Levendige democratie

We leven in Lingewaard niet op een eiland. Integendeel: gemeenten hebben dagelijks met elkaar te maken. We willen allemaal graag een betaalbaar huis, een gezonde en veilige leefomgeving, goede zorg, goed onderwijs en een leuke baan en liefst dat dit ook toekomst gegarandeerd blijft.

Dat kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen, we zullen moeten blijven inzetten op samenwerking. Samenwerken met onze buurgemeenten, de regio, onze provincie, ’Den Haag‘ en Europa. Voor D66 geldt dat regionale samenwerking een helder doel moet hebben en dat het duidelijk moet zijn voor iedereen wat de opbrengsten ervan zijn. Een sterke lokale democratie is daarvoor een eerste vereiste. Om dat te bereiken moet onze gemeenteraad een gezamenlijke visie en ambitie hebben. D66 zal daarom pleiten voor een raadsprogramma waarin we samen met anderen vooruit willen gaan. D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Of je nu jong bent of oud, al lang in Lingewaard woont of een nieuwkomer bent in onze gemeente. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op hun overheid. Een betrouwbare overheid is volgens D66 een duidelijke overheid. Informatie moet bereikbaar zijn en begrijpelijk. Meedenken en praten moet niet iets zijn wat moet, maar wat vanzelfsprekend is. Zeker nu de wetgeving voor de fysieke leefomgeving met de komst van de Omgevingswet gaat veranderen. Deze wet geeft inwoners meer invloed op hun eigen omgeving. De inwoners vormen samen de gemeente.

Onze speerpunten

D66 wil:

 • werken aan meer transparantie en openheid in de samenwerkingsvormen met onze gemeente.
 • meedoen in de Groene Metropoolregio.
 • via de Groene Metropoolregio inzetten op innovatie en daarbij gebruikmaken van Europese subsidiemogelijkheden.
 • raadsspecialisten/raadsrapporteurs aanstellen voor alle samenwerkingsvormen van Overbetuwe/Lingewaard voor meer kennis van en betere grip op de samenwerkingsverbanden.
 • met de rekenkamer ook samenwerkingsverbanden onderzoeken.
 • blijven investeren in de griffie.
 • opleidingen voor raadsleden.
 • dat het voor inwoners duidelijk is wat er gebeurt met hun inbreng.
 • dat inwoners worden gestimuleerd om mee te denken met de gemeente en hiervoor gefaciliteerd worden.
 • aansturen op een raadsagenda in plaats van een coalitieakkoord op hoofdlijnen.
 • dat de informatie vanuit de gemeente duidelijk en begrijpelijk (B1 niveau) is.
 • dat informatie vanuit de gemeente gemakkelijk te vinden is, digitaal en op papier.
 • dat Europese samenwerking praktisch is en niet puur op beleid gericht.
 • onderzoek naar de mogelijkheden van een lokaal correctief referendum.