7. Preventieve en toegankelijke zorg

Beeld: D66-Midden-Drenthe

De gezondheidszorg staat onder grote druk. Gemeenten krijgen onvoldoende geld van het rijk om hun zorgtaken naar behoren te doen. De wachtlijsten binnen de jeugdzorg en de toenemende kosten voor de WMO-taken zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Van inwoners wordt vaker gevraagd zelf passende zorg te regelen. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk door bijvoorbeeld eenzaamheid, laaggeletterdheid of bureaucratie.

De speerpunten van D66 zijn:

  • We willen voorkomen dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente hanteert de menselijke maat om ‘zorg op maat’ te geven.
  • D66 zet in op preventie door bijvoorbeeld nog meer te investeren in jongerenwerk en buurtwerk.
  • We zetten goed opgeleide en betaalde ervaringsdeskundigen in om bewoners te ondersteunen.
  • De huisarts wordt vanuit de gemeente ondersteund voor de preventieve zorg.
  • Geld voor de zorg, ís voor de zorg.
  • D66 maakt zich bij de landelijke politiek hard voor voldoende geld voor de gemeentelijke zorgtaken.

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij één duidelijk, eenvoudig bereikbaar, aanspreekpunt binnen de gemeente voor hulp en zorg willen.
  • Wij via het sociaal domein de samenwerking tussen huisarts en de specialistische zorg willen verbeteren.
  • Wij willen dat bij evenementen met jongeren de regels over roken en alcohol duidelijk zijn en gehandhaafd worden.