Stemverklaring D66 Rekenkameronderzoek welzijnswerk Noordoostpolder

De rekenkamercommissie trekt in haar rapport ‘Carrefour en welzijnswerk in de Noordoostpolder’ de volgende conclusies:
– Een visie en kader voor welzijnswerk ontbreken
– Rollen en taken Carrefour in de praktijk (nog) onduidelijk: hierdoor een te strakke sturing door de
de gemeente Noordoospolder
– Huidige verantwoordingswijze onvoldoende transparant
– In de praktijk is er minder overlap van activiteiten dan op papier lijkt.

Stemverklaring n.a.v. rekenkamerrapport Carrefour/welzijnswerk Noordoostpolder

In de beleving van de D66-fractie staan de vier conclusies uit het rekenkamerrapport niet los van elkaar en verhoudt het één zich tot het ander. Uitgangspunt voor het implementeren van beleid in een organisatie is een goed afgestemd en onderbouwd beleidstuk. Dit beleidstuk voor het Sociaal Domein is door de raad goedgekeurd en biedt o.a. handvatten voor alle zorg- en welzijnsinstellingen binnen onze gemeente.

De rekenkamer vermeldt in de tweede conclusie dat de rollen en taken voor Carrefour in de praktijk (nog) niet duidelijk zijn. D66 vraagt zich af of Carrefour wel de juiste vertaalslag heeft kunnen maken van de strategische beleidskaders Sociaal Domein naar de operationaliteit in haar eigen werkveld.

De deelplannen die onder het overkoepelende beleid vallen moeten volgens D66 voor Carrefour voldoende zijn om inhoud te kunnen geven aan de rollen en taken binnen hun bedrijfsvoering, om uiteindelijk te kunnen focussen op de richtgevende doelen – zonder dat daarbij de gemeente Noordoostpolder te strak de regie voert. De juiste koers kan worden uitgestippeld met bouwstenen uit het beleidsplan Sociaal Domein.

D66 pleit er dan ook voor om samen met Carrefour op te trekken bij de verdere uitwerking van de deelplannen. Daar liggen de kansen voor een ieder: Carrefour krijgt inzicht in de implementatie van de beleidskaders en de gemeente deelt zo de regie. Laten we Carrefour – en wellicht helpt de fusie met de Tintengroep daarbij – vervolgens de tijd gunnen om de gewenste verbeteringen aan te brengen.

Als D66-fractie stemmen wij daarom niet voor het PvdA-voorstel om voor het welzijnswerk een aparte visie en kaders op te stellen. Het beleidsplan Sociaal Domein in samenhang met de deelplannen zouden voldoende houvast moeten bieden aan Carrefour om invulling te geven aan de rollen, taken en uiteindelijk meetbare resultaten.