Toelichting op de ingediende motie van D66 betreffende Borkerhout

Beeld: D66-Midden-Drenthe

 
Voor sommige inwoners die het nog niet gevolgd hebben: De wijk Borkerhout in Westerbork moet dringend opgeknapt worden. Er is enige jaren geleden een burgerinitiatief opgericht en zij hebben de raad vanaf de oprichting al aangegeven dat de bestrating echt vervangen moet worden. Op basis hiervan is in eerste instantie het geweldige besparende idee ontstaan om de ruim 40 jaar oude betonklinker bestrating om te draaien. Nadat dit bekeken is bleek dit geen optie te zijn. Er volgde in april van dit jaar een motie mede ingediend door D66 om de hele wijk op te knappen, maar om ook een duurzame bestrating aan te leggen.
Als eindresultaat is er een plan van aanpak naar de commissie Ruimte en Groen gestuurd. Dit is echter als ingekomen stuk op de agenda gezet, aangezien er door het college geen enkele vraag gesteld is in het stuk en er geen besluit werd gevraagd van de raad. Om hier toch het woord over te willen voeren kan een fractie zo’n ingekomen stuk als bespreekstuk voor de volgende vergadering agenderen. U moet weten dat zo’n stuk dan opiniërend besproken kan worden, wat min of meer betekent dat de fracties er onderling over in debat gaan, maar dat het college eigenlijk weer buiten schot blijft. In een commissie kunnen ook geen besluiten worden genomen of moties of amendementen worden ingediend, dit kan alleen in de gemeenteraad. Nadat zo’n stuk dus opiniërend besproken is, verdwijnt dat dus gewoon weer in het archief.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de fractie van D66 het enige middel dat zij heeft om een beslissing te forceren heeft gebruikt, namelijk een motie vreemd aan de orde van de dag indienen in de raadsvergadering van 16 december jl.
Waarom nu deze motie:
Ten eerste om we nu al tijden aan het aanmodderen in deze wijk. Wethouder Batelaan heeft extra tijd gevraagd en gehad. Die tijd is gebruikt om een enquête in de wijk te houden. In deze enquête zaten ook vragen over eenzaamheid, het verduurzamen van hun eigen woningen en andere niet relevante vragen. De inwoners hadden niet echt het gevoel dat zij daar hun verhaal ik kwijt konden. Op het verzoek van het burgerinitiatief is daar nog een open vraag aan toegevoegd. Daar zijn maar liefst 8 pagina’s aan reacties op binnengekomen. Deze reacties zijn niet echt meegenomen in de verwerking van de enquête en ook het plan zoals dit naar de commissie is gegaan is niet besproken met de wijk. De inwonersparticipatie die hier zelf actief is wordt dus kennelijk ook niet gewaardeerd of op de juiste waarde ingeschat.
Ten tweede omdat we inmiddels al ruim € 100.000 hebben gespendeerd aan een herbestrating met de oude versleten en kapotte stenen die er gewoon niet uitziet. Dan kan er wel wat gezegd worden over mooi rond erin gelegd etc. maar er zijn gewoon weer op vele plaatsen echte versleten en kapotte klinkers teruggelegd. Iedere fractie wilde in april van dit jaar een duurzame oplossing, maar kennelijk zijn ze niet bereid hier dan ook de daad bij het woord te voegen. Dit vindt D66 niet duurzaam en betekent ook dat deze wijk over 10 jaar zich weer gaat beklagen en dat ze dan weer jaren energie erin moeten steken om wat voor elkaar te krijgen. D66 wil niet dat er zo met de inwoners van Midden-Drenthe wordt omgegaan. Bedenk daarbij, nu is het Borkerhout, morgen is het uw wijk.
Tenslotte willen we ook nog even onder de aandacht brengen dat de wijk Borkerhout ooit is opgezet als parkwijk, waarvoor de inwoners toen der tijd extra geld hebben betaald voor het onderhoud. In totaal hebben zij zelf omgerekend zo’n € 200.000 bijeen gebracht. Het resultaat daarvan 40 jaar later is dat de wijk wordt afgescheept met het terugleggen van een oude en versleten bestrating en dit nog los van de manier waarop dit is gedaan, want dit is ook echt broddelwerk zoals wij dit in het debat in de gemeenteraad hebben genoemd.
Vandaar dat wij onderstaande motie hebben ingediend.
Motie: Nieuwe bestrating voor Borkerhout
De raad verzoekt het college:
1. Om in de wijk Borkerhout per direct te stoppen met de integrale herbestrating van de wijk met de bestaande klinkers zoals dit tot nu toe gedaan is.
2. Met de wijk in overleg te gaan over een nieuwe duurzame bestrating voor tenminste de hofjes waaraan de bewoners wonen.
3. Voor half februari bij de raad terug te komen met een kostenraming met dekkingsvoorstel voor een duurzame bestrating die wel 30-40 jaar meegaat.
4. De op dit moment reeds opnieuw aangebrachte bestrating, die zeker niet past onder de noemer goed straatwerk uit de aangenomen motie van 12 mei jl., daarin mee te nemen, zodat deze opnieuw kan worden aangebracht.
5. Het plan om de gehele wijk op te knappen verder in uitvoering te brengen, waarbij het onderdeel bestrating conform deze motie uitgevoerd dient te worden.
Onderbouwing:
De wijk Borkerhout is nu al erg lange tijd onderwerp van gesprek. Alle fractie hebben aangegeven dat deze wijk opgeknapt moet worden, maar ook dat dit duurzaam moet gebeuren. Dit betrof niet alleen de bestrating, maar de gehele wijk. De commissie Ruimte en Groen diende hiervoor een plan te ontvangen met een presentatie van de ideeën. De fractie van D66 heeft meerdere keren erop aangedrongen dat een goed en duurzame bestrating, waar we minimaal 30-40 jaar niet meer naar om hoeven te kijken ook onderdeel van dit plan zou moeten zijn. Het plan was als ingekomen stuk op 2 december onderdeel van de agenda van de commissie Ruimte en Groen. Hiermee heeft het college duidelijk gemaakt dat zij geen input van de commissie of een beslissing van de raad nodig acht op dit plan. De voorgestelde en reeds in gang gezette methodiek van herbestrating met de oude klinkers leidt echter duidelijk niet tot een duurzame oplossing. Kapotte en versleten stenen worden teruggelegd en de diversiteit in de aanblik van de stenen geeft ook geen mooi beeld. Dit hebben ook andere fracties ter plaatse geconstateerd in de wijk.
D66 wil nu niet meer wachten op het alsnog opiniërend bespreken van het stuk in de commissie Ruimte en Groen waar geen beslissingen kunnen worden genomen en waardoor er weer een aantal maanden verloren gaan en dient daarom met de mede-indieners deze motie in.
Naast D66 waren de partijen van Gemeentebelangen, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork en de ChristenUnie mede indieners.
De partijen van de PvdA, CDA, VVD en GroenLinks waren tegen de motie, waardoor de motie met 13 tegen 10 werd verworpen. Zij willen eerst het plan behandelen in de commissie Ruimte en Groen, waar zoals reeds eerder aangegeven, geen beslissing kan worden genomen. Hierdoor loopt de wijk nog langer vertraging op en wordt er nog meer van de wijk met de oude kapotte en versleten bestrating opgeknapt.
Alleen een nieuw plan met een beslissing van de raad of een motie kan hier nu nog verandering in brengen. D66 Midden-Drenthe betreurt deze gang van zaken en zal dit nauwgezet blijven volgen.