellingen. Onderlinge samenwerkingen worden door D66 gestimuleerd en moeten worden beloond als onderdeel van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

Om zoveel mogelijk mensen uit te dagen om aan sport mee te doen wil D66 alle inwoners van Noordoostpolder de gelegenheid bieden om eenmalig gratis mee te doen aan een lokaal sportevenement. Te denken valt aan de Fish Potato Run, de triatlon of de Pionier Run. Wij willen dat de gemeente in samenspraak met organisatoren werk maakt van evenementen waaraan ook de mindervalide inwoners makkelijk kunnen deelnemen.

Kunst en cultuur dragen bij aan individuele ontplooiing van zowel maker als gebruiker. D66 is trots op het brede aanbod cultuur binnen Noordoostpolder, maar vindt ook dat cultuur laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk moet zijn. We willen lokale culturele gezelschappen graag stimuleren, niet alleen met (project)subsidies maar ook door een gemeente die actief stimuleert. Hierbij denken we aan een mobiel podium om kunst en cultuur actief naar onze dorpen en wijken te brengen.

D66 is voorstander van een gemeentelijk cultureel fonds dat er in voorziet om in omgevingskunst te investeren, zoveel mogelijk gemaakt door lokale kunstenaars. Een samenwerking van lokale partijen werkt verbindend en is goed voor de sociale cohesie, een goed voorbeeld is de landmark tussen Emmelhage en het Waterland. Verder willen we ook op het gebied van kunst de ontwikkeling op een laagdrempelige manier faciliteren door een aantal plekken in de gemeente aan te wijzen waar creatievelingen aan de slag kunnen met bijvoorbeeld graffiti.

D66 wil Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) binnen het onderwijs stimuleren door dit financieel te ondersteunen in de vorm van subsidies die voldoen aan gestelde kaders en bijdragen aan het behalen van vastgestelde doelen.  

Om het cultuuraanbod op de lange termijn te garanderen en te verstevigen ziet D66 graag dat alle in Emmeloord gevestigde pijlers van het Cultuurbedrijf – de overkoepelende organisatie voor een viertal culturele instellingen: Museum Schokland, Theater ’t Voorhuys, Kunstuitleen Emmeloord en het Muzisch Centrum – in één gebouw worden gehuisvest. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken, met het Cultuurbedrijf als cultureel centrum voor heel Noordoostpolder (en omstreken).

D66 wil graag onderzoeken of de bibliotheek ook in deze nieuwe huisvesting kan worden betrokken. Wij zien voor de bibliotheek een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het stimuleren van onze inwoners om zich te (blijven) ontwikkelen en ontplooien. Ook heeft de bibliotheek een sleutelpositie als het gaat om de leesbevordering en taalvaardigheid van onze inwoners. De plek van de bibliotheek in onze samenleving mag niet worden onderschat en verdient dan ook de huisvesting waarin het als voorziening – hét kennis- en informatiecentrum bij uitstek – optimaal kan functioneren.

Het is hoog tijd om een einde te maken aan discriminatie en racisme. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen op gelijkwaardige basis kan meedoen in onze samenleving, waarbij afkomst en achtergrond dus geen verschil maakt. Meer aandacht en erkenning voor de LHBTI+ gemeenschap is daarvoor nodig, een goede stap hierin zou zijn dat de gemeente Noordoostpolder een regenbooggemeente wordt.

Wij vinden het belangrijk om zichtbaar aandacht te hebben voor diversiteit. Bijvoorbeeld door het regenboogzebrapad bij het Zuyderzee Lyceum mee te verhuizen naar de nieuwe VO-campus. D66 staat voor een gemeente die actief bijdraagt aan een realistische beeldvorming en het afbreken van taboes die nog altijd aanwezig zijn rond de verschillende onderwerpen die diversiteit betreffen, voor een gemeente waar paal en perk wordt gesteld aan racisme en discriminatie.

