Dienstverlening en besturen

D66 vindt dat onze inwoners beter betrokken kunnen worden bij onze democratie. Dit begint bij goede communicatie door de gemeente. De gemeente moet een organisatie zijn waarin onze inwoners zich herkennen. Wij willen de inwoners centraal stellen in het politieke debat en komen daarom met een aantal concrete voorstellen om dit vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners van Noordoostpolder meer mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen en eigenhandig bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente.

Het betrekken van onze inwoners

Als we willen dat inwoners goed meedraaien in de samenleving en inspraak hebben op besluitvorming is het de taak van de overheid en uitvoeringsorganisaties om ervoor te zorgen dat zij weten welke mogelijkheden er zijn. Goede communicatie is hier een belangrijke voorwaarde. D66 wil dat de communicatie wordt aangepast aan de behoefte van de verschillende doelgroepen. Mogelijkheden in de breedste zin van het woord moeten daarvoor worden ingezet. Als we willen dat bijna 80% van onze inwoners de informatie begrijpen is het belangrijk dat we communiceren op taalniveau B1. Voor de overige ruim 20% is het belangrijk dat we andere manieren zoeken om onze informatie begrijpelijk over te brengen. Daarbij kunnen we denken aan het inzetten van beeld en geluid. D66 wil graag dat het college de Direct Duidelijk Deal ondertekent. Er moeten duidelijke kaders worden gesteld voor de manier waarop de gemeentelijke organisatie en haar uitvoeringspartners ervoor zorgen dat er op begrijpelijke wijze met onze inwoners wordt gecommuniceerd.

De overheid als afspiegeling van Noordoostpolder

D66 wil een overheid die eruitziet als onze samenleving. Binnen Noordoostpolder heeft circa 15% van de inwoners een migratieachtergrond (bron: Allecijfers.nl). D66 wil graag een afspiegeling van de lokale bevolking terugzien in de gemeentelijke organisatie en uitvoeringsdiensten. Wij zouden daarom graag zien dat Noordoostpolder meedoet aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Zo krijgen we inzicht hoe de gemeentelijke organisatie er momenteel voor staat, en wat we kunnen doen om diverser en inclusiever te worden.

Naast een progressieve, sociaalliberale partij wil D66 vooral een partij van verbinding zijn. Dit vraagt om een andere benadering van de gemeentepolitiek. Wij willen geen starre partijpolitiek en fractiediscipline, maar stellen de inwoners centraal in het politieke debat. Hierbij zet D66 in op bestuurlijke vernieuwing en willen we dat de inwoner veel meer betrokken wordt bij de politieke besluitvorming, dit kan volgens ons op de volgende manieren:

Recht op amendement

Op een voorstel dat in de gemeenteraad behandeld wordt, zou elke inwoner een wijziging moeten kunnen aanbrengen. D66 wil daarom het recht op burgeramendement introduceren in de gemeentepolitiek van Noordoostpolder. Het is een versterking van de democratie en vergroot de betrokkenheid bij de besluitvorming. Wij willen daarom met een initiatiefvoorstel komen dat regelt dat een burgeramendement door iedereen die kiesgerechtigd is kan worden voorgesteld. Het amendement kan dan worden ingediend mits er voldoende ondersteuningsverklaringen voor zijn.

Openbare hoorzitting

Om de kloof tussen de inwoners (vertegenwoordigd door de gemeenteraad) en het gemeentebestuur te verkleinen moeten kandidaat-wethouders zich wat D66 betreft presenteren in een openbare hoorzitting. Tijdens zo’n hoorzitting kunnen raadsleden vragen stellen aan kandidaat-wethouders. Zo leren gemeente en raad wethouders kennen vóór hun benoeming in plaats van erna.

Recht op samenwerking


Inwoners kunnen een burgerinitiatief starten als ze ideeën hebben die ze samen of in samenspraak met de gemeente willen realiseren. D66 introduceert het ‘recht op samenwerking’, een middel waarmee lokale maatschappelijke initiatieven samenwerking met de gemeente kunnen ‘afdwingen’.

Participatietrajecten zoals het ‘right to bid’, het ‘right to challenge’ en het ‘right to cooperate’ geven de ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap zelf en verdienen onze steun. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Communicatie vanuit de overheid moet helder zijn en gewekte verwachtingen moeten worden waargemaakt. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: wie bepaalt het niveau van de ideeën en toetst ze op de haalbaarheid?

Gekozen burgemeester

Wij willen dat onze inwoners hun burgemeester direct kunnen kiezen. Zo vergroten we de legitimiteit van het ambt. Daar hebben zowel burgemeester als inwoners uiteindelijk baat bij. Overigens zijn we ons ervan bewust dat kan alleen de landelijke politiek dit kan regelen.

Samengevat

  • Er moeten duidelijke kaders worden gesteld voor hoe de gemeentelijke organisatie en haar uitvoeringspartners ervoor zorgen dat er op begrijpelijke wijze met onze inwoners wordt gecommuniceerd.
  • D66 wil graag een afspiegeling van de lokale bevolking terugzien in de gemeentelijke organisatie en uitvoeringsdiensten.
  • D66 vindt het belangrijk dat burgerinitiatieven binnen de politiek ook de aandacht krijgen die ze verdienen door middel van het introduceren van het ‘recht op samenwerking’.
  • D66 ziet bestuurlijke vernieuwing als kans om inwoners een directe stem te geven in de politieke besluitvorming.