De toekomst begint bij onze jeugd

We bouwen een toekomst voor onze jeugd. Wie een goede start heeft, wordt weerbaar en kan zich beter ontwikkelen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We willen gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente. D66 is blij met alle ontwikkelingen in Lingewaard, maar vindt dat we altijd kunnen blijven groeien.

Onze speerpunten

D66 wil:

 • samenwerkingsverbanden tussen scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sport en cultuurverenigingen en welzijnsinstellingen intensiveren om zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de inzet van de zogenaamde brede scholen of integrale kindcentra, maar ook door het nog proactiever aanbieden van programma’s als Sjors Sportief en Sjors Creatief.
 • dat alle kinderen toegang blijven krijgen tot buitenschoolse activiteiten als sport, muziek, natuur, cultuur.
 • dat initiatieven op het gebied van natuur, cultuur en sport aangeboden worden aan de kinderopvang en peuterspeelzaal. Bijvoorbeeld door het inzetten van natuur-, cultuur- en sportcoaches.
 • dat ook kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen mee kunnen doen met schoolactiviteiten waarvoor een aanvullende bijdrage van ouders nodig is.
 • dat de gemeente investeert in goede en veilig bereikbare scholen. We houden rekening met de moderne onderwijskundige eisen en geven aandacht aan veiligheids- gezondheids- (o.a. ventilatie), milieu- en duurzaamheidseisen.
 • subsidie voor scholen die bewust bezig zijn met het inrichten van een gezond en schoon schoolklimaat. Bijvoorbeeld door een gezonde kantine, frisse lucht, een groen schoolplein en educatie over een gezonde leefstijl en natuur en milieu, seksuele voorlichting en een alcohol- en drugspreventieplan.
 • iedere school stimuleren om het kwaliteitskeurmerk ‘vignet gezonde school’ te behalen en te behouden.
 • dat de ‘Bibliotheek op School’ ook beschikbaar is voor kinderen op de kinderopvangcentra of de peuterspeelzaal.
 • bezoek aan bibliotheken aanmoedigen door een intensieve samenwerking tussen het Voortgezet Onderwijs en de bibliotheek.
 • een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor medewerkers en vrijwilligers op scholen en sportverenigingen voor wanneer er zorgen zijn om een kind of jongere.
 • beginnende problemen bij kinderen vroeger signaleren en aanpakken door intensievere inzet van gezinscoaches op scholen en/of in wijken.
 • een sterke basis op cultuureducatie door de Open Academie en Meer Muziek in de Klas voort te zetten.
 • beweegplekken zoals speeltuinen en trapveldjes voor alle leeftijden en doelgroepen.
 • meer investeren in ‘natuurlijke’ speelvoorzieningen (avonturenbosjes, houten klimtoestellen, etc.) in de woonwijken met jonge gezinnen en op schoolpleinen.
 • jongeren voortdurend actief betrekken bij de politiek, in ieder geval via de jongeren-of kinderraad.
 • dat de gemeente Lingewaard maximaal inzet op het wegwerken van schoolmaatschappelijke problemen die corona bij kinderen heeft veroorzaakt, daarbij gebruikmakend van gelden van het Nationaal Programma Onderwijs.