Een manier om jezelf te kunnen ontplooien is al van jongs af aan mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom vindt D66 dat er voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar een plekje moet zijn bij de kinderopvang of peuterspeelzaal. In juni 2021 kwam de Sociaal Economische Raad (SER) met het advies om alle kinderen, ook die van niet werkende ouders, twee dagen per week gebruik te laten maken van betaalbare kinderopvang. Het is de taak van de gemeente om te faciliteren in de huisvesting. Indien dit advies wordt omgezet in landelijk beleid zal D66 het college verzoeken de opvangfaciliteiten voor deze doelgroep zo snel als mogelijk te organiseren.

Een goede start tijdens de eerste levensjaren past bij het waarborgen van een doorlopende leerlijn. Een intensievere samenwerking tussen kinderopvang/peuterspeelzaal en basisonderwijs draagt hier wat D66 betreft aan bij.

Kinderen met een beperking kunnen nog lang niet altijd meespelen met andere kinderen in de wijk. In Noordoostpolder heeft 3% van de kinderen een handicap (bron: waarstaatjegemeente.nl). D66 wil graag dat speelplaatsen toegankelijk en uitdagend voor alle kinderen zijn, ook de mindervalide. Wij willen dat in ieder dorp minimaal één locatie aanwezig is die aan bovenstaande voldoet. Geen aparte speeltuinen- en plaatsen, maar inclusieve speelvoorzieningen waar ook mindervaliden kunnen komen en mee kunnen spelen met de andere kinderen uit de eigen omgeving.

In Nederland – Noordoostpolder is daar geen uitzondering in – hebben teveel kinderen last van overgewicht. Om daar wat aan te veranderen is het belangrijk dat er voldoende sport- en speelgelegenheden zijn in de openbare ruimte, waar de verschillende leeftijdscategorieën zich uitgedaagd voelen om in beweging te komen. Uiteraard is een rijk aanbod van sportverenigingen belangrijk, maar daarnaast moeten er ook voorzieningen in de leefomgeving zijn die laagdrempelig zijn, dicht bij huis en beschikbaar voor al onze jeugd.

Samengevat

  • Wij hebben de ambitie om een hbo-dependance in onze gemeente te realiseren.
  • D66 wil een energieneutrale VO-campus die leerlingen optimaal faciliteert in hun persoonlijke ontwikkeling en recht doet aan het onderwijs van de toekomst.
  • Naast ons hoogwaardige aanbod van mbo-onderwijs maken wij ons hard om ook hbo-onderwijs en/of een leerstoel in Noordoostpolder mogelijk te maken.
  • Sporten en bewegen moet meer worden gestimuleerd en voor iedereen toegankelijk zijn. Financiële of lichamelijke beperkingen mogen hierin geen obstakel zijn.
  • D66 zet in op het versterken van de sportinfrastructuur in Noordoostpolder.
  • Het belang van kunst en cultuur wordt nog te weinig op waarde geschat, we willen door een aantal stimulerende maatregelen (denk aan een gemeentelijk cultureel fonds, een mobiel podium en een grotere rol voor Culturele Kunstzinnige Vorming) het culturele leven in Noordoostpolder naar een hoger plan tillen.
  • Het Cultuurbedrijf en de bibliotheek moeten nieuwe huisvesting krijgen in het centrum van Emmeloord.
  • D66 wil meer doen om discriminatie en racisme een halt toe te roepen. We staan voor een gemeente die actief bijdraagt aan een realistische beeldvorming en het afbreken van taboes die nog altijd aanwezig zijn rond de verschillende onderwerpen die diversiteit betreffen.
  • We vinden dat er voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar een plekje moet zijn bij de kinderopvang of peuterspeelzaal. De gemeente moet dit zo goed mogelijk faciliteren.
  • Noordoostpolder biedt voldoende mogelijkheden in de openbare ruimte om alle kinderen, ook degenen met een handicap, te laten spelen en te sporten.