Iedereen doet mee

We willen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Ongeacht iemands omstandigheden. Door te leren en studeren, vrijwilligerswerk te doen of met betaald werk.

Een baan is een manier om geld te verdienen, maar geeft ook kans om te groeien, een waardevolle bijdrage te leveren en sociale contacten te leggen. Het re-integratiebeleid is in het verleden goed bedoeld, maar niet effectief gebleken. Om re integratie te laten slagen is passende begeleiding nodig, moet er aandacht zijn voor vaardigheden voor de dag van morgen en moeten mensen zelf invloed hebben op het re integratietraject.
In een steeds veranderende wereld is het van belang dat onderwijs en werk op elkaar aansluiten, nu en in de toekomst. Die aansluiting verdient extra aandacht en moet in de regio worden opgepakt. Tot slot is D66 sterk voorstander van een leven lang leren, dan zijn we wendbaar en kunnen we als regio gezond en vitaal blijven.

Onze speerpunten

D66 wil:

 • voor iedereen met een uitkering passende begeleiding en een participatieplan.
 • ruimte voor proefprojecten om tijdelijk bij te verdienen of extra ondersteuning bij mensen met een uitkering.
 • de drempel voor schuldhulpverlening voor mensen die in de problemen komen zo laag mogelijk houden.
 • in contact blijven met mensen die schuldhulpverlening hebben ontvangen om terugval te voorkomen.
 • dat de gemeente niet (on)bewust discrimineert en zich inzet om discriminatie te voorkomen.
 • in regionaal verband stimuleren dat werkgevers en werknemers aandacht blijven geven aan om- en bijscholing van personeel met het oog op de toekomst.
 • scholing en opleiding aanbieden als onderdeel van het re-integratie of participatieplan.
 • regionale samenwerking met onderwijs en werkgevers, met extra aandacht voor schoolverlaters, ook al in hun laatste schooljaar.
 • dat de gemeente bedrijven stimuleert om stages aan te bieden voor jongeren die in onze regio wonen.
 • advies en voorlichting voor mensen die overwegen zelfstandig ondernemer te worden.
 • iedereen met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum recht geven op gratis deelname aan een sport of cultuuractiviteit.
 • laaggeletterdheid terugdringen. Werkgevers stimuleren om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en aan te pakken.
 • dat sociaal zwakkeren en anderstaligen geholpen worden bij het gebruik maken van regelingen die voor hen van belang zijn.  
 • dat anderstaligen vanaf de eerste dag in onze gemeente digitaal en analoog taalcursussen aangeboden krijgen. Dit aanbod moet voor statushouders gratis zijn.
 • goede huisvesting en woon- en leefbegeleiding voor arbeidsmigranten